همکاران دفتر نشریه

ویراستار

زهرا عزیزی

علوم اقتصادی استادیار دانشگاه الزهرا

z.azizi@alzahra.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

سیدمحمدحسن مصطفوی

علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس

mmostafavi@modares.ac.ir

ویراستار انگلیسی

لطفعلی عاقلی

علوم اقتصادی دانشیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

aghelik@modares.ac.ir

کارشناس نشریه

اعظم امیری خواه

کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا

edp@alzahra.ac.ir
+982188212578