نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اقتصاد منطقه‌ای ارزیابی عملکرد اقتصاد منطقه‌ای در ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 145-167]
 • ایران مقایسه‏ ساختار اقتصادی ایران با منتخبی از کشورهای صنعتی عضو سازمان تجارت جهانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 93-117]
 • ایران اندازه‌گیری و تحلیل بهره‌وری کل عوامل تولید شرکت‌های حمل و نقل دریایی ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 169-196]

ب

 • بازده بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران (از سال 1387 تا 1392) با استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 67-91]
 • بهره‌وری کل عوامل تولید اندازه‌گیری و تحلیل بهره‌وری کل عوامل تولید شرکت‌های حمل و نقل دریایی ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 169-196]

پ

 • پس‌انداز بررسی تأثیر طول عمر بر پس‌انداز در ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 119-144]
 • پیوندهای بین بخشی مقایسه‏ ساختار اقتصادی ایران با منتخبی از کشورهای صنعتی عضو سازمان تجارت جهانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 93-117]

ت

 • تجارت بین‏الملل مقایسه‏ ساختار اقتصادی ایران با منتخبی از کشورهای صنعتی عضو سازمان تجارت جهانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 93-117]
 • تحلیل داده– ستانده مقایسه‏ ساختار اقتصادی ایران با منتخبی از کشورهای صنعتی عضو سازمان تجارت جهانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 93-117]
 • تکنیک داده‌های تابلویی بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران (از سال 1387 تا 1392) با استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 67-91]

ج

 • جدول داده سنجش ردپای بوم‌شناختی زمین در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد جدول داده- ستانده [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 35-66]

ح

 • حمل و نقل مدل‌سازی تقاضای حمل و نقل خانوارهای شهری استان تهران (یک رهیافت سیستمی) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-33]

ر

 • ردپای بوم‌شناختی سنجش ردپای بوم‌شناختی زمین در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد جدول داده- ستانده [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 35-66]
 • ردپای بوم شناختی سرانه سنجش ردپای بوم‌شناختی زمین در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد جدول داده- ستانده [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 35-66]
 • رهیافت سیستمی مدل‌سازی تقاضای حمل و نقل خانوارهای شهری استان تهران (یک رهیافت سیستمی) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-33]
 • رهیافت مرزی تصادفی ارزیابی عملکرد اقتصاد منطقه‌ای در ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 145-167]
 • ریسک سیستماتیک بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران (از سال 1387 تا 1392) با استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 67-91]

س

 • ستانده داخلی سنجش ردپای بوم‌شناختی زمین در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد جدول داده- ستانده [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 35-66]
 • ستانده متعارف و جدول داده سنجش ردپای بوم‌شناختی زمین در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد جدول داده- ستانده [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 35-66]

ش

 • شرکت‌های حمل و نقل دریایی اندازه‌گیری و تحلیل بهره‌وری کل عوامل تولید شرکت‌های حمل و نقل دریایی ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 169-196]

ط

 • طول عمر بررسی تأثیر طول عمر بر پس‌انداز در ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 119-144]

ظ

 • ظرفیت زیستی سنجش ردپای بوم‌شناختی زمین در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد جدول داده- ستانده [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 35-66]

ک

 • کارایی ارزیابی عملکرد اقتصاد منطقه‌ای در ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 145-167]
 • کشورهای صنعتی مقایسه‏ ساختار اقتصادی ایران با منتخبی از کشورهای صنعتی عضو سازمان تجارت جهانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 93-117]

م

 • مدل‌سازی تقاضا مدل‌سازی تقاضای حمل و نقل خانوارهای شهری استان تهران (یک رهیافت سیستمی) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-33]
 • مدل قیمت‌گذاریِ‌ دارایی‌سرمایه‌ای بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران (از سال 1387 تا 1392) با استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 67-91]

ن