دوفصلنامه" سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی"

دسترسی آزاد

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.

 

کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است.

 

   نشریه هزینه ای بابت داوری و  چاپ مقاله از نویسنده (نویسندگان) دریافت نمی کند.کلیه هزینه ها توسط سازمان صاحب امتیاز پرداخت میگردد.

این نشریه از سامانه مشابهت یاب "سمیم نور" استفاده میکند.

 

اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی Cc-By-NC-ND 

 

این مجوز صرفا به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانیکه هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-250 

7. طراحی یک سامانه ی هشداردهی زودهنگام بحران مالی در ایران با معرفی شاخصی جدید

صفحه 151-179

10.22051/edp.2020.27184.1216

صالح طاهری بازخانه؛ محمد علی احسانی؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی؛ اسد الله فرزین وش


12. عوامل تعیین‌کننده مخارج دفاعی در ایران

صفحه 283-298

10.22051/edp.2019.19407.1144

نرگس مرادخانی؛ مصطفی دین محمدی؛ محمد تائبی


ابر واژگان