اخبار و اعلانات

گزارش-شش ماهه- دوفصلنامه سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی از 98/1/1 تا 98/6/31

   گزارش دوفصلنامه سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی از 98/1/1 تا 98/6/31 تعداد مقالات دریافتی    20مقاله تعداد مقالات رد شده 5 مقاله تعداد مقالات پذیرفته شده 5 مقاله تعداد مقالات در نوبت چاپ 5 مقاله درصد پذیرش مقالات 25 درصد مدت زمان انتظار جهت پذیرش 83روز(تقریبا سه ماه) مدت زمان انتظار برای اولین اقدام 7 روز    

مطالعه بیشتر

گزارش-سالانه- دوفصلنامه سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی از 97/1/1 تا 97/12/29

   گزارش دوفصلنامه سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی از 97/1/1 تا 97/12/29 تعداد مقالات دریافتی    52مقاله تعداد مقالات رد شده 19 مقاله تعداد مقالات پذیرفته شده 15 مقاله درصد پذیرش مقالات 28 درصد مدت زمان انتظار جهت پذیرش 116 روز(تقریبا4 ماه) مدت زمان انتظار برای اولین اقدام 18 روز  

مطالعه بیشتر

Doaj

نشریه از تاریخ نوامبر 2018 در پایگاه بین المللی DOAJ نمایه میشود.

مطالعه بیشتر

گزارش سال 1397 شهریور لغایت بهمن 1397

مقالات دریافت شده    مقالات رد شده   مقالات پس گرفته شده   مقالات در جریان داوری-بازنگری-ویراستاری   21   8 2    9

مطالعه بیشتر

گزارش سال 1397 فروردین لغایت مرداد 1397

مقالات دریافت شده    مقالات رد شده   مقالات پس گرفته شده   مقالات در جریان داوری-بازنگری-ویراستاری   6   -   -    6 

مطالعه بیشتر

گزارش 1396-پاییز

مقالات دریافت شده    مقالات رد شده   مقالات پس گرفته شده   مقالات در جریان داوری-بازنگری-ویراستاری   15 عنوان 1 عنوان 1 عنوان 13 عنوان

مطالعه بیشتر

گزارش 1396

تعداد مقالات رسیده تعداد مقالات رد شده تعداد مقالات ارسال شده برای داوران تعداد مقالات بازنگری شده تعداد مقالات چاپ شده 26 3 14 3 6 مقاله

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه زمستان 1395

تعداد مقالات رسیده تعداد مقالات رد شده تعداد مقالات غربالگری اولیه شده و ارسال شده برای داوران تعداد مقالات داوری شده (حداقل یک داوری) تعداد مقالات ارسال شده برای بازنگری (تکمیل داوری) تعداد مقالات بازنگری شده تعداد مقالات تعیین تکلیف شده 17 2 2 4 3 3 3 مقاله پذیرفته شده و ارسال شده برای ویراستاران    

مطالعه بیشتر

منشور اخلاقی(COPE)

منشور اخلاقی(COPE)

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه پاییز- 1395

  تعداد مقالات رسیده تعداد مقالات رد شده تعداد مقالات غربالگری اولیه شده و ارسال شده برای داوران تعداد مقالات داوری شده (حداقل یک داوری) تعداد مقالات ارسال شده برای بازنگری (تکمیل داوری) تعداد مقالات بازنگری شده تعداد مقالات تعیین تکلیف شده 18 3 10 14 1 4 3 رد شده + 9 مقاله پذیرفته شده و ارسال شده برای ویراستاران  

مطالعه بیشتر