اعضای هیات تحریریه

سردبیر

مهدی پدرام

اقتصاد پولی استاد دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/m-pedram/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/37693/Default.aspx
mehdipedramalzahra.ac.ir

مدیر مسئول

فاطمه بزازان

برنامه ریزی اقتصادی دانشیار دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/bazzazan/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/6663/Default.aspx
fbazzazanalzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حسین اصغرپورقورچی

اقتصاد کلان استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?asgharpur
asgharpurhtabriz.ac.ir

مهدی پدرام

اقتصاد پولی استاد دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/m-pedram/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/37693/Default.aspx
mehdipedramalzahra.ac.ir

محمدحسین پورکاظمی

ریاضی کاربردی-آمار دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Cols/ECO/Pages/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C.aspx
m-pourkazemisbu.ac.ir

یدالله دادگر

علوم اقتصادی استاد دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375673
y_dadgarsbu.ac.ir

حسین راغفر

اقتصاد استاد دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/h-raghfar
raghfaralzahra.ac.ir

علی فریدزاد

اقتصاد نفت و گاز دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/6225765/
ali.faridzadatu.ac.ir

میرحسین موسوی

علوم اقتصادی دانشیار دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/mh-mousavi
hmousavialzahra.ac.ir

محمدقلی یوسفی

برنامه ریزی و توسعه اقتصادی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

217.218.98.136/homepage/9693087/?lang=fa-ir
yousefiatu.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

محمدرضا فرزانگان

اقتصاد استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه ماربورگ آلمان

www.uni-marburg.de/cnms/wirtschaft
farzaneganuni-marburg.de