نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادی اقتصادی بررسی اثر تعاملی آزادی اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 95-129]
 • آزادی اقتصادی ارزیابی تاثیر بهبود کیفیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار بر رشد اقتصادی (مطالعه تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته با تاکید بر ایران) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 117-142]
 • آزمون جوهانسن بررسی تاثیر بلند مدت بانکداری الکترونیک بر میزان نگهداری اسکناس و مسکوک توسط مردم [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 143-156]
 • آلودگی آب بررسی رابطه بین توسعه بخش‌های صنعتی و کشاورزی و آلودگی سرانه آب در ایران (رهیافت تودا و یاماموتو و حداقل مربعات پویا) [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 131-154]
 • آموزش تاثیر مخارج دولت بر نابرابری جنسیتی در آموزش در کشورهای منتخب حوزه‌ی منا [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 33-52]

ا

 • اثرات نامتقارن بررسی اثرات نوسانات قیمت نفت بر ضریب جینی ایران با استفاده از روش VECM [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 73-116]
 • اشتغال فقر کودک با تأکید بر اشتغال و اوقات فراغت: مطالعه موردی شهر تهران-1390 [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 9-36]
 • اعتبار و کسب و کار ارزیابی تاثیر بهبود کیفیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار بر رشد اقتصادی (مطالعه تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته با تاکید بر ایران) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 117-142]
 • اقتصاد دانش‌بنیان بررسی اثر اقتصاد دانش ‌بنیان بر رشد تولیدات در ایران با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم کرم شب تاب [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 65-93]
 • اقتصاد دانش‌بنیان بررسی تأثیر مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های (1391-1354) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 73-116]
 • اقتصاد سیاسی تأثیر فساد بر کارایی مصرف انرژی در چارچوب ملاحظات اقتصاد سیاسی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 37-66]
 • الگوریتم جستجوی گرانشی بررسی اثر اقتصاد دانش ‌بنیان بر رشد تولیدات در ایران با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم کرم شب تاب [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 65-93]
 • الگوریتم کرم شب تاب بررسی اثر اقتصاد دانش ‌بنیان بر رشد تولیدات در ایران با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم کرم شب تاب [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 65-93]
 • الگوی VECM بررسی اثرات نوسانات قیمت نفت بر ضریب جینی ایران با استفاده از روش VECM [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 73-116]
 • اوقات فراغت فقر کودک با تأکید بر اشتغال و اوقات فراغت: مطالعه موردی شهر تهران-1390 [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 9-36]
 • ایران عوامل موثر بر دستمزد نیروی کار کشاورزی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 109-127]

ب

 • باروری مقایسه سطح توسعه اقتصادی و گذار جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته ( با استفاده از روش DOLS ) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 9-27]
 • بهره‌وری کل عوامل تولید بررسی تأثیر مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های (1391-1354) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 73-116]
 • بوت‌استراپ بیمه و جهانی‌شدن: مطالعه موردی کشورهای گروه D8: علیت گرنجری تلفیقی مبتنی‌ بر بوت‌استراپ [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 117-142]
 • بیکاری برآورد آستانه تأثیر بیکاری بر شادی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 59-79]
 • بیمه بیمه و جهانی‌شدن: مطالعه موردی کشورهای گروه D8: علیت گرنجری تلفیقی مبتنی‌ بر بوت‌استراپ [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 117-142]

ت

 • تراکم جمعیت شهری بررسی رابطه بین توسعه بخش‌های صنعتی و کشاورزی و آلودگی سرانه آب در ایران (رهیافت تودا و یاماموتو و حداقل مربعات پویا) [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 131-154]
 • تفاوت جنسیتی دستمزد عوامل موثر بر دستمزد نیروی کار کشاورزی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 109-127]
 • تکانه های قیمت نفت بررسی اثرات نوسانات قیمت نفت بر ضریب جینی ایران با استفاده از روش VECM [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 73-116]
 • تهران فقر کودک با تأکید بر اشتغال و اوقات فراغت: مطالعه موردی شهر تهران-1390 [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 9-36]
 • توسعه اقتصادی مقایسه سطح توسعه اقتصادی و گذار جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته ( با استفاده از روش DOLS ) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 9-27]
 • توسعه انسانی مقایسه سطح توسعه اقتصادی و گذار جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته ( با استفاده از روش DOLS ) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 9-27]
 • توسعه بخش صنعتی بررسی رابطه بین توسعه بخش‌های صنعتی و کشاورزی و آلودگی سرانه آب در ایران (رهیافت تودا و یاماموتو و حداقل مربعات پویا) [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 131-154]
 • توسعه بخش کشاورزی بررسی رابطه بین توسعه بخش‌های صنعتی و کشاورزی و آلودگی سرانه آب در ایران (رهیافت تودا و یاماموتو و حداقل مربعات پویا) [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 131-154]
 • توسعه مالی تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی استان‌ها کاربرد رده بندی تلفیقی و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 33-63]

ج

 • جهانی‌شدن بیمه و جهانی‌شدن: مطالعه موردی کشورهای گروه D8: علیت گرنجری تلفیقی مبتنی‌ بر بوت‌استراپ [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 117-142]

ح

 • حجم اسکناس و مسکوک دست مردم بررسی تاثیر بلند مدت بانکداری الکترونیک بر میزان نگهداری اسکناس و مسکوک توسط مردم [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 143-156]
 • حجم ذخایر نفتی بررسی اثر حجم ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب از دیدگاه نفرین منابع (با تأکید بر دموکراسی) [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 155-174]
 • حداقل دستمزد عوامل موثر بر دستمزد نیروی کار کشاورزی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 109-127]
 • حقوق مالکیت فکری بررسی رابطه بین حقوق مالکیت فکری و توسعه (کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 67-93]
 • حکمرانی خوب تأثیر وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی کشورهای در حال توسعه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 9-32]
 • حمایت‌های اجتماعی بررسی کارایی سیاست‌های دولت در کاهش فقر در ایران [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 9-32]
 • حوزه‌ی منا تاثیر مخارج دولت بر نابرابری جنسیتی در آموزش در کشورهای منتخب حوزه‌ی منا [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 33-52]

خ

 • خطر سیاسی تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر تغییر کیفیت نهادی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 81-108]

د

 • داده‌های ترکیبی تأثیر وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی کشورهای در حال توسعه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 9-32]
 • درآمدهای نفتی تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر تغییر کیفیت نهادی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 81-108]
 • دستمزد نیروی کار کشاورزی عوامل موثر بر دستمزد نیروی کار کشاورزی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 109-127]
 • دموکراسی بررسی اثر حجم ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب از دیدگاه نفرین منابع (با تأکید بر دموکراسی) [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 155-174]

ر

 • رده‌بندی تلفیقی تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی استان‌ها کاربرد رده بندی تلفیقی و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 33-63]
 • رشد اقتصادی تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر تغییر کیفیت نهادی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 81-108]
 • رشد اقتصادی بررسی اثر حجم ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب از دیدگاه نفرین منابع (با تأکید بر دموکراسی) [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 155-174]
 • رشد اقتصادی بررسی اثر تعاملی آزادی اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 95-129]
 • رشد اقتصادی بررسی تأثیر مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های (1391-1354) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 73-116]
 • رشد اقتصادی ارزیابی تاثیر بهبود کیفیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار بر رشد اقتصادی (مطالعه تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته با تاکید بر ایران) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 117-142]
 • رشد اقتصادی استانی تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی استان‌ها کاربرد رده بندی تلفیقی و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 33-63]
 • رشد تولید بررسی اثر اقتصاد دانش ‌بنیان بر رشد تولیدات در ایران با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم کرم شب تاب [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 65-93]
 • رفاه برآورد آستانه تأثیر بیکاری بر شادی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 59-79]
 • رهیافت مرزی تصادفی (SFA) بررسی کارایی سیاست‌های دولت در کاهش فقر در ایران [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 9-32]
 • روش تصحیح خطای برداری بررسی تاثیر بلند مدت بانکداری الکترونیک بر میزان نگهداری اسکناس و مسکوک توسط مردم [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 143-156]
 • روش تودا و یاماموتو و حداقل مربعات پویا بررسی رابطه بین توسعه بخش‌های صنعتی و کشاورزی و آلودگی سرانه آب در ایران (رهیافت تودا و یاماموتو و حداقل مربعات پویا) [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 131-154]
 • روش داده های پانلی توان ویژگی های بانکها در تبیین نسبت مطالبات غیرجاری [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 95-115]
 • روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی اثر تعاملی آزادی اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 95-129]
 • ریسک اعتباری ارزیابی شکنندگی مالی بانک‌ها با بکارگیری روش شبکه عصبی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 29-58]
 • ریسک نقدینگی ارزیابی شکنندگی مالی بانک‌ها با بکارگیری روش شبکه عصبی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 29-58]

س

 • سرمایه انسانی بررسی تأثیر مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های (1391-1354) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 73-116]
 • سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی اثر تعاملی آزادی اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 95-129]

ش

 • شادی برآورد آستانه تأثیر بیکاری بر شادی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 59-79]
 • شبکه بانکی ارزیابی شکنندگی مالی بانک‌ها با بکارگیری روش شبکه عصبی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 29-58]
 • شبکه عصبی ارزیابی شکنندگی مالی بانک‌ها با بکارگیری روش شبکه عصبی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 29-58]
 • شدت مصرف انرژی تأثیر فساد بر کارایی مصرف انرژی در چارچوب ملاحظات اقتصاد سیاسی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 37-66]
 • شکنندگی مالی ارزیابی شکنندگی مالی بانک‌ها با بکارگیری روش شبکه عصبی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 29-58]

ض

 • ضریب جینی بررسی اثرات نوسانات قیمت نفت بر ضریب جینی ایران با استفاده از روش VECM [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 73-116]

ظ

 • ظرفیت جذب بررسی اثر تعاملی آزادی اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 95-129]

ع

 • عدم تجانس و وابستگی مقطعی بیمه و جهانی‌شدن: مطالعه موردی کشورهای گروه D8: علیت گرنجری تلفیقی مبتنی‌ بر بوت‌استراپ [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 117-142]
 • عوارض شهرداری بررسی تأثیر عوارض شهرداریها بر قیمت مسکن مطالعه موردی: شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 129-154]

ف

 • فرایند خودتوضیح با وقفه‌های‌ گسترده بررسی تأثیر مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های (1391-1354) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 73-116]
 • فساد تأثیر فساد بر کارایی مصرف انرژی در چارچوب ملاحظات اقتصاد سیاسی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 37-66]
 • فضای کسب و کار ارزیابی تاثیر بهبود کیفیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار بر رشد اقتصادی (مطالعه تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته با تاکید بر ایران) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 117-142]
 • فقر بررسی کارایی سیاست‌های دولت در کاهش فقر در ایران [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 9-32]
 • فقر فقر کودک با تأکید بر اشتغال و اوقات فراغت: مطالعه موردی شهر تهران-1390 [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 9-36]

ق

 • قیمت مسکن بررسی تأثیر عوارض شهرداریها بر قیمت مسکن مطالعه موردی: شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 129-154]

ک

 • کارایی بررسی کارایی سیاست‌های دولت در کاهش فقر در ایران [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 9-32]
 • کشورهای در حال توسعه تأثیر وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی کشورهای در حال توسعه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 9-32]
 • کشورهای گروه D8 بیمه و جهانی‌شدن: مطالعه موردی کشورهای گروه D8: علیت گرنجری تلفیقی مبتنی‌ بر بوت‌استراپ [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 117-142]
 • کلمات کلیدی: توسعه بررسی رابطه بین حقوق مالکیت فکری و توسعه (کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 67-93]
 • کودکان فقر کودک با تأکید بر اشتغال و اوقات فراغت: مطالعه موردی شهر تهران-1390 [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 9-36]
 • کیفیت نهادی تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر تغییر کیفیت نهادی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 81-108]

گ

 • گذار جمعیتی مقایسه سطح توسعه اقتصادی و گذار جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته ( با استفاده از روش DOLS ) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 9-27]
 • گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی استان‌ها کاربرد رده بندی تلفیقی و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 33-63]

م

 • متغیرهای خاص بانکها توان ویژگی های بانکها در تبیین نسبت مطالبات غیرجاری [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 95-115]
 • مخارج دولت تاثیر مخارج دولت بر نابرابری جنسیتی در آموزش در کشورهای منتخب حوزه‌ی منا [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 33-52]
 • مدل خودتوضیح برداری بررسی تأثیر عوارض شهرداریها بر قیمت مسکن مطالعه موردی: شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 129-154]
 • مدیریت دانش بررسی اثر اقتصاد دانش ‌بنیان بر رشد تولیدات در ایران با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم کرم شب تاب [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 65-93]
 • مقررات کار ارزیابی تاثیر بهبود کیفیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار بر رشد اقتصادی (مطالعه تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته با تاکید بر ایران) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 117-142]
 • منابع طبیعی تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر تغییر کیفیت نهادی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 81-108]
 • منابع طبیعی تأثیر وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی کشورهای در حال توسعه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 9-32]

ن

 • نابرابری جنسیتی تاثیر مخارج دولت بر نابرابری جنسیتی در آموزش در کشورهای منتخب حوزه‌ی منا [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 33-52]
 • نسبت مطالبات غیرجاری توان ویژگی های بانکها در تبیین نسبت مطالبات غیرجاری [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 95-115]
 • نفرین منابع بررسی اثر حجم ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب از دیدگاه نفرین منابع (با تأکید بر دموکراسی) [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 155-174]
 • نوآوری بررسی رابطه بین حقوق مالکیت فکری و توسعه (کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 67-93]