گزارش دوفصلنامه سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی از 99/1/1 تا 99/03/31

   گزارش دوفصلنامه سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی از 99/1/1 تا 99/3/31

تعداد مقالات دریافتی

11مقاله

تعداد مقالات رد شده

2 مقاله

تعداد مقالات در حال داوری

9 مقاله

تعداد مقالات در نوبت چاپ

4 مقاله

درصد پذیرش مقالات

18 درصد

مدت زمان انتظار جهت پذیرش

83روز(تقریبا سه ماه)

مدت زمان انتظار برای اولین اقدام

7 روز