دوفصلنامه"سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی"

نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند.

 

دسترسی آزاد

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.

محورهای پیشنهادی 

 1)  توسعه اقتصادی

2)  توسعه پایدار

3)    محیط زیست

4)  اقتصاد جمعیت

5)  اقتصاد سلامت

6)  اقتصاد کار

7)  اقتصاد منابع طبیعی

8)  اقتصاد پولی

9)  اقتصاد مالی

10)   اقتصاد انرژی 

 

 

کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است.

  هزینه داوری مقاله: 1000000 ریال که بعد از تایید مقاله برای ارسال به داوری اخذ می‌شود.

  هزینه چاپ مقاله: 1500000 ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود.

 

این نشریه از سامانه مشابهت یاب "سمیم نور" استفاده میکند.

 

اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی Cc-By-NC-ND 

 

این مجوز صرفا به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانیکه هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد.

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-300 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

شاپا چاپی
2383-2118
شاپا الکترونیکی
2538-158X

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان