نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

 • استان کردستان برآورد و تحلیل منابع از دست رفته تأمین اجتماعی در بخش غیررسمی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 59-80]
 • اشتغال بکارگیری روش اصلاح‌شده حذف‌فرضی در ایجاد اشتغال برای اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • اشتغال غیررسمی برآورد و تحلیل منابع از دست رفته تأمین اجتماعی در بخش غیررسمی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 59-80]
 • اطلاعات نئوکلاسیک ها و سوسیالیستها: علیه بازار و لیبرالیزم اقتصادی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 1-33]
 • اقتصاد ایران بررسی تأثیر مصرف برق بر تولید کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر (رویکرد داده‏های تابلویی پویا) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 43-59]
 • اقتصاد محاسباتی مبتنی بر عامل (ACE) مروری بر رهیافت اقتصاد محاسباتی مبتنی بر عامل [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 81-106]
 • اقتصاد نئوکلاسیک نئوکلاسیک ها و سوسیالیستها: علیه بازار و لیبرالیزم اقتصادی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 1-33]
 • انتخابات برآورد سیکل های تجاری -سیاسی (مورد مطالعه کشور ایران طی سال های 95-1357) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 129-146]
 • ایران اثر مطالبات غیرجاری بر عملکرد مالی بانک‌ها در نظام بانکی ایران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 101-124]

ب

 • بانک اثر مطالبات غیرجاری بر عملکرد مالی بانک‌ها در نظام بانکی ایران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 101-124]
 • بورس اوراق بهادار تهران سنجش تأثیر و نقش رسانه بر رشد فروش و حجم معاملات شرکت‏های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 43-58]
 • بیکاری تأثیر مخارج نظامی بر بیکاری در کشورهای منتخب درحال‌توسعه با استفاده از رهیافت میانگین‌ گروهی تلفیقی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 51-69]

ت

 • تامین اجتماعی برآورد و تحلیل منابع از دست رفته تأمین اجتماعی در بخش غیررسمی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 59-80]
 • تشکیل سرمایه بررسی عوامل تأثیرگذار بر انباشت سرمایه در ایران [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 107-128]
 • تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) مروری بر رهیافت اقتصاد محاسباتی مبتنی بر عامل [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 81-106]
 • تنوع و فراگیری شناسایی سطح دانش مولد ایران 1404 در منطقه با رویکرد پیچیدگی اقتصادی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 29-50]
 • توان اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم بکارگیری روش اصلاح‌شده حذف‌فرضی در ایجاد اشتغال برای اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • توسعه اقتصادی کاربرد شبکه عصبی پرسپترون به شیوه روش شبکه های بیزی در پیش بینی شاخص حقوق مالکیت بر توسعه انسانی در ایران [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 63-80]
 • توسعه مالی توسعه مالی، نابرابری درآمدی و فقر در ایران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 9-28]

ج

 • جدول داده-ستانده بکارگیری روش اصلاح‌شده حذف‌فرضی در ایجاد اشتغال برای اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • جمعیت بررسی اثر گروه‌های سنی جمعیت بر مصرف انرژی درکشورهای عضو اوپک [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 71-90]

ح

 • حاکمیت شرکتی تأثیر شاخص‌های حاکمیت شرکتی در سطح کلان اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای سند چشم‌انداز بیست ساله کشور [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 109-129]
 • حجم معملات سنجش تأثیر و نقش رسانه بر رشد فروش و حجم معاملات شرکت‏های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 43-58]

خ

 • خصوصی‌سازی بررسی تاثیر خصوصی سازی بر درآمدهای مالیاتی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 29-42]

د

 • داده‏های تابلویی بررسی تأثیر مصرف برق بر تولید کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر (رویکرد داده‏های تابلویی پویا) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 43-59]
 • درآمدهای مالیاتی بررسی تاثیر خصوصی سازی بر درآمدهای مالیاتی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 29-42]
 • درآمدهای مالیاتی مقایسه اثر حکمرانی خوب بر درآمدهای مالیاتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 81-99]

ر

 • رشد فروش سنجش تأثیر و نقش رسانه بر رشد فروش و حجم معاملات شرکت‏های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 43-58]
 • رگرسیون پانل اثر مطالبات غیرجاری بر عملکرد مالی بانک‌ها در نظام بانکی ایران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 101-124]
 • رهیافت پایین به بالا مروری بر رهیافت اقتصاد محاسباتی مبتنی بر عامل [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 81-106]
 • روش حذف‌فرضی بکارگیری روش اصلاح‌شده حذف‌فرضی در ایجاد اشتغال برای اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • روش حذف‌فرضی اصلاح‌شده بکارگیری روش اصلاح‌شده حذف‌فرضی در ایجاد اشتغال برای اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • روش خودرگرسیون برداری (VAR) بررسی عوامل تأثیرگذار بر انباشت سرمایه در ایران [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 107-128]
 • روش سنتی بکارگیری روش اصلاح‌شده حذف‌فرضی در ایجاد اشتغال برای اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • روش گشتاورهای تعمیم‌یافته بررسی تاثیر خصوصی سازی بر درآمدهای مالیاتی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 29-42]
 • روش گشتاورهای تعمیم یافته مقایسه اثر حکمرانی خوب بر درآمدهای مالیاتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 81-99]
 • رویکرد پیچیدگی اقتصادی شناسایی سطح دانش مولد ایران 1404 در منطقه با رویکرد پیچیدگی اقتصادی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 29-50]
 • رویه‌های حاکمیت شرکتی تأثیر شاخص‌های حاکمیت شرکتی در سطح کلان اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای سند چشم‌انداز بیست ساله کشور [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 109-129]

س

 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیر شاخص‌های حاکمیت شرکتی در سطح کلان اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای سند چشم‌انداز بیست ساله کشور [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 109-129]
 • سنجش دانش مولد شناسایی سطح دانش مولد ایران 1404 در منطقه با رویکرد پیچیدگی اقتصادی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 29-50]
 • سودآوری اثر مطالبات غیرجاری بر عملکرد مالی بانک‌ها در نظام بانکی ایران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 101-124]
 • سوسیالیزم بازار نئوکلاسیک ها و سوسیالیستها: علیه بازار و لیبرالیزم اقتصادی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 1-33]
 • سیکل تجاری برآورد سیکل های تجاری -سیاسی (مورد مطالعه کشور ایران طی سال های 95-1357) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 129-146]
 • سیکل تجاری سیاسی برآورد سیکل های تجاری -سیاسی (مورد مطالعه کشور ایران طی سال های 95-1357) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 129-146]

ش

 • شاخص بین المللی حقوق مالکیت کاربرد شبکه عصبی پرسپترون به شیوه روش شبکه های بیزی در پیش بینی شاخص حقوق مالکیت بر توسعه انسانی در ایران [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 63-80]
 • شاخص پیچیدگی اقتصادی شناسایی سطح دانش مولد ایران 1404 در منطقه با رویکرد پیچیدگی اقتصادی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 29-50]
 • شاخص حکمرانی خوب مقایسه اثر حکمرانی خوب بر درآمدهای مالیاتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 81-99]
 • شبکه عصبی کاربرد شبکه عصبی پرسپترون به شیوه روش شبکه های بیزی در پیش بینی شاخص حقوق مالکیت بر توسعه انسانی در ایران [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 63-80]

ف

 • فضای کسب و کار کاربرد شبکه عصبی پرسپترون به شیوه روش شبکه های بیزی در پیش بینی شاخص حقوق مالکیت بر توسعه انسانی در ایران [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 63-80]
 • فقر توسعه مالی، نابرابری درآمدی و فقر در ایران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 9-28]

ک

 • کارآفرینی نئوکلاسیک ها و سوسیالیستها: علیه بازار و لیبرالیزم اقتصادی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 1-33]
 • کارگاه‏های صنعتی بررسی تأثیر مصرف برق بر تولید کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر (رویکرد داده‏های تابلویی پویا) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 43-59]
 • کشورهای درحال‌توسعه تأثیر مخارج نظامی بر بیکاری در کشورهای منتخب درحال‌توسعه با استفاده از رهیافت میانگین‌ گروهی تلفیقی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 51-69]
 • کیفیت سایت سنجش تأثیر و نقش رسانه بر رشد فروش و حجم معاملات شرکت‏های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 43-58]

گ

 • گروه‌های سنی بررسی اثر گروه‌های سنی جمعیت بر مصرف انرژی درکشورهای عضو اوپک [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 71-90]

م

 • مالیات بر ارزش‌افزوده بررسی تاثیر خصوصی سازی بر درآمدهای مالیاتی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 29-42]
 • مخارج نظامی تأثیر مخارج نظامی بر بیکاری در کشورهای منتخب درحال‌توسعه با استفاده از رهیافت میانگین‌ گروهی تلفیقی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 51-69]
 • مدل ARIMA برآورد سیکل های تجاری -سیاسی (مورد مطالعه کشور ایران طی سال های 95-1357) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 129-146]
 • مدل STIRPAT بررسی اثر گروه‌های سنی جمعیت بر مصرف انرژی درکشورهای عضو اوپک [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 71-90]
 • مدل های ریاضی نئوکلاسیک ها و سوسیالیستها: علیه بازار و لیبرالیزم اقتصادی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 1-33]
 • مصرف انرژی بررسی اثر گروه‌های سنی جمعیت بر مصرف انرژی درکشورهای عضو اوپک [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 71-90]
 • مصرف برق بررسی تأثیر مصرف برق بر تولید کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر (رویکرد داده‏های تابلویی پویا) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 43-59]
 • مطالبات اثر مطالبات غیرجاری بر عملکرد مالی بانک‌ها در نظام بانکی ایران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 101-124]
 • منحنی آبرامز تأثیر مخارج نظامی بر بیکاری در کشورهای منتخب درحال‌توسعه با استفاده از رهیافت میانگین‌ گروهی تلفیقی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 51-69]
 • میانگین‌ گروهی تلفیقی تأثیر مخارج نظامی بر بیکاری در کشورهای منتخب درحال‌توسعه با استفاده از رهیافت میانگین‌ گروهی تلفیقی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 51-69]

ن

 • نابرابری درآمدی توسعه مالی، نابرابری درآمدی و فقر در ایران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 9-28]
 • نظام حاکمیت شرکتی تأثیر شاخص‌های حاکمیت شرکتی در سطح کلان اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای سند چشم‌انداز بیست ساله کشور [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 109-129]
 • نوسانات بازدهی بررسی رابطه بین همزمانی قیمت سهام با توزیع ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک بازده سهام [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 91-108]

ه

 • همزمانی قیمت سهام بررسی رابطه بین همزمانی قیمت سهام با توزیع ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک بازده سهام [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 91-108]