نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادی اقتصادی مقاله پژوهشی: آزادی اقتصادی و رشد، مقایسه کشورهای منطقه خاورمیانه و اتحادیه اروپا [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 181-207]

ا

 • ابعاد اقتصاد فضا مقاله پژوهشی: به کارگیری روش اصلاح شده FLQ-RAS در محاسبه جدول داده- ستانده استان فارس [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 209-233]
 • اتحادیه اروپا مقاله پژوهشی: آزادی اقتصادی و رشد، مقایسه کشورهای منطقه خاورمیانه و اتحادیه اروپا [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 181-207]
 • اثربخشی مقاله پژوهشی: بررسی اثربخشی سیاست‌های قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی در بین استان‌های کشور: رهیافت داده‌های پانلی پویا [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 63-86]
 • ادغام فضایی فعالیت‌ها مقاله پژوهشی: رابطه بین جدول داده-ستانده چند منطقه‌ای و اقتصاد فضا در نظریه جدید جغرافیای اقتصادی( NEG) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 107-132]
 • ارزش افزوده مقاله پژوهشی: اثر تغییر ساختار صادرات بر ارزش افزوده و جبران خدمات کارکنان در اقتصاد ایران: کاربرد مدل داده - ستانده [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 129-150]
 • استان فارس مقاله پژوهشی: به کارگیری روش اصلاح شده FLQ-RAS در محاسبه جدول داده- ستانده استان فارس [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 209-233]
 • استان‌های ایران مقاله پژوهشی: بررسی اثربخشی سیاست‌های قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی در بین استان‌های کشور: رهیافت داده‌های پانلی پویا [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 63-86]
 • اشتغال مقاله پژوهشی: سنجش اشتغال زایی صادرات بخش‌های اقتصادی ایران با تأکید بر واردات واسطه‌ای [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 109-127]
 • اقتصاد ایران مقاله پژوهشی: سنجش رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در دوره 1390-1380 [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 87-106]
 • اقتصاد ایران مقاله پژوهشی: سنجش اشتغال زایی صادرات بخش‌های اقتصادی ایران با تأکید بر واردات واسطه‌ای [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 109-127]
 • اقتصادسنجی فضایی مقاله پژوهشی: عوامل موثر بر تقاضای گردشگری در کشورهای خاورمیانه: رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده‌های تلفیقی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 133-149]
 • الگوی اثر تصادفی مقاله پژوهشی: عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI)، کشورهای منطقه منا (2015-1980) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 261-282]
 • الگوی چند منطقه‌ای مقاله پژوهشی: رابطه بین جدول داده-ستانده چند منطقه‌ای و اقتصاد فضا در نظریه جدید جغرافیای اقتصادی( NEG) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 107-132]
 • الگوی عرضه محور گش مقاله پژوهشی: به کارگیری روش اصلاح شده FLQ-RAS در محاسبه جدول داده- ستانده استان فارس [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 209-233]
 • انتشار دی‌اکسید‌کربن مقاله پژوهشی: بررسی تاثیر توسعه شهرنشینی بر مصرف انرژی و پایداری محیط زیست (مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب نفتی و غیر نفتی) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 9-35]
 • انتشار دی‌اکسید کربن مقاله پژوهشی: تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر آلودگی محیط زیست [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 201-219]
 • اندرسون-پیترسون مقاله پژوهشی: ارزیابی کارایی صنعت گردشگری کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 221-240]

ب

 • بحران مالی مقاله پژوهشی: طراحی یک سامانه ی هشداردهی زودهنگام بحران مالی در ایران با معرفی شاخصی جدید [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 151-179]
 • بهداشت و سلامت مقاله پژوهشی: تحلیل فضایی اثر بهداشت و سلامت نیروی کار بر رشد اقتصادی در ایران(95-1390) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 235-260]
 • بهره‌وری کل عوامل مقاله پژوهشی: سنجش رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در دوره 1390-1380 [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 87-106]

پ

 • پانل پویای تصادفی فضایی (SDPD) مقاله پژوهشی: تحلیل فضایی اثر بهداشت و سلامت نیروی کار بر رشد اقتصادی در ایران(95-1390) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 235-260]
 • پدیده نفرین منابع مقاله پژوهشی: اثر نفوذ رانتی در تعمیق تأثیر ناکارایی نهادی بر پدیده نفرین منابع؛ رهیافت SFA [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 37-62]
 • پیچیدگی اقتصادی مقاله پژوهشی: تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر آلودگی محیط زیست [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 201-219]

ت

 • تحلیل پوششی داده‌ها مقاله پژوهشی: ارزیابی کارایی صنعت گردشگری کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 221-240]
 • تخمین پویای پانلی مقاله پژوهشی: بررسی اثربخشی سیاست‌های قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی در بین استان‌های کشور: رهیافت داده‌های پانلی پویا [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 63-86]
 • تغییر ساختار صادرات مقاله پژوهشی: اثر تغییر ساختار صادرات بر ارزش افزوده و جبران خدمات کارکنان در اقتصاد ایران: کاربرد مدل داده - ستانده [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 129-150]
 • تقاضای انرژی مقاله پژوهشی: بررسی اثربخشی سیاست‌های قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی در بین استان‌های کشور: رهیافت داده‌های پانلی پویا [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 63-86]
 • تقاضای گردشگری مقاله پژوهشی: عوامل موثر بر تقاضای گردشگری در کشورهای خاورمیانه: رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده‌های تلفیقی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 133-149]
 • تکامل فرهنگی مقاله پژوهشی: بنیان های نهادی توسعه [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 269-293]
 • تنوع صادرات غیرنفتی مقاله پژوهشی: ناترازی نرخ ارز حقیقی وتنوع صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 9-33]
 • توسعه مقاله پژوهشی: بنیان های نهادی توسعه [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 269-293]

ج

 • جبران خدمات کارکنان مقاله پژوهشی: اثر تغییر ساختار صادرات بر ارزش افزوده و جبران خدمات کارکنان در اقتصاد ایران: کاربرد مدل داده - ستانده [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 129-150]
 • جدول داده- ستانده مقاله پژوهشی: سنجش اشتغال زایی صادرات بخش‌های اقتصادی ایران با تأکید بر واردات واسطه‌ای [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 109-127]
 • جدول داده‌- ستانده منطقه‌ای مقاله پژوهشی: به کارگیری روش اصلاح شده FLQ-RAS در محاسبه جدول داده- ستانده استان فارس [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 209-233]

چ

 • چرخشی مارکوف مقاله پژوهشی: طراحی یک سامانه ی هشداردهی زودهنگام بحران مالی در ایران با معرفی شاخصی جدید [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 151-179]

ح

 • حامل‌های انرژی مقاله پژوهشی: بررسی اثربخشی سیاست‌های قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی در بین استان‌های کشور: رهیافت داده‌های پانلی پویا [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 63-86]
 • حکمرانی خوب مقاله پژوهشی: تاثیر حکمرانی خوب بر رقابت پذیری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 177-199]

خ

 • خاورمیانه مقاله پژوهشی: عوامل موثر بر تقاضای گردشگری در کشورهای خاورمیانه: رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده‌های تلفیقی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 133-149]

د

 • داده- ستانده مقاله پژوهشی: سنجش رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در دوره 1390-1380 [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 87-106]
 • داده های پانل مقاله پژوهشی: عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI)، کشورهای منطقه منا (2015-1980) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 261-282]
 • داده های پنل مقاله پژوهشی: بررسی نقش نوآوری بر درآمد گردشگری کشورهای اسلامی گروه D8 [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 35-56]
 • داده‌های تابلویی مقاله پژوهشی: آزادی اقتصادی و رشد، مقایسه کشورهای منطقه خاورمیانه و اتحادیه اروپا [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 181-207]
 • درآمد گردشگری مقاله پژوهشی: بررسی نقش نوآوری بر درآمد گردشگری کشورهای اسلامی گروه D8 [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 35-56]
 • درآمد نفت مقاله پژوهشی: عوامل تعیین‌کننده مخارج دفاعی در ایران [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 283-298]
 • دموکراسی مقاله پژوهشی: عوامل تعیین‌کننده مخارج دفاعی در ایران [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 283-298]
 • دوربین فضایی (SDM) مقاله پژوهشی: تحلیل فضایی اثر بهداشت و سلامت نیروی کار بر رشد اقتصادی در ایران(95-1390) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 235-260]

ر

 • رشد ارزش افزوده بخش صنعت مقاله پژوهشی: بررسی آثار شاخص های کلان اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه در ایران با تأکید بر سرمایه انسانی و رشد ارزش افزوده بخش صنعت [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 109-127]
 • رشد اقتصادی مقاله پژوهشی: آزادی اقتصادی و رشد، مقایسه کشورهای منطقه خاورمیانه و اتحادیه اروپا [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 181-207]
 • رشد اقتصادی مقاله پژوهشی: تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر آلودگی محیط زیست [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 201-219]
 • رشد اقتصادی مقاله پژوهشی: تحلیل فضایی اثر بهداشت و سلامت نیروی کار بر رشد اقتصادی در ایران(95-1390) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 235-260]
 • رشد اقتصادی مقاله پژوهشی: بررسی علیت ناپارامتریک و هم انباشتگی نامتقارن بین مصرف انرژی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 241-268]
 • رشد درآمد سرانه مقاله پژوهشی: بررسی آثار شاخص های کلان اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه در ایران با تأکید بر سرمایه انسانی و رشد ارزش افزوده بخش صنعت [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 109-127]
 • رقابت پذیری مقاله پژوهشی: تاثیر حکمرانی خوب بر رقابت پذیری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 177-199]
 • رهیافت تحلیل مرزی تصادفی مقاله پژوهشی: اثر نفوذ رانتی در تعمیق تأثیر ناکارایی نهادی بر پدیده نفرین منابع؛ رهیافت SFA [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 37-62]
 • رهیافت‌های غیرخطی مقاله پژوهشی: بررسی علیت ناپارامتریک و هم انباشتگی نامتقارن بین مصرف انرژی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 241-268]
 • روش گشتاورهای تعمیم یافته مقاله پژوهشی: بررسی آثار شاخص های کلان اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه در ایران با تأکید بر سرمایه انسانی و رشد ارزش افزوده بخش صنعت [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 109-127]

س

 • سامانه هشدار زودهنگام مقاله پژوهشی: طراحی یک سامانه ی هشداردهی زودهنگام بحران مالی در ایران با معرفی شاخصی جدید [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 151-179]
 • سرمایه انسانی مقاله پژوهشی: بررسی آثار شاخص های کلان اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه در ایران با تأکید بر سرمایه انسانی و رشد ارزش افزوده بخش صنعت [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 109-127]
 • سرمایه گذاری مستقیم خارجی مقاله پژوهشی: عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI)، کشورهای منطقه منا (2015-1980) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 261-282]

ش

 • شاخص جهانی نوآوری مقاله پژوهشی: بررسی نقش نوآوری بر درآمد گردشگری کشورهای اسلامی گروه D8 [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 35-56]
 • شاخص داگلاس-استفان و روی مقاله پژوهشی: بررسی علیت تودا-یاماموتو بین قطبش و نابرابری درآمد در اقتصاد ایران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 151-176]
 • شاخص های تعیین مزیت رقابتی مقاله پژوهشی: تاثیر حکمرانی خوب بر رقابت پذیری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 177-199]
 • شاخص وضعیت مالی مقاله پژوهشی: طراحی یک سامانه ی هشداردهی زودهنگام بحران مالی در ایران با معرفی شاخصی جدید [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 151-179]
 • شاخص ولف سان مقاله پژوهشی: بررسی علیت تودا-یاماموتو بین قطبش و نابرابری درآمد در اقتصاد ایران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 151-176]
 • شهرنشینی مقاله پژوهشی: بررسی تاثیر توسعه شهرنشینی بر مصرف انرژی و پایداری محیط زیست (مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب نفتی و غیر نفتی) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 9-35]

ص

 • صادرات مقاله پژوهشی: سنجش اشتغال زایی صادرات بخش‌های اقتصادی ایران با تأکید بر واردات واسطه‌ای [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 109-127]
 • صنعت گردشگری مقاله پژوهشی: ارزیابی کارایی صنعت گردشگری کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 221-240]

ض

 • ضریب نفوذ بیمه مقاله پژوهشی: بررسی آثار شاخص های کلان اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه در ایران با تأکید بر سرمایه انسانی و رشد ارزش افزوده بخش صنعت [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 109-127]

ع

 • عدم تعادل فضایی مقاله پژوهشی: رابطه بین جدول داده-ستانده چند منطقه‌ای و اقتصاد فضا در نظریه جدید جغرافیای اقتصادی( NEG) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 107-132]
 • علیت تودا-یاماموتو مقاله پژوهشی: بررسی علیت تودا-یاماموتو بین قطبش و نابرابری درآمد در اقتصاد ایران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 151-176]
 • علیت غیرخطی مقاله پژوهشی: بررسی علیت ناپارامتریک و هم انباشتگی نامتقارن بین مصرف انرژی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 241-268]
 • عوامل مکانی مقاله پژوهشی: عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI)، کشورهای منطقه منا (2015-1980) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 261-282]

ف

ق

 • قطبی شدن مقاله پژوهشی: بررسی علیت تودا-یاماموتو بین قطبش و نابرابری درآمد در اقتصاد ایران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 151-176]

ک

 • کارایی مقاله پژوهشی: ارزیابی کارایی صنعت گردشگری کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 221-240]
 • کشش قیمتی مقاله پژوهشی: بررسی اثربخشی سیاست‌های قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی در بین استان‌های کشور: رهیافت داده‌های پانلی پویا [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 63-86]
 • کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مقاله پژوهشی: ارزیابی کارایی صنعت گردشگری کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 221-240]

گ

 • گروه D8 مقاله پژوهشی: بررسی نقش نوآوری بر درآمد گردشگری کشورهای اسلامی گروه D8 [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 35-56]
 • گشتاورهای تعمیم یافته فضایی ((SGMM مقاله پژوهشی: تحلیل فضایی اثر بهداشت و سلامت نیروی کار بر رشد اقتصادی در ایران(95-1390) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 235-260]

م

 • محاسبه δ مقاله پژوهشی: به کارگیری روش اصلاح شده FLQ-RAS در محاسبه جدول داده- ستانده استان فارس [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 209-233]
 • مخارج نظامی مقاله پژوهشی: عوامل تعیین‌کننده مخارج دفاعی در ایران [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 283-298]
 • مدل VAR مقاله پژوهشی: ناترازی نرخ ارز حقیقی وتنوع صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 9-33]
 • مدل خود رگرسیون با وقفه‌های توزیعی مقاله پژوهشی: عوامل تعیین‌کننده مخارج دفاعی در ایران [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 283-298]
 • مدل داده- ستانده مقاله پژوهشی: اثر تغییر ساختار صادرات بر ارزش افزوده و جبران خدمات کارکنان در اقتصاد ایران: کاربرد مدل داده - ستانده [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 129-150]
 • مصرف انرژی مقاله پژوهشی: بررسی تاثیر توسعه شهرنشینی بر مصرف انرژی و پایداری محیط زیست (مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب نفتی و غیر نفتی) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 9-35]
 • مصرف انرژی مقاله پژوهشی: بررسی علیت ناپارامتریک و هم انباشتگی نامتقارن بین مصرف انرژی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 241-268]
 • منطقه خاورمیانه مقاله پژوهشی: آزادی اقتصادی و رشد، مقایسه کشورهای منطقه خاورمیانه و اتحادیه اروپا [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 181-207]

ن

 • نابرابری مقاله پژوهشی: بررسی علیت تودا-یاماموتو بین قطبش و نابرابری درآمد در اقتصاد ایران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 151-176]
 • ناترازی نرخ ارز حقیقی مقاله پژوهشی: ناترازی نرخ ارز حقیقی وتنوع صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 9-33]
 • ناکارآیی نهادی مقاله پژوهشی: اثر نفوذ رانتی در تعمیق تأثیر ناکارایی نهادی بر پدیده نفرین منابع؛ رهیافت SFA [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 37-62]
 • نظریه جدید جغرافیای اقتصادی (NEG) مقاله پژوهشی: رابطه بین جدول داده-ستانده چند منطقه‌ای و اقتصاد فضا در نظریه جدید جغرافیای اقتصادی( NEG) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 107-132]
 • نفوذ رانتی مقاله پژوهشی: اثر نفوذ رانتی در تعمیق تأثیر ناکارایی نهادی بر پدیده نفرین منابع؛ رهیافت SFA [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 37-62]
 • نهادها و نظم خودانگیخته مقاله پژوهشی: بنیان های نهادی توسعه [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 269-293]

و

 • واردات مقاله پژوهشی: سنجش اشتغال زایی صادرات بخش‌های اقتصادی ایران با تأکید بر واردات واسطه‌ای [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 109-127]