دوفصلنامه"سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی"

نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند.

 

دسترسی آزاد

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.

 

محور اصلی مجله توسعه اقتصادی است.

محورهای فرعی و موضوعات مرتبط با:

اقتصاد خرد توسعه

اقتصاد کلان توسعه

توسعه پایدار

توسعه منطقه ای

استراتژی های توسعه اقتصادی

نظریه های رشد و توسعه اقتصادی و کاربردهای آن ها در کشورهای در حال توسعه

چالش های جهانی برای توسعه

 

کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است.

  هزینه داوری مقاله: 1000000 ریال که بعد از تایید مقاله برای ارسال به داوری اخذ می‌شود.

  هزینه چاپ مقاله: 1500000 ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود.

 

این نشریه از سامانه مشابهت یاب "سمیم نور" استفاده میکند.

 

اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی Cc-By-NC-ND 

 

این مجوز صرفا به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانیکه هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد.

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-300 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان