راهنمای داوران

از داوران محترم تقاضا می‌شود، انجام داوری برای نشریه سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی را در پروفایل Publons خود ثبت نمایند.

راهنمای ثبت نام در Publons را از اینجا دانلود کنید.