درباره نشریه

 

نشریه "سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی" از زمستان سال 1392 با صاحب امتیازی دانشگاه الزهرا به صورت فصلنامه  و از بهار سال 1397 به صورت دوفصلنامه چاپ می­شود.

 این نشریه به موجب نامه شماره 239165/3/3 مورخ 20/12/1391 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز انتشار دارد.