دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-250 
7. مقاله پژوهشی: طراحی یک سامانه ی هشداردهی زودهنگام بحران مالی در ایران با معرفی شاخصی جدید

صفحه 151-179

10.22051/edp.2020.27184.1216

صالح طاهری بازخانه؛ محمد علی احسانی؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی؛ اسد الله فرزین وش