نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبسنگ‌های مرجانی مقایسه دو روش تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و هزینه سفر منطقه‌ای برای برآورد مازاد مصرف کننده در ارزش تفریحی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 93-71]
 • آموزش اثر تبعیض جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 95-120]

ا

 • اثر بالاسا ـ ساموئلسون بررسی عوامل تأثیرگذار بر نرخ واقعی مؤثر ارز در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 11-40]
 • ارزشگذاری مشروط مقایسه دو روش تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و هزینه سفر منطقه‌ای برای برآورد مازاد مصرف کننده در ارزش تفریحی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 93-71]
 • استان مازندران تاثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال زنان مطالعه‌ی موردی: تعاونی‌های زنان در استان مازندران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 145-168]
 • اشتغال رابطه میان تجارت و اشتغال در بخش صنعت [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 97-132]
 • اشتغال اثر توسعه گردشگری بر اقتصاد شهرستان نیشابور [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 9-30]
 • اشتغال زنان تاثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال زنان مطالعه‌ی موردی: تعاونی‌های زنان در استان مازندران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 145-168]
 • اعتبارات بانکی تاثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال زنان مطالعه‌ی موردی: تعاونی‌های زنان در استان مازندران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 145-168]
 • اقتصاد شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایران از دیدگاه خبرگان با استفاده از روش تلفیقی آزمون و خطا و فرایند تحلیل شبکه ای فازی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 117-156]
 • انحصار در صنعت بانکی بررسی نقش قدرت انحصاری بانک‌های تجـاری بر اثرگذاری سـیاسـت پـولی در اقتصـاد ایـران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 9-39]
 • اوپک مطالعه اثر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 117-156]
 • ایران مطالعه تطبیقی چگونگی استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 9-39]
 • اینترنت سنجش تأثیر اینترنت بر تجارت خدمات [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 157-181]

ب

 • برآورد بیزی بررسی نقش قدرت انحصاری بانک‌های تجـاری بر اثرگذاری سـیاسـت پـولی در اقتصـاد ایـران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 9-39]
 • بنیادی بررسی اهمیّت و میزان تأثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز در ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 141-168]
 • بهره‌‌وری بررسی عوامل تأثیرگذار بر نرخ واقعی مؤثر ارز در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 11-40]
 • بودجه‌ریزی رفتارهـای مالــی دولـت و عملکرد بلندمدت اقتصاد ملی: آسیب‌ها و آموخته‌ها [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 41-67]

پ

 • پیش‌بینی نرخ ارز بررسی اهمیّت و میزان تأثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز در ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 141-168]

ت

 • تابع ترانسلوگ هزینه مطالعه تطبیقی چگونگی استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 9-39]
 • تاکسونومی عددی بررسی جایگاه اقتصادی ایران در منطقه‌ آسیای جنوب غربی و تغییرات آن [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 119-143]
 • تبعیض جنسیتی اثر تبعیض جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 95-120]
 • تجارت خدمات سنجش تأثیر اینترنت بر تجارت خدمات [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 157-181]
 • تجزیه چندگانه تجزیه چندگانه نابرابری درآمد در ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 69-96]
 • تحلیل پوششی داده‌های پویا پایش کـارایی زیسـت‌محیطـی در کشـورهای در حال توسعه (مطالعهی موردی: ایران، هند، ترکیه و مصر) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 95-118]
 • تصمیم‌گیری آزمون و خطا شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایران از دیدگاه خبرگان با استفاده از روش تلفیقی آزمون و خطا و فرایند تحلیل شبکه ای فازی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 117-156]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایران از دیدگاه خبرگان با استفاده از روش تلفیقی آزمون و خطا و فرایند تحلیل شبکه ای فازی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 117-156]
 • تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی نقش قدرت انحصاری بانک‌های تجـاری بر اثرگذاری سـیاسـت پـولی در اقتصـاد ایـران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 9-39]
 • تعاونی‌های زنان تاثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال زنان مطالعه‌ی موردی: تعاونی‌های زنان در استان مازندران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 145-168]
 • تغییرات قیمت نفت اثر تغییرات قیمت نفت بر سوددهی بانک [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 121-139]
 • تکنیکال بررسی اهمیّت و میزان تأثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز در ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 141-168]
 • تکنیک دلفی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایران از دیدگاه خبرگان با استفاده از روش تلفیقی آزمون و خطا و فرایند تحلیل شبکه ای فازی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 117-156]
 • توسعه مالی توسعه مالی، موجودی سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 41-68]
 • توسعه‌نیافتگی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایران از دیدگاه خبرگان با استفاده از روش تلفیقی آزمون و خطا و فرایند تحلیل شبکه ای فازی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 117-156]
 • تولید اثر توسعه گردشگری بر اقتصاد شهرستان نیشابور [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 9-30]
 • تولید واقعی مطالعه تطبیقی چگونگی استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 9-39]

ج

 • جایگاه دولت رفتارهـای مالــی دولـت و عملکرد بلندمدت اقتصاد ملی: آسیب‌ها و آموخته‌ها [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 41-67]
 • جدول داده-ستانده داخلی سنجش محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسید کربن در صادرات و واردات ایران با استفاده از رویکرد داده-ستانده [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 41-70]

خ

د

 • داده-ستانده اثر توسعه گردشگری بر اقتصاد شهرستان نیشابور [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 9-30]
 • داده‌های تابلویی رابطه میان تجارت و اشتغال در بخش صنعت [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 97-132]
 • داده‌های تابلویی اثر تبعیض جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 95-120]
 • داده‌های تابلویی پویا بررسی تأثیر عملکرد بازار، هزینه‌های تبلیغات و نوآوری بر درجه تمرکز در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 133-162]
 • داده‌‌های ترکیبی بررسی اثر کمک‌‌های خارجی بر رشد درآمد سرانه در کشورهای منتخب در‌حال توسعه [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 163-187]
 • درآمد سرانه بررسی اثر کمک‌‌های خارجی بر رشد درآمد سرانه در کشورهای منتخب در‌حال توسعه [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 163-187]
 • درآمد نفتی مطالعه اثر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 117-156]
 • درجه تمرکز بررسی تأثیر عملکرد بازار، هزینه‌های تبلیغات و نوآوری بر درجه تمرکز در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 133-162]
 • دولت‌های نفتی رفتارهـای مالــی دولـت و عملکرد بلندمدت اقتصاد ملی: آسیب‌ها و آموخته‌ها [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 41-67]

ر

 • رتبه‏ بندی کشورها بررسی جایگاه اقتصادی ایران در منطقه‌ آسیای جنوب غربی و تغییرات آن [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 119-143]
 • رشد اقتصادی توسعه مالی، موجودی سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 41-68]
 • رشد اقتصادی اثر تبعیض جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 95-120]
 • رهیافت داده‌های تابلویی مطالعه اثر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 117-156]
 • روش تلفیقی میانگین گروه بررسی رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز در کشورهای صادرکننده نفت: رویکرد هم انباشتگی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 61-86]

ز

س

 • سودآوری بررسی تأثیر عملکرد بازار، هزینه‌های تبلیغات و نوآوری بر درجه تمرکز در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 133-162]
 • سوددهی بانک اثر تغییرات قیمت نفت بر سوددهی بانک [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 121-139]
 • سیاست پولی بررسی نقش قدرت انحصاری بانک‌های تجـاری بر اثرگذاری سـیاسـت پـولی در اقتصـاد ایـران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 9-39]
 • سیستم معادلات همزمان توسعه مالی، موجودی سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 41-68]

ش

 • شاخص‏های اقتصادی بررسی جایگاه اقتصادی ایران در منطقه‌ آسیای جنوب غربی و تغییرات آن [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 119-143]
 • شاخص توسعه انسانی بررسی اثر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در کشورهای منتخب [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 31-59]
 • شاخص حکمرانی خوب مطالعه اثر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 117-156]
 • شادکامی بررسی اثر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در کشورهای منتخب [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 31-59]
 • شبکه عصبی مصنوعی بررسی اهمیّت و میزان تأثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز در ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 141-168]

ص

 • صادرات و واردات رابطه میان تجارت و اشتغال در بخش صنعت [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 97-132]
 • صنایع غذایی و آشامیدنی ایران بررسی تأثیر عملکرد بازار، هزینه‌های تبلیغات و نوآوری بر درجه تمرکز در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 133-162]
 • صنایع کارخانه ای مطالعه تطبیقی چگونگی استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 9-39]
 • صنعت رابطه میان تجارت و اشتغال در بخش صنعت [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 97-132]

ض

 • ضریب جینی تعمیم‌یافته تجزیه چندگانه نابرابری درآمد در ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 69-96]
 • ضریب فزاینده تولید سنجش آسیب‌پذیری بخش‌های اقتصادی از محدودیت واردات؛ کاربردی از ماتریس حسابداری اجتماعی در شرایط متعارف و ویژه اقتصادی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 181-212]

ظ

 • ظرفیت اسمی مطالعه تطبیقی چگونگی استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 9-39]

ع

 • عملکرد بازار بررسی تأثیر عملکرد بازار، هزینه‌های تبلیغات و نوآوری بر درجه تمرکز در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 133-162]

ف

 • فرایند تحلیل شبکه‌ای شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایران از دیدگاه خبرگان با استفاده از روش تلفیقی آزمون و خطا و فرایند تحلیل شبکه ای فازی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 117-156]
 • فقر بررسی اثر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در کشورهای منتخب [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 31-59]

ق

 • قیمت سهام بررسی رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز در کشورهای صادرکننده نفت: رویکرد هم انباشتگی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 61-86]
 • قیمت نفت خام پیش‌بینی قیمت نفت بر اساس مدل‌های غیرخطی انتقال ملایم و بهینهسازی الگوریتم ژنتیک [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 69-94]

ک

 • کارایی زیست‌محیطی پایش کـارایی زیسـت‌محیطـی در کشـورهای در حال توسعه (مطالعهی موردی: ایران، هند، ترکیه و مصر) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 95-118]
 • کشورهای MENA اثر تغییرات قیمت نفت بر سوددهی بانک [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 121-139]
 • کشورهای صادرکننده نفت بررسی رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز در کشورهای صادرکننده نفت: رویکرد هم انباشتگی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 61-86]
 • کشورهای گروه D8 سنجش تأثیر اینترنت بر تجارت خدمات [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 157-181]
 • کمک‌‌های خارجی بررسی اثر کمک‌‌های خارجی بر رشد درآمد سرانه در کشورهای منتخب در‌حال توسعه [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 163-187]

گ

م

 • ماتریس حسابداری اجتماعی سنجش آسیب‌پذیری بخش‌های اقتصادی از محدودیت واردات؛ کاربردی از ماتریس حسابداری اجتماعی در شرایط متعارف و ویژه اقتصادی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 181-212]
 • مازاد مصرف‌کننده مقایسه دو روش تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و هزینه سفر منطقه‌ای برای برآورد مازاد مصرف کننده در ارزش تفریحی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 93-71]
 • متد پنل پویا (GMM) اثر تغییرات قیمت نفت بر سوددهی بانک [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 121-139]
 • محتوای مستقیم وغیرمستقیم دی اکسیدکربن سنجش محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسید کربن در صادرات و واردات ایران با استفاده از رویکرد داده-ستانده [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 41-70]
 • محدودیت واردات سنجش آسیب‌پذیری بخش‌های اقتصادی از محدودیت واردات؛ کاربردی از ماتریس حسابداری اجتماعی در شرایط متعارف و ویژه اقتصادی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 181-212]
 • مدل جاذبه سنجش تأثیر اینترنت بر تجارت خدمات [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 157-181]
 • مدل خودرگرسیونی انتقال ملایم بهینه سازی الگوریتم ژنتیک پیش‌بینی قیمت نفت بر اساس مدل‌های غیرخطی انتقال ملایم و بهینهسازی الگوریتم ژنتیک [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 69-94]
 • مدل شبکه عصبی پیش‌بینی قیمت نفت بر اساس مدل‌های غیرخطی انتقال ملایم و بهینهسازی الگوریتم ژنتیک [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 69-94]
 • مدل نیمه پارامتری توزیع-آزاد مقایسه دو روش تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و هزینه سفر منطقه‌ای برای برآورد مازاد مصرف کننده در ارزش تفریحی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 93-71]
 • مدلهای غیرخطی پیش‌بینی قیمت نفت بر اساس مدل‌های غیرخطی انتقال ملایم و بهینهسازی الگوریتم ژنتیک [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 69-94]
 • منابع درآمدی تجزیه چندگانه نابرابری درآمد در ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 69-96]
 • منحنی کوزنتس پایش کـارایی زیسـت‌محیطـی در کشـورهای در حال توسعه (مطالعهی موردی: ایران، هند، ترکیه و مصر) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 95-118]
 • منطقه جنوب غرب آسیا بررسی جایگاه اقتصادی ایران در منطقه‌ آسیای جنوب غربی و تغییرات آن [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 119-143]
 • موجودی سرمایه داخلی توسعه مالی، موجودی سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 41-68]
 • موجودی سرمایه‌گذاری خارجی توسعه مالی، موجودی سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 41-68]

ن

 • نابرابری درآمد بررسی اثر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در کشورهای منتخب [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 31-59]
 • نرخ ارز بررسی رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز در کشورهای صادرکننده نفت: رویکرد هم انباشتگی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 61-86]
 • نرخ واقعی مؤثر ارز بررسی عوامل تأثیرگذار بر نرخ واقعی مؤثر ارز در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 11-40]
 • نیشابور اثر توسعه گردشگری بر اقتصاد شهرستان نیشابور [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 9-30]

و

 • واردات رقابتی سنجش محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسید کربن در صادرات و واردات ایران با استفاده از رویکرد داده-ستانده [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 41-70]

ه

 • هزینه سفر منطقه‌ای مقایسه دو روش تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و هزینه سفر منطقه‌ای برای برآورد مازاد مصرف کننده در ارزش تفریحی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 93-71]
 • هم‌جمعی بررسی عوامل تأثیرگذار بر نرخ واقعی مؤثر ارز در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 11-40]