دوفصلنامه"سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی"

نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند.

 

دسترسی آزاد

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.

 

محور اصلی مجله توسعه اقتصادی است.

محورهای فرعی و موضوعات مرتبط با:

اقتصاد خرد توسعه

اقتصاد کلان توسعه

توسعه پایدار

توسعه منطقه ای

استراتژی های توسعه اقتصادی

نظریه های رشد و توسعه اقتصادی و کاربردهای آن ها در کشورهای در حال توسعه

چالش های جهانی برای توسعه

 

کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است.

  هزینه داوری مقاله: 1000000 ریال که بعد از تایید مقاله برای ارسال به داوری اخذ می‌شود.

  هزینه چاپ مقاله: 1500000 ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود.

 آئین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز

این نشریه از سامانه مشابهت یاب "سمیم نور" استفاده میکند.

مدت زمان تقریبی بررسی اولیه مقالات دریافتی ده روز است.

این نشریه مقالات پژوهشی و مروری را چاپ می کند.

اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی Cc-By-NC-ND 

 

این مجوز صرفا به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانیکه هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد.

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-300 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز و ناشر

سردبیر مدیر مسئول
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان