شماره جاری: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-250 
7. طراحی یک سامانه ی هشداردهی زودهنگام بحران مالی در ایران با معرفی شاخصی جدید

صفحه 127-160

10.22051/edp.2020.27184.1216

صالح طاهری بازخانه؛ محمد علی احسانی؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی؛ اسد الله فرزین وش


12. عوامل تعیین‌کننده مخارج دفاعی در ایران

صفحه 291-310

10.22051/edp.2019.19407.1144

نرگس مرادخانی؛ مصطفی دین محمدی؛ محمد تائبی