نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادسازی تجاری تأثیر آزاد سازی تجاری بر شاخص توسعه انسانی در گروه کشورهای منتخب [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 147-165]
 • آسیب پذیری اقتصادی نقش حکومت خوب در کنترل آثار منفی آسیب پذیری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 61-82]

ا

 • اثرات ثابت تأثیر آزاد سازی تجاری بر شاخص توسعه انسانی در گروه کشورهای منتخب [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 147-165]
 • ارزش شاپلی ارزیابی و رتبه بندی کارآیی زیست محیطی کشورهای نفتی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 124-146]
 • ازرش افزوده بررسی وضعیت فرهنگی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی استان های ایران [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 103-122]
 • استان تهران تجزیه و تحلیل تغییرات بهره‌وری نیروی کار 1390-1385؛ مطالعه موردی: استان تهران و سایر استان‌های کشور [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 27-48]
 • استان های ایران بررسی وضعیت فرهنگی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی استان های ایران [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 103-122]
 • اقتصاد آزمایشگاهی آزمون بازی انتخاب ملکه زیبایی: یک مطالعه آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 83-102]
 • اقتصاد مقاومتی نقش حکومت خوب در کنترل آثار منفی آسیب پذیری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 61-82]
 • الگوریتم ارتباطی تحلیل نوسان قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش یادگیری ماشین [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 69-91]
 • الگوی خودتوضیحی با وقفه‌های توزیعی غیرخطی تحلیل نقش سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در تولید غیرنفتی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 125-145]
 • الگوی داده های پانل پویای غیرخطی نقش حکومت خوب در کنترل آثار منفی آسیب پذیری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 61-82]
 • ایران تحلیل نقش سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در تولید غیرنفتی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 125-145]
 • ایران برآورد تقاضای غیرخطی بار دفاعی و کشش درآمدی آن در ایران با توجه به سطح تهدیدات بین‌المللی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 147-177]

ب

 • بار دفاعی برآورد تقاضای غیرخطی بار دفاعی و کشش درآمدی آن در ایران با توجه به سطح تهدیدات بین‌المللی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 147-177]
 • بازی انتخاب ملکه زیبایی آزمون بازی انتخاب ملکه زیبایی: یک مطالعه آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 83-102]
 • بازی همکارانه ارزیابی و رتبه بندی کارآیی زیست محیطی کشورهای نفتی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 124-146]
 • بنزین تجزیه اثر بازگشتی ناشی از بهبود کارآیی مصرف بنزین به اثرات جانشینی و تولیدی با تأکید بر بخش حمل‌ونقل: مدل CGE [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 49-67]
 • بهره‌وری نیروی کار تجزیه و تحلیل تغییرات بهره‌وری نیروی کار 1390-1385؛ مطالعه موردی: استان تهران و سایر استان‌های کشور [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 27-48]
 • بورس اوراق بهادار تهران تحلیل نوسان قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش یادگیری ماشین [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 69-91]
 • بیوتکنولوژی بررسی عوامل رفتاری و محیطی مؤثر بر جذب سرمایه‌گذار خطرپذیر جهت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان (مطالعه موردی: صنعت بیوتکنولوژی ایران) [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 93-124]

ت

 • تجزیه اثر بازگشتی تجزیه اثر بازگشتی ناشی از بهبود کارآیی مصرف بنزین به اثرات جانشینی و تولیدی با تأکید بر بخش حمل‌ونقل: مدل CGE [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 49-67]
 • تجزیه ساختاری تجزیه و تحلیل تغییرات بهره‌وری نیروی کار 1390-1385؛ مطالعه موردی: استان تهران و سایر استان‌های کشور [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 27-48]
 • تحلیل پوششی داده ها ارزیابی و رتبه بندی کارآیی زیست محیطی کشورهای نفتی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 124-146]
 • تعادل نش آزمون بازی انتخاب ملکه زیبایی: یک مطالعه آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 83-102]
 • تقاضا برآورد تقاضای غیرخطی بار دفاعی و کشش درآمدی آن در ایران با توجه به سطح تهدیدات بین‌المللی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 147-177]
 • تهدیدات بین‌المللی برآورد تقاضای غیرخطی بار دفاعی و کشش درآمدی آن در ایران با توجه به سطح تهدیدات بین‌المللی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 147-177]
 • تولید غیرنفتی تحلیل نقش سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در تولید غیرنفتی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 125-145]
 • تولید ناخالص داخلی نقش حکومت خوب در کنترل آثار منفی آسیب پذیری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 61-82]

ج

 • جدول داده- ستانده چند منطقه‌ای سنجش ظرفیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق با استفاده از الگوی داده-ستانده چند منطقه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 9-30]
 • جدول داده-ستانده منطقه ای سنجش وابستگی بخش های اقتصادی استان ایلام به واردات واسطه ای با استفاده از جدول داده-ستانده [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 31-59]

ح

 • حکومت خوب نقش حکومت خوب در کنترل آثار منفی آسیب پذیری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 61-82]
 • حمل و نقل عمومی تحلیل رفتار شهروندان تهرانی در استفاده از حمل و نقل عمومی: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 10-26]

ر

 • روش CHARM سنجش وابستگی بخش های اقتصادی استان ایلام به واردات واسطه ای با استفاده از جدول داده-ستانده [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 31-59]

س

 • سرمایه گذاری خطرپذیر یا جسورانه بررسی عوامل رفتاری و محیطی مؤثر بر جذب سرمایه‌گذار خطرپذیر جهت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان (مطالعه موردی: صنعت بیوتکنولوژی ایران) [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 93-124]
 • سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی تحلیل نقش سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در تولید غیرنفتی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 125-145]

ش

 • شاخص توسعه انسانی تأثیر آزاد سازی تجاری بر شاخص توسعه انسانی در گروه کشورهای منتخب [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 147-165]
 • شاخص های فرهنگی بررسی وضعیت فرهنگی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی استان های ایران [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 103-122]
 • شاخص یکپارچگی عمودی سنجش ظرفیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق با استفاده از الگوی داده-ستانده چند منطقه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 9-30]
 • شرکتهای دانش بنیان بررسی عوامل رفتاری و محیطی مؤثر بر جذب سرمایه‌گذار خطرپذیر جهت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان (مطالعه موردی: صنعت بیوتکنولوژی ایران) [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 93-124]

ظ

 • ظرفیت مالیات بر ارزش‌افزوده سنجش ظرفیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق با استفاده از الگوی داده-ستانده چند منطقه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 9-30]

ک

 • کارآیی زیست محیطی ارزیابی و رتبه بندی کارآیی زیست محیطی کشورهای نفتی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 124-146]
 • کنترل درک شده تحلیل رفتار شهروندان تهرانی در استفاده از حمل و نقل عمومی: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 10-26]

م

 • مدل تعادل عمومی قابل محاسبه تجزیه اثر بازگشتی ناشی از بهبود کارآیی مصرف بنزین به اثرات جانشینی و تولیدی با تأکید بر بخش حمل‌ونقل: مدل CGE [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 49-67]
 • مدل داده ـ ستانده دو منطقه‌ای تجزیه و تحلیل تغییرات بهره‌وری نیروی کار 1390-1385؛ مطالعه موردی: استان تهران و سایر استان‌های کشور [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 27-48]
 • مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) برآورد تقاضای غیرخطی بار دفاعی و کشش درآمدی آن در ایران با توجه به سطح تهدیدات بین‌المللی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 147-177]
 • مزیت نسبی بررسی وضعیت فرهنگی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی استان های ایران [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 103-122]
 • مقصد و سیاستی سنجش وابستگی بخش های اقتصادی استان ایلام به واردات واسطه ای با استفاده از جدول داده-ستانده [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 31-59]

ن

 • نظریه رفتار برنامه ریزی شده تحلیل رفتار شهروندان تهرانی در استفاده از حمل و نقل عمومی: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 10-26]
 • نظریه سطح استدلال مرتبه K آزمون بازی انتخاب ملکه زیبایی: یک مطالعه آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 83-102]
 • نگرش تحلیل رفتار شهروندان تهرانی در استفاده از حمل و نقل عمومی: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 10-26]
 • نوسان قیمت سهام تحلیل نوسان قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش یادگیری ماشین [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 69-91]

و

 • وابستگی به واردات از بعد مبدأ سنجش وابستگی بخش های اقتصادی استان ایلام به واردات واسطه ای با استفاده از جدول داده-ستانده [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 31-59]

ه

 • هنجار ذهنی تحلیل رفتار شهروندان تهرانی در استفاده از حمل و نقل عمومی: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 10-26]