اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

شمس الله شیرین بخش ماسوله

اقتصاد سنجی دانشیار دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/shirinbakhsh/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/6867/Default.aspx
sh_shirinbakhshatyahoo.com

سردبیر

فاطمه بزازان

برنامه ریزی اقتصادی دانشیار دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/bazzazan/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/6663/Default.aspx
fatemeh.bazzazanatgmail.com

اعضای هیات تحریریه

حسین اصغرپورقورچی

اقتصاد کلان استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?asgharpur
asgharpurhatgmail.com

علی اصغر بانویی

برنامه ریزی و توسعه اقتصادی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/homepage/9693102/?lang=fa-ir
banoueiatatu.ac.ir

مهدی پدرام

اقتصاد پولی استاد دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/m-pedram/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/37693/Default.aspx
mehdipedramatalzahra.ac.ir

محمدحسین پورکاظمی

ریاضی کاربردی-آمار دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Cols/ECO/Pages/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C.aspx
m-pourkazemiatsbu.ac.ir

شمس الله شیرین بخش

اقتصادسنجی دانشیار دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/shirinbakhsh/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/6867/Default.aspx
sh_shirinbakhshatyahoo.com

اسدالله فرزین وش

اقتصاد اسلامی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/homepage/farzinv/?ac=article
farzinvatut.ac.ir

زهرامیلا علمی

اقتصادسنجی و اقتصاد منابع استاد دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~zelmi/#top
z.elmiatumz.ac.ir

محمدقلی یوسفی

برنامه ریزی و توسعه اقتصادی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

217.218.98.136/homepage/9693087/?lang=fa-ir
mohammadgholi.yousefiatgmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

محمدرضا فرزانگان

اقتصاد استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه ماربورگ آلمان

www.uni-marburg.de/cnms/wirtschaft
farzaneganatuni-marburg.de