داوران نشریه در سال 1399

داوران نشریه در سال 1399

پابلونز

سمت / سازمان

نام

نام خانوادگی

https://publons.com/researcher/3107410/zahra-afshari

استاد دانشگاه الزهرا

زهرا

افشاری

 

استادیار دانشگاه پیام نور تهران

مینو

امینی میلانی

 

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

علی اصغر

بانویی

/ https://publons.com/researcher/1472317/fatemeh-bazzazan

دانشیار دانشگاه الزهرا

فاطمه

بزازان

https://publons.com/researcher/3748590/mehdi-pedram/

استاد دانشگاه الزهرا

مهدی

پدرام

 

پژوهشگر پسا دکترا. دانشگاه الزهرا

فرهاد

ترحمی

 https://publons.com/researcher/3402520/musa-khoshkalam

استادیار دانشگاه الزهرا

موسی

خوشکلام خسروشاهی

https://publons.com/researcher/2904137/jalal-dehnavi

استادیار دانشگاه الزهرا

جلال

دهنوی

 

پژوهشگر پسا دکترا. دانشگاه الزهرا

کبری

سنگری مهذب

 

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

سید محمدرضا

سیدنورانی

https://publons.com/researcher/3432580/abolfazl-shahabadi

استاد دانشگاه الزهرا

ابوالفضل

شاه آبادی

 

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

مهنوش

عبداله میلانی

https://publons.com/researcher/3413794/zahra-azizi

استادیار دانشگاه الزهرا

زهرا

عزیزی

 

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

علی

فریدزاد

 

استادیار دانشگاه الزهرا

نرگس

ملادوریش

 

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

پریسا

مهاجری

 

دانشیار دانشگاه پورت موث انگلستان

طاها حسین

موحدی

https://publons.com/researcher/1601976/rosa-hendijani/

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

روزا

هندیجانی