نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبسنگ‌های مرجانی مقایسه دو روش تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و هزینه سفر منطقه‌ای برای برآورد مازاد مصرف کننده در ارزش تفریحی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 93-71]
 • آزادسازی تجاری اثر آزادسازی تجاری بر نرخ مرگ‌ومیر در استان‌های ایران: هم‌انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 35-65]
 • آزادسازی تجاری تأثیر آزاد سازی تجاری بر شاخص توسعه انسانی در گروه کشورهای منتخب [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 147-165]
 • آزادی اقتصادی بررسی اثر تعاملی آزادی اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 95-129]
 • آزادی اقتصادی ارزیابی تاثیر بهبود کیفیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار بر رشد اقتصادی (مطالعه تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته با تاکید بر ایران) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 117-142]
 • آزادی اقتصادی مقاله پژوهشی: آزادی اقتصادی و رشد، مقایسه کشورهای منطقه خاورمیانه و اتحادیه اروپا [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 181-207]
 • آزمون جوهانسن بررسی تاثیر بلند مدت بانکداری الکترونیک بر میزان نگهداری اسکناس و مسکوک توسط مردم [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 143-156]
 • آزمون جوهانسن جوسیلیوس بررسی عوامل تأثیرگذار بر انباشت سرمایه در ایران [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 107-128]
 • آسیب پذیری رابطه شاخص استقلال اقتصادی و تاب‌آوری اقتصادی در ایران [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 67-102]
 • آسیب‌پذیری اقتصادی اثر آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 77-106]
 • آسیب پذیری اقتصادی بررسی اثر حکمرانی خوب بر آسیب پذیری اقتصادی (رهیافت بین کشوری) [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 129-150]
 • آسیب پذیری اقتصادی نقش حکومت خوب در کنترل آثار منفی آسیب پذیری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 61-82]
 • آلودگی آب بررسی رابطه بین توسعه بخش‌های صنعتی و کشاورزی و آلودگی سرانه آب در ایران (رهیافت تودا و یاماموتو و حداقل مربعات پویا) [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 131-154]
 • آموزش اثر تبعیض جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 95-120]
 • آموزش تاثیر مخارج دولت بر نابرابری جنسیتی در آموزش در کشورهای منتخب حوزه‌ی منا [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 33-52]
 • آموزش بررسی تطبیقی دانش بنیانی اقتصاد ایران با کشورهای منتخب آسیایی و ارائه نقشه راه برای بهبود وضعیت ایران [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 145-169]

ا

 • ابعاد اقتصاد فضا مقاله پژوهشی: به کارگیری روش اصلاح شده FLQ-RAS در محاسبه جدول داده- ستانده استان فارس [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 209-233]
 • اتحادیه اروپا مقاله پژوهشی: آزادی اقتصادی و رشد، مقایسه کشورهای منطقه خاورمیانه و اتحادیه اروپا [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 181-207]
 • اثرات ثابت تأثیر آزاد سازی تجاری بر شاخص توسعه انسانی در گروه کشورهای منتخب [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 147-165]
 • اثرات نامتقارن بررسی اثرات نوسانات قیمت نفت بر ضریب جینی ایران با استفاده از روش VECM [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 73-116]
 • اثر بالاسا ـ ساموئلسون بررسی عوامل تأثیرگذار بر نرخ واقعی مؤثر ارز در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 11-40]
 • اثربخشی مقاله پژوهشی: بررسی اثربخشی سیاست‌های قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی در بین استان‌های کشور: رهیافت داده‌های پانلی پویا [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 63-86]
 • ادغام فضایی فعالیت‌ها مقاله پژوهشی: رابطه بین جدول داده-ستانده چند منطقه‌ای و اقتصاد فضا در نظریه جدید جغرافیای اقتصادی( NEG) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 107-132]
 • ارزش افزوده مقاله پژوهشی: اثر تغییر ساختار صادرات بر ارزش افزوده و جبران خدمات کارکنان در اقتصاد ایران: کاربرد مدل داده - ستانده [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 129-150]
 • ارزش شاپلی ارزیابی و رتبه بندی کارآیی زیست محیطی کشورهای نفتی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 124-146]
 • ارزشگذاری مشروط مقایسه دو روش تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و هزینه سفر منطقه‌ای برای برآورد مازاد مصرف کننده در ارزش تفریحی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 93-71]
 • ازرش افزوده بررسی وضعیت فرهنگی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی استان های ایران [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 103-122]
 • استان تهران تجزیه و تحلیل تغییرات بهره‌وری نیروی کار 1390-1385؛ مطالعه موردی: استان تهران و سایر استان‌های کشور [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 27-48]
 • استان چهارمحال و بختیاری بررسی پیوندهای بخشی در اقتصاد استان چهارمحال و بختیاری در سال 1390 [(مقالات آماده انتشار)]
 • استان خوزستان بررسی جایگاه گردشگری استان خوزستان در مقایسه با سایر استان‌های ساحلی جنوب کشور با تاکید بر گردشگری دریایی با روش تاپسیس [(مقالات آماده انتشار)]
 • استان فارس مقاله پژوهشی: به کارگیری روش اصلاح شده FLQ-RAS در محاسبه جدول داده- ستانده استان فارس [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 209-233]
 • استان کردستان برآورد و تحلیل منابع از دست رفته تأمین اجتماعی در بخش غیررسمی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 59-80]
 • استان مازندران تاثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال زنان مطالعه‌ی موردی: تعاونی‌های زنان در استان مازندران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 145-168]
 • استان‌های ایران مقاله پژوهشی: بررسی اثربخشی سیاست‌های قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی در بین استان‌های کشور: رهیافت داده‌های پانلی پویا [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 63-86]
 • استان های ایران بررسی وضعیت فرهنگی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی استان های ایران [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 103-122]
 • استقلال اقتصادی رابطه شاخص استقلال اقتصادی و تاب‌آوری اقتصادی در ایران [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 67-102]
 • استقلال بانک مرکزی بررسی نظری و تجربی رابطه میان استقلال بانک مرکزی و حکومت خوب [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 43-70]
 • اشتغال رابطه میان تجارت و اشتغال در بخش صنعت [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 97-132]
 • اشتغال اثر توسعه گردشگری بر اقتصاد شهرستان نیشابور [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 9-30]
 • اشتغال فقر کودک با تأکید بر اشتغال و اوقات فراغت: مطالعه موردی شهر تهران-1390 [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 9-36]
 • اشتغال بکارگیری روش اصلاح‌شده حذف‌فرضی در ایجاد اشتغال برای اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • اشتغال مقاله پژوهشی: سنجش اشتغال زایی صادرات بخش‌های اقتصادی ایران با تأکید بر واردات واسطه‌ای [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 109-127]
 • اشتغال زنان تاثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال زنان مطالعه‌ی موردی: تعاونی‌های زنان در استان مازندران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 145-168]
 • اشتغال غیررسمی برآورد و تحلیل منابع از دست رفته تأمین اجتماعی در بخش غیررسمی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 59-80]
 • اطلاعات نئوکلاسیک ها و سوسیالیستها: علیه بازار و لیبرالیزم اقتصادی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 1-33]
 • اعتبارات بانکی تاثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال زنان مطالعه‌ی موردی: تعاونی‌های زنان در استان مازندران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 145-168]
 • اعتبار و کسب و کار ارزیابی تاثیر بهبود کیفیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار بر رشد اقتصادی (مطالعه تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته با تاکید بر ایران) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 117-142]
 • اقتصاد شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایران از دیدگاه خبرگان با استفاده از روش تلفیقی آزمون و خطا و فرایند تحلیل شبکه ای فازی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 117-156]
 • اقتصاد آزمایشگاهی آزمون بازی انتخاب ملکه زیبایی: یک مطالعه آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 83-102]
 • اقتصاد ایران بررسی تأثیر مصرف برق بر تولید کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر (رویکرد داده‏های تابلویی پویا) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 43-59]
 • اقتصاد ایران مقاله پژوهشی: سنجش رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در دوره 1390-1380 [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 87-106]
 • اقتصاد ایران مقاله پژوهشی: سنجش اشتغال زایی صادرات بخش‌های اقتصادی ایران با تأکید بر واردات واسطه‌ای [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 109-127]
 • اقتصاد دانش‌بنیان بررسی اثر اقتصاد دانش ‌بنیان بر رشد تولیدات در ایران با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم کرم شب تاب [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 65-93]
 • اقتصاد دانش‌بنیان بررسی تأثیر مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های (1391-1354) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 73-116]
 • اقتصاد دانش بنیان بررسی تطبیقی دانش بنیانی اقتصاد ایران با کشورهای منتخب آسیایی و ارائه نقشه راه برای بهبود وضعیت ایران [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 145-169]
 • اقتصادسنجی فضایی مقاله پژوهشی: عوامل موثر بر تقاضای گردشگری در کشورهای خاورمیانه: رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده‌های تلفیقی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 133-149]
 • اقتصاد سیاسی تأثیر فساد بر کارایی مصرف انرژی در چارچوب ملاحظات اقتصاد سیاسی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 37-66]
 • اقتصاد محاسباتی مبتنی بر عامل (ACE) مروری بر رهیافت اقتصاد محاسباتی مبتنی بر عامل [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 81-106]
 • اقتصاد مقاومتی رابطه شاخص استقلال اقتصادی و تاب‌آوری اقتصادی در ایران [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 67-102]
 • اقتصاد مقاومتی بررسی اثر حکمرانی خوب بر آسیب پذیری اقتصادی (رهیافت بین کشوری) [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 129-150]
 • اقتصاد مقاومتی نقش حکومت خوب در کنترل آثار منفی آسیب پذیری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 61-82]
 • اقتصاد منطقه‌ای ارزیابی عملکرد اقتصاد منطقه‌ای در ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 145-167]
 • اقتصاد نئوکلاسیک نئوکلاسیک ها و سوسیالیستها: علیه بازار و لیبرالیزم اقتصادی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 1-33]
 • الگوریتم ارتباطی تحلیل نوسان قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش یادگیری ماشین [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 69-91]
 • الگوریتم جستجوی گرانشی بررسی اثر اقتصاد دانش ‌بنیان بر رشد تولیدات در ایران با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم کرم شب تاب [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 65-93]
 • الگوریتم کرم شب تاب بررسی اثر اقتصاد دانش ‌بنیان بر رشد تولیدات در ایران با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم کرم شب تاب [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 65-93]
 • الگوریتم‌های فرا ابتکاری مقایسه الگوریتمهای پیش بینی و بهینه سازی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 59-76]
 • الگوی VECM بررسی اثرات نوسانات قیمت نفت بر ضریب جینی ایران با استفاده از روش VECM [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 73-116]
 • الگوی اثر تصادفی مقاله پژوهشی: عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI)، کشورهای منطقه منا (2015-1980) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 261-282]
 • الگوی پنل اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر وام‌دهی بانک ها در ایران [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 67-90]
 • الگوی تصحیح خطا تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر پس انداز ناخالص داخلی در ایران طی دوره (1395-1362) [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 9-33]
 • الگوی تعادل عمومی پویا بررسی عکس العمل مالی دولت نسبت به شوک‌ قیمتی نفت [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوی تعادل عمومی قابل‌محاسبه (CGE) تأثیر مالیات غیر مستقیم بر توزیع درآمد در ایران: الگوی تعادل عمومی قابل‌محاسبه (CGE) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 107-132]
 • الگوی تقاضامحور لئونتیف بررسی قابلیت پیش‌بینی تولید کل و بخشی درالگوهای داده-ستانده؛ با تأکید بر بخش‌های بلوغ یافته [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 9-38]
 • الگوی چند منطقه‌ای مقاله پژوهشی: رابطه بین جدول داده-ستانده چند منطقه‌ای و اقتصاد فضا در نظریه جدید جغرافیای اقتصادی( NEG) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 107-132]
 • الگوی خود توضیح با وقفه گسترده تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر پس انداز ناخالص داخلی در ایران طی دوره (1395-1362) [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 9-33]
 • الگوی خودتوضیحی با وقفه‌های توزیعی غیرخطی تحلیل نقش سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در تولید غیرنفتی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 125-145]
 • الگوی داده های پانل پویای غیرخطی نقش حکومت خوب در کنترل آثار منفی آسیب پذیری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 61-82]
 • الگوی عرضه‌محور گش بررسی قابلیت پیش‌بینی تولید کل و بخشی درالگوهای داده-ستانده؛ با تأکید بر بخش‌های بلوغ یافته [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 9-38]
 • الگوی عرضه محور گش مقاله پژوهشی: به کارگیری روش اصلاح شده FLQ-RAS در محاسبه جدول داده- ستانده استان فارس [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 209-233]
 • انتخابات برآورد سیکل های تجاری -سیاسی (مورد مطالعه کشور ایران طی سال های 95-1357) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 129-146]
 • انتشار دی‌اکسید‌کربن مقاله پژوهشی: بررسی تاثیر توسعه شهرنشینی بر مصرف انرژی و پایداری محیط زیست (مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب نفتی و غیر نفتی) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 9-35]
 • انتشار دی‌اکسید کربن مقاله پژوهشی: تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر آلودگی محیط زیست [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 201-219]
 • انحصار در صنعت بانکی بررسی نقش قدرت انحصاری بانک‌های تجـاری بر اثرگذاری سـیاسـت پـولی در اقتصـاد ایـران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 9-39]
 • اندازه بانک بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت دارایی‌های بانکی در شبکه بانکی کشور ایران [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 151-181]
 • اندرسون-پیترسون مقاله پژوهشی: ارزیابی کارایی صنعت گردشگری کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 221-240]
 • اوپک مطالعه اثر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 117-156]
 • اوپک اثر آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 77-106]
 • اوقات فراغت فقر کودک با تأکید بر اشتغال و اوقات فراغت: مطالعه موردی شهر تهران-1390 [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 9-36]
 • ایران مقایسه‏ ساختار اقتصادی ایران با منتخبی از کشورهای صنعتی عضو سازمان تجارت جهانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 93-117]
 • ایران اندازه‌گیری و تحلیل بهره‌وری کل عوامل تولید شرکت‌های حمل و نقل دریایی ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 169-196]
 • ایران مطالعه تطبیقی چگونگی استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 9-39]
 • ایران عوامل موثر بر دستمزد نیروی کار کشاورزی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 109-127]
 • ایران اثر تغییرات ساختار اقتصادی بر نابرابری درآمدی در ایران،1393-1360 [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 9-42]
 • ایران اثر آزادسازی تجاری بر نرخ مرگ‌ومیر در استان‌های ایران: هم‌انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 35-65]
 • ایران اثر مطالبات غیرجاری بر عملکرد مالی بانک‌ها در نظام بانکی ایران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 101-124]
 • ایران تحلیل نقش سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در تولید غیرنفتی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 125-145]
 • ایران برآورد تقاضای غیرخطی بار دفاعی و کشش درآمدی آن در ایران با توجه به سطح تهدیدات بین‌المللی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 147-177]
 • ایران بررسی و تحلیل رابطه‌ی بین توزیع مناسب فرصت‌ها و توسعه انسانی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اینترنت سنجش تأثیر اینترنت بر تجارت خدمات [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 157-181]
 • اینترنت بانک ارزیابی عملکرد خدمات بانکداری الکترونیک (اینترنت‌بانک، همراه‌بانک، هم‌بانک و تلفن‌‌بانک) مطالعه موردی مشتریان شعب منتخب بانک صادرات درتهران 1395 [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 71-92]

ب

 • بار دفاعی برآورد تقاضای غیرخطی بار دفاعی و کشش درآمدی آن در ایران با توجه به سطح تهدیدات بین‌المللی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 147-177]
 • باروری مقایسه سطح توسعه اقتصادی و گذار جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته ( با استفاده از روش DOLS ) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 9-27]
 • بازار سرمایه ایران تأثیر مقایسه‌ای بحران مالی جهانی و بحران کرونا بر بازار سرمایه‌ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازار سهام تاثیر نوسانات نفت و ارز بر شاخص قیمت بازارسهام در ایران: رویکرد آزمون کرانه ها [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 133-156]
 • بازده بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران (از سال 1387 تا 1392) با استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 67-91]
 • بازدهی ارزیابی نوسانات شاخص قیمت بیت کوین با استفاده از مدل های گارچ تک متغیره [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازدهی بورس عوامل محرک بازار سرمایه در اقتصاد ایران [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 41-66]
 • بازی انتخاب ملکه زیبایی آزمون بازی انتخاب ملکه زیبایی: یک مطالعه آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 83-102]
 • بازی همکارانه ارزیابی و رتبه بندی کارآیی زیست محیطی کشورهای نفتی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 124-146]
 • بانک آزمون یک مدل جامع عملکرد مدیریت روابط با مشتری در رسانه های اجتماعی در بانک های منتخب ایران [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 39-57]
 • بانک اثر مطالبات غیرجاری بر عملکرد مالی بانک‌ها در نظام بانکی ایران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 101-124]
 • بانک جهانی بررسی تطبیقی دانش بنیانی اقتصاد ایران با کشورهای منتخب آسیایی و ارائه نقشه راه برای بهبود وضعیت ایران [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 145-169]
 • بانکداری اسلامی بررسی رابطه بین اعطای تسهیلات بانکی و نوسانات تولید در ایران (طی دوره 93-1385) [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 127-144]
 • بانکداری نوین ارزیابی عملکرد خدمات بانکداری الکترونیک (اینترنت‌بانک، همراه‌بانک، هم‌بانک و تلفن‌‌بانک) مطالعه موردی مشتریان شعب منتخب بانک صادرات درتهران 1395 [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 71-92]
 • بانک صادرات ایران ارزیابی عملکرد خدمات بانکداری الکترونیک (اینترنت‌بانک، همراه‌بانک، هم‌بانک و تلفن‌‌بانک) مطالعه موردی مشتریان شعب منتخب بانک صادرات درتهران 1395 [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 71-92]
 • بحران کرونا تأثیر مقایسه‌ای بحران مالی جهانی و بحران کرونا بر بازار سرمایه‌ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • بحران مالی مقاله پژوهشی: طراحی یک سامانه ی هشداردهی زودهنگام بحران مالی در ایران با معرفی شاخصی جدید [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 151-179]
 • بحران مالی جهانی تأثیر مقایسه‌ای بحران مالی جهانی و بحران کرونا بر بازار سرمایه‌ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • بخش‌ بلوغ‌یافته بررسی قابلیت پیش‌بینی تولید کل و بخشی درالگوهای داده-ستانده؛ با تأکید بر بخش‌های بلوغ یافته [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 9-38]
 • بخش بندی بازار بخش بندی مشتریان داروهای گیاهی و شناسایی ویژگی های هر بخش در ایران مبتنی بر الگوی خوشه بندی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 141-174]
 • بخش خدمات بهداشتی تحلیل‌های سیاستی آثار حذف یارانه برق بر شاخص قیمت تولید‌کننده خدمات بهداشتی بخش خصوصی و دولتی با رویکرد تحلیل مسیر ساختاری [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 103-128]
 • بخش های پیشرو نقد برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص شناسایی بخش های پیشرو [(مقالات آماده انتشار)]
 • برآورد بیزی بررسی نقش قدرت انحصاری بانک‌های تجـاری بر اثرگذاری سـیاسـت پـولی در اقتصـاد ایـران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 9-39]
 • برق تحلیل‌های سیاستی آثار حذف یارانه برق بر شاخص قیمت تولید‌کننده خدمات بهداشتی بخش خصوصی و دولتی با رویکرد تحلیل مسیر ساختاری [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 103-128]
 • برنامه راهبردی وزارت صنعت نقد برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص شناسایی بخش های پیشرو [(مقالات آماده انتشار)]
 • بنزین تجزیه اثر بازگشتی ناشی از بهبود کارآیی مصرف بنزین به اثرات جانشینی و تولیدی با تأکید بر بخش حمل‌ونقل: مدل CGE [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 49-67]
 • بنیادی بررسی اهمیّت و میزان تأثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز در ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 141-168]
 • بهداشت و سلامت مقاله پژوهشی: تحلیل فضایی اثر بهداشت و سلامت نیروی کار بر رشد اقتصادی در ایران(95-1390) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 235-260]
 • بهره‌‌وری بررسی عوامل تأثیرگذار بر نرخ واقعی مؤثر ارز در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 11-40]
 • بهره‌وری کل عوامل مقاله پژوهشی: سنجش رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در دوره 1390-1380 [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 87-106]
 • بهره‌وری کل عوامل تولید اندازه‌گیری و تحلیل بهره‌وری کل عوامل تولید شرکت‌های حمل و نقل دریایی ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 169-196]
 • بهره‌وری کل عوامل تولید بررسی تأثیر مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های (1391-1354) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 73-116]
 • بهره‌وری نیروی کار تجزیه و تحلیل تغییرات بهره‌وری نیروی کار 1390-1385؛ مطالعه موردی: استان تهران و سایر استان‌های کشور [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 27-48]
 • بهینه‌سازی پرتفوی مقایسه الگوریتمهای پیش بینی و بهینه سازی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 59-76]
 • بوت‌استراپ بیمه و جهانی‌شدن: مطالعه موردی کشورهای گروه D8: علیت گرنجری تلفیقی مبتنی‌ بر بوت‌استراپ [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 117-142]
 • بودجه‌ریزی رفتارهـای مالــی دولـت و عملکرد بلندمدت اقتصاد ملی: آسیب‌ها و آموخته‌ها [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 41-67]
 • بورس اوراق بهادار تهران سنجش تأثیر و نقش رسانه بر رشد فروش و حجم معاملات شرکت‏های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 43-58]
 • بورس اوراق بهادار تهران تحلیل نوسان قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش یادگیری ماشین [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 69-91]
 • بیتکوین ارزیابی نوسانات شاخص قیمت بیت کوین با استفاده از مدل های گارچ تک متغیره [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیکاری برآورد آستانه تأثیر بیکاری بر شادی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 59-79]
 • بیکاری تأثیر مخارج نظامی بر بیکاری در کشورهای منتخب درحال‌توسعه با استفاده از رهیافت میانگین‌ گروهی تلفیقی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 51-69]
 • بیمه بیمه و جهانی‌شدن: مطالعه موردی کشورهای گروه D8: علیت گرنجری تلفیقی مبتنی‌ بر بوت‌استراپ [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 117-142]
 • بیوتکنولوژی بررسی عوامل رفتاری و محیطی مؤثر بر جذب سرمایه‌گذار خطرپذیر جهت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان (مطالعه موردی: صنعت بیوتکنولوژی ایران) [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 93-124]

پ

 • پارک کوهستان یزد مقایسه روش های ارزشگذاری مشروط و هزینه سفر در برآورد ارزش تفریحی پارک کوهستان یزد [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 91-126]
 • پانل پویای تصادفی فضایی (SDPD) مقاله پژوهشی: تحلیل فضایی اثر بهداشت و سلامت نیروی کار بر رشد اقتصادی در ایران(95-1390) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 235-260]
 • پدیده نفرین منابع مقاله پژوهشی: اثر نفوذ رانتی در تعمیق تأثیر ناکارایی نهادی بر پدیده نفرین منابع؛ رهیافت SFA [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 37-62]
 • پس‌انداز بررسی تأثیر طول عمر بر پس‌انداز در ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 119-144]
 • پس انداز داخلی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر پس انداز ناخالص داخلی در ایران طی دوره (1395-1362) [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 9-33]
 • پیچیدگی اقتصادی مقاله پژوهشی: تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر آلودگی محیط زیست [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 201-219]
 • پیش‌بینی نرخ ارز بررسی اهمیّت و میزان تأثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز در ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 141-168]
 • پیوندهای بین بخشی مقایسه‏ ساختار اقتصادی ایران با منتخبی از کشورهای صنعتی عضو سازمان تجارت جهانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 93-117]

ت

 • تاب آوری رابطه شاخص استقلال اقتصادی و تاب‌آوری اقتصادی در ایران [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 67-102]
 • تاب‌آوری اقتصادی اثر آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 77-106]
 • تابع ترانسلوگ هزینه مطالعه تطبیقی چگونگی استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 9-39]
 • تابع تقاضای گردشگری مقایسه روش های ارزشگذاری مشروط و هزینه سفر در برآورد ارزش تفریحی پارک کوهستان یزد [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 91-126]
 • تاپسیس بررسی جایگاه گردشگری استان خوزستان در مقایسه با سایر استان‌های ساحلی جنوب کشور با تاکید بر گردشگری دریایی با روش تاپسیس [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاکسونومی عددی بررسی جایگاه اقتصادی ایران در منطقه‌ آسیای جنوب غربی و تغییرات آن [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 119-143]
 • تامین اجتماعی برآورد و تحلیل منابع از دست رفته تأمین اجتماعی در بخش غیررسمی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 59-80]
 • تبعیض جنسیتی اثر تبعیض جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 95-120]
 • تجارت بین‏الملل مقایسه‏ ساختار اقتصادی ایران با منتخبی از کشورهای صنعتی عضو سازمان تجارت جهانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 93-117]
 • تجارت خدمات سنجش تأثیر اینترنت بر تجارت خدمات [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 157-181]
 • تجزیه اثر بازگشتی تجزیه اثر بازگشتی ناشی از بهبود کارآیی مصرف بنزین به اثرات جانشینی و تولیدی با تأکید بر بخش حمل‌ونقل: مدل CGE [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 49-67]
 • تجزیه چندگانه تجزیه چندگانه نابرابری درآمد در ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 69-96]
 • تجزیه ساختاری تجزیه و تحلیل تغییرات بهره‌وری نیروی کار 1390-1385؛ مطالعه موردی: استان تهران و سایر استان‌های کشور [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 27-48]
 • تحلیل پوششی داده‌ها مقاله پژوهشی: ارزیابی کارایی صنعت گردشگری کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 221-240]
 • تحلیل پوششی داده ها ارزیابی و رتبه بندی کارآیی زیست محیطی کشورهای نفتی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 124-146]
 • تحلیل پوششی داده‌های پویا پایش کـارایی زیسـت‌محیطـی در کشـورهای در حال توسعه (مطالعهی موردی: ایران، هند، ترکیه و مصر) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 95-118]
 • تحلیل داده– ستانده مقایسه‏ ساختار اقتصادی ایران با منتخبی از کشورهای صنعتی عضو سازمان تجارت جهانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 93-117]
 • تحلیل مولفه اصلی بررسی و تحلیل رابطه‌ی بین توزیع مناسب فرصت‌ها و توسعه انسانی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تخمین پویای پانلی مقاله پژوهشی: بررسی اثربخشی سیاست‌های قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی در بین استان‌های کشور: رهیافت داده‌های پانلی پویا [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 63-86]
 • تخمین زننده GMM بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت دارایی‌های بانکی در شبکه بانکی کشور ایران [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 151-181]
 • تراکم جمعیت شهری بررسی رابطه بین توسعه بخش‌های صنعتی و کشاورزی و آلودگی سرانه آب در ایران (رهیافت تودا و یاماموتو و حداقل مربعات پویا) [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 131-154]
 • ترسیم توابع مطلوبیت ترسیم پارامترهای نظریه‌ چشم انداز تجمعی در نمونه‌ای ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تسهیلات غیرجاری بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت دارایی‌های بانکی در شبکه بانکی کشور ایران [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 151-181]
 • تشکیل سرمایه بررسی عوامل تأثیرگذار بر انباشت سرمایه در ایران [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 107-128]
 • تصمیم‌گیری آزمون و خطا شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایران از دیدگاه خبرگان با استفاده از روش تلفیقی آزمون و خطا و فرایند تحلیل شبکه ای فازی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 117-156]
 • تصمیم گیری تحت ریسک و نا اطمینانی ترسیم پارامترهای نظریه‌ چشم انداز تجمعی در نمونه‌ای ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایران از دیدگاه خبرگان با استفاده از روش تلفیقی آزمون و خطا و فرایند تحلیل شبکه ای فازی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 117-156]
 • تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی نقش قدرت انحصاری بانک‌های تجـاری بر اثرگذاری سـیاسـت پـولی در اقتصـاد ایـران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 9-39]
 • تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) مروری بر رهیافت اقتصاد محاسباتی مبتنی بر عامل [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 81-106]
 • تعادل نش آزمون بازی انتخاب ملکه زیبایی: یک مطالعه آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 83-102]
 • تعاونی‌های زنان تاثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال زنان مطالعه‌ی موردی: تعاونی‌های زنان در استان مازندران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 145-168]
 • تغییرات ساختار اقتصادی اثر تغییرات ساختار اقتصادی بر نابرابری درآمدی در ایران،1393-1360 [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 9-42]
 • تغییرات قیمت نفت اثر تغییرات قیمت نفت بر سوددهی بانک [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 121-139]
 • تغییر ساختار صادرات مقاله پژوهشی: اثر تغییر ساختار صادرات بر ارزش افزوده و جبران خدمات کارکنان در اقتصاد ایران: کاربرد مدل داده - ستانده [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 129-150]
 • تفاوت جنسیتی دستمزد عوامل موثر بر دستمزد نیروی کار کشاورزی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 109-127]
 • تقاضا برآورد تقاضای غیرخطی بار دفاعی و کشش درآمدی آن در ایران با توجه به سطح تهدیدات بین‌المللی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 147-177]
 • تقاضای انرژی مقاله پژوهشی: بررسی اثربخشی سیاست‌های قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی در بین استان‌های کشور: رهیافت داده‌های پانلی پویا [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 63-86]
 • تقاضای برق برآورد تابع تقاضای برق خانگی دارای پارامتر متغیر طی زمان(TVP) رهیافت فضا-حالت [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 119-140]
 • تقاضای گردشگری مقاله پژوهشی: عوامل موثر بر تقاضای گردشگری در کشورهای خاورمیانه: رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده‌های تلفیقی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 133-149]
 • تکامل فرهنگی مقاله پژوهشی: بنیان های نهادی توسعه [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 269-293]
 • تکانه های قیمت نفت بررسی اثرات نوسانات قیمت نفت بر ضریب جینی ایران با استفاده از روش VECM [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 73-116]
 • تک متغیره ارزیابی نوسانات شاخص قیمت بیت کوین با استفاده از مدل های گارچ تک متغیره [(مقالات آماده انتشار)]
 • تکنیکال بررسی اهمیّت و میزان تأثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز در ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 141-168]
 • تکنیک الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی رابطه شاخص استقلال اقتصادی و تاب‌آوری اقتصادی در ایران [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 67-102]
 • تکنیک داده‌های تابلویی بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران (از سال 1387 تا 1392) با استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 67-91]
 • تکنیک دلفی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایران از دیدگاه خبرگان با استفاده از روش تلفیقی آزمون و خطا و فرایند تحلیل شبکه ای فازی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 117-156]
 • تمایل به پرداخت مقایسه روش های ارزشگذاری مشروط و هزینه سفر در برآورد ارزش تفریحی پارک کوهستان یزد [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 91-126]
 • تنوع صادرات غیرنفتی مقاله پژوهشی: ناترازی نرخ ارز حقیقی وتنوع صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 9-33]
 • تنوع و فراگیری شناسایی سطح دانش مولد ایران 1404 در منطقه با رویکرد پیچیدگی اقتصادی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 29-50]
 • تهدیدات بین‌المللی برآورد تقاضای غیرخطی بار دفاعی و کشش درآمدی آن در ایران با توجه به سطح تهدیدات بین‌المللی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 147-177]
 • تهران فقر کودک با تأکید بر اشتغال و اوقات فراغت: مطالعه موردی شهر تهران-1390 [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 9-36]
 • توابع وزنی احتمال ترسیم پارامترهای نظریه‌ چشم انداز تجمعی در نمونه‌ای ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توان اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم بکارگیری روش اصلاح‌شده حذف‌فرضی در ایجاد اشتغال برای اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • توزیع درآمد تأثیر مالیات غیر مستقیم بر توزیع درآمد در ایران: الگوی تعادل عمومی قابل‌محاسبه (CGE) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 107-132]
 • توزیع فرصت‌ها بررسی و تحلیل رابطه‌ی بین توزیع مناسب فرصت‌ها و توسعه انسانی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • توسعه مقاله پژوهشی: بنیان های نهادی توسعه [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 269-293]
 • توسعه اقتصادی مقایسه سطح توسعه اقتصادی و گذار جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته ( با استفاده از روش DOLS ) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 9-27]
 • توسعه اقتصادی بررسی نظری و تجربی رابطه میان استقلال بانک مرکزی و حکومت خوب [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 43-70]
 • توسعه اقتصادی کاربرد شبکه عصبی پرسپترون به شیوه روش شبکه های بیزی در پیش بینی شاخص حقوق مالکیت بر توسعه انسانی در ایران [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 63-80]
 • توسعه انسانی مقایسه سطح توسعه اقتصادی و گذار جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته ( با استفاده از روش DOLS ) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 9-27]
 • توسعه انسانی بررسی و تحلیل رابطه‌ی بین توزیع مناسب فرصت‌ها و توسعه انسانی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • توسعه بخش صنعتی بررسی رابطه بین توسعه بخش‌های صنعتی و کشاورزی و آلودگی سرانه آب در ایران (رهیافت تودا و یاماموتو و حداقل مربعات پویا) [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 131-154]
 • توسعه بخش کشاورزی بررسی رابطه بین توسعه بخش‌های صنعتی و کشاورزی و آلودگی سرانه آب در ایران (رهیافت تودا و یاماموتو و حداقل مربعات پویا) [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 131-154]
 • توسعه مالی توسعه مالی، موجودی سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 41-68]
 • توسعه مالی تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی استان‌ها کاربرد رده بندی تلفیقی و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 33-63]
 • توسعه مالی توسعه مالی، نابرابری درآمدی و فقر در ایران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 9-28]
 • توسعه‌نیافتگی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایران از دیدگاه خبرگان با استفاده از روش تلفیقی آزمون و خطا و فرایند تحلیل شبکه ای فازی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 117-156]
 • تولید اثر توسعه گردشگری بر اقتصاد شهرستان نیشابور [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 9-30]
 • تولید غیرنفتی تحلیل نقش سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در تولید غیرنفتی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 125-145]
 • تولید ناخالص داخلی اثر آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 77-106]
 • تولید ناخالص داخلی نقش حکومت خوب در کنترل آثار منفی آسیب پذیری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 61-82]
 • تولید واقعی مطالعه تطبیقی چگونگی استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 9-39]

ج

 • جاذبه طبیعی و انسان‌ساخت بررسی جایگاه گردشگری استان خوزستان در مقایسه با سایر استان‌های ساحلی جنوب کشور با تاکید بر گردشگری دریایی با روش تاپسیس [(مقالات آماده انتشار)]
 • جایگاه دولت رفتارهـای مالــی دولـت و عملکرد بلندمدت اقتصاد ملی: آسیب‌ها و آموخته‌ها [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 41-67]
 • جبران خدمات کارکنان مقاله پژوهشی: اثر تغییر ساختار صادرات بر ارزش افزوده و جبران خدمات کارکنان در اقتصاد ایران: کاربرد مدل داده - ستانده [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 129-150]
 • جدول داده سنجش ردپای بوم‌شناختی زمین در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد جدول داده- ستانده [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 35-66]
 • جدول داده- ستانده بررسی قابلیت پیش‌بینی تولید کل و بخشی درالگوهای داده-ستانده؛ با تأکید بر بخش‌های بلوغ یافته [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 9-38]
 • جدول داده- ستانده مقاله پژوهشی: سنجش اشتغال زایی صادرات بخش‌های اقتصادی ایران با تأکید بر واردات واسطه‌ای [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 109-127]
 • جدول داده- ستانده نقد برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص شناسایی بخش های پیشرو [(مقالات آماده انتشار)]
 • جدول داده-ستانده بکارگیری روش اصلاح‌شده حذف‌فرضی در ایجاد اشتغال برای اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • جدول داده-ستانده تک منطقه‌ای سنجش وابستگی بخش‌های اقتصادی به واردات از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی با استفاده از جدول داده - ستانده تک‌منطقه‌ای؛ مطالعه موردی استان مازندران [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 9-40]
 • جدول داده- ستانده چند منطقه‌ای سنجش ظرفیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق با استفاده از الگوی داده-ستانده چند منطقه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 9-30]
 • جدول داده-ستانده داخلی سنجش محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسید کربن در صادرات و واردات ایران با استفاده از رویکرد داده-ستانده [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 41-70]
 • جدول داده‌ - ستانده منطقهای بررسی پیوندهای بخشی در اقتصاد استان چهارمحال و بختیاری در سال 1390 [(مقالات آماده انتشار)]
 • جدول داده‌- ستانده منطقه‌ای مقاله پژوهشی: به کارگیری روش اصلاح شده FLQ-RAS در محاسبه جدول داده- ستانده استان فارس [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 209-233]
 • جدول داده-ستانده منطقه ای سنجش وابستگی بخش های اقتصادی استان ایلام به واردات واسطه ای با استفاده از جدول داده-ستانده [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 31-59]
 • جمعیت بررسی اثر گروه‌های سنی جمعیت بر مصرف انرژی درکشورهای عضو اوپک [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 71-90]
 • جهانی‌سازی آزمون فرضیه منحنی زیست‌محیطی کوزنتس در اقتصاد ایران با تاکید بر نقش متغیرهای کلیدی: رویکرد ARDL تعمیم‌یافته با شکست ساختاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • جهانی‌شدن بیمه و جهانی‌شدن: مطالعه موردی کشورهای گروه D8: علیت گرنجری تلفیقی مبتنی‌ بر بوت‌استراپ [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 117-142]

چ

 • چرخشی مارکوف مقاله پژوهشی: طراحی یک سامانه ی هشداردهی زودهنگام بحران مالی در ایران با معرفی شاخصی جدید [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 151-179]

ح

 • حاکمیت شرکتی تأثیر شاخص‌های حاکمیت شرکتی در سطح کلان اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای سند چشم‌انداز بیست ساله کشور [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 109-129]
 • حاکمیت قانون بررسی نظری و تجربی رابطه میان استقلال بانک مرکزی و حکومت خوب [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 43-70]
 • حامل‌های انرژی مقاله پژوهشی: بررسی اثربخشی سیاست‌های قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی در بین استان‌های کشور: رهیافت داده‌های پانلی پویا [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 63-86]
 • حجم اسکناس و مسکوک دست مردم بررسی تاثیر بلند مدت بانکداری الکترونیک بر میزان نگهداری اسکناس و مسکوک توسط مردم [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 143-156]
 • حجم ذخایر نفتی بررسی اثر حجم ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب از دیدگاه نفرین منابع (با تأکید بر دموکراسی) [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 155-174]
 • حجم معملات سنجش تأثیر و نقش رسانه بر رشد فروش و حجم معاملات شرکت‏های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 43-58]
 • حداقل دستمزد عوامل موثر بر دستمزد نیروی کار کشاورزی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 109-127]
 • حقوق مالکیت فکری بررسی رابطه بین حقوق مالکیت فکری و توسعه (کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 67-93]
 • حکمرانی خوب تأثیر وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی کشورهای در حال توسعه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 9-32]
 • حکمرانی خوب بررسی نظری و تجربی رابطه میان استقلال بانک مرکزی و حکومت خوب [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 43-70]
 • حکمرانی خوب تحلیل تأثیر فساد و کیفیت حکمرانی بر عملکرد نظام مالیاتی: رویکرد داده‌های تابلویی پویا [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 93-118]
 • حکمرانی خوب بررسی اثر حکمرانی خوب بر آسیب پذیری اقتصادی (رهیافت بین کشوری) [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 129-150]
 • حکمرانی خوب مقاله پژوهشی: تاثیر حکمرانی خوب بر رقابت پذیری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 177-199]
 • حکومت خوب نقش حکومت خوب در کنترل آثار منفی آسیب پذیری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 61-82]
 • حمایت‌های اجتماعی بررسی کارایی سیاست‌های دولت در کاهش فقر در ایران [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 9-32]
 • حمل و نقل مدل‌سازی تقاضای حمل و نقل خانوارهای شهری استان تهران (یک رهیافت سیستمی) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-33]
 • حمل و نقل عمومی تحلیل رفتار شهروندان تهرانی در استفاده از حمل و نقل عمومی: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 10-26]
 • حوزه‌ی منا تاثیر مخارج دولت بر نابرابری جنسیتی در آموزش در کشورهای منتخب حوزه‌ی منا [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 33-52]

خ

 • خاورمیانه مقاله پژوهشی: عوامل موثر بر تقاضای گردشگری در کشورهای خاورمیانه: رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده‌های تلفیقی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 133-149]
 • خاورمیانه و شمال آفریقا اثر تبعیض جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 95-120]
 • خصوصی‌سازی بررسی تاثیر خصوصی سازی بر درآمدهای مالیاتی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 29-42]
 • خطر سیاسی تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر تغییر کیفیت نهادی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 81-108]
 • خودتوضیح با وقفه گسترده (ARDL) بررسی عوامل تأثیرگذار بر نرخ واقعی مؤثر ارز در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 11-40]
 • خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته بررسی اهمیّت و میزان تأثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز در ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 141-168]

د

 • داده- ستانده مقاله پژوهشی: سنجش رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در دوره 1390-1380 [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 87-106]
 • داده-ستانده اثر توسعه گردشگری بر اقتصاد شهرستان نیشابور [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 9-30]
 • داده های پانل مقاله پژوهشی: عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI)، کشورهای منطقه منا (2015-1980) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 261-282]
 • داده های پنل مقاله پژوهشی: بررسی نقش نوآوری بر درآمد گردشگری کشورهای اسلامی گروه D8 [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 35-56]
 • داده‌های تابلویی رابطه میان تجارت و اشتغال در بخش صنعت [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 97-132]
 • داده‌های تابلویی اثر تبعیض جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 95-120]
 • داده‌های تابلویی مقاله پژوهشی: آزادی اقتصادی و رشد، مقایسه کشورهای منطقه خاورمیانه و اتحادیه اروپا [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 181-207]
 • داده‌های تابلویی بررسی و تحلیل رابطه‌ی بین توزیع مناسب فرصت‌ها و توسعه انسانی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • داده‏های تابلویی بررسی تأثیر مصرف برق بر تولید کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر (رویکرد داده‏های تابلویی پویا) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 43-59]
 • داده‌های تابلویی پویا بررسی تأثیر عملکرد بازار، هزینه‌های تبلیغات و نوآوری بر درجه تمرکز در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 133-162]
 • داده‌‌های ترکیبی بررسی اثر کمک‌‌های خارجی بر رشد درآمد سرانه در کشورهای منتخب در‌حال توسعه [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 163-187]
 • داده‌های ترکیبی تأثیر وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی کشورهای در حال توسعه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 9-32]
 • داده‌های تلفیقی بررسی رابطه بین اعطای تسهیلات بانکی و نوسانات تولید در ایران (طی دوره 93-1385) [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 127-144]
 • درآمد سرانه بررسی اثر کمک‌‌های خارجی بر رشد درآمد سرانه در کشورهای منتخب در‌حال توسعه [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 163-187]
 • درآمد گردشگری مقاله پژوهشی: بررسی نقش نوآوری بر درآمد گردشگری کشورهای اسلامی گروه D8 [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 35-56]
 • درآمد نفت مقاله پژوهشی: عوامل تعیین‌کننده مخارج دفاعی در ایران [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 283-298]
 • درآمد نفتی مطالعه اثر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 117-156]
 • درآمدهای مالیاتی بررسی تاثیر خصوصی سازی بر درآمدهای مالیاتی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 29-42]
 • درآمدهای مالیاتی مقایسه اثر حکمرانی خوب بر درآمدهای مالیاتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 81-99]
 • درآمدهای نفتی تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر تغییر کیفیت نهادی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 81-108]
 • درجه تمرکز بررسی تأثیر عملکرد بازار، هزینه‌های تبلیغات و نوآوری بر درجه تمرکز در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 133-162]
 • دستمزد نیروی کار کشاورزی عوامل موثر بر دستمزد نیروی کار کشاورزی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 109-127]
 • دموکراسی بررسی اثر حجم ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب از دیدگاه نفرین منابع (با تأکید بر دموکراسی) [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 155-174]
 • دموکراسی مقاله پژوهشی: عوامل تعیین‌کننده مخارج دفاعی در ایران [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 283-298]
 • دوربین فضایی (SDM) مقاله پژوهشی: تحلیل فضایی اثر بهداشت و سلامت نیروی کار بر رشد اقتصادی در ایران(95-1390) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 235-260]
 • دولت تحلیل تأثیر فساد و کیفیت حکمرانی بر عملکرد نظام مالیاتی: رویکرد داده‌های تابلویی پویا [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 93-118]
 • دولت‌های نفتی رفتارهـای مالــی دولـت و عملکرد بلندمدت اقتصاد ملی: آسیب‌ها و آموخته‌ها [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 41-67]

ر

 • رتبه‏ بندی کشورها بررسی جایگاه اقتصادی ایران در منطقه‌ آسیای جنوب غربی و تغییرات آن [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 119-143]
 • ردپای بوم‌شناختی سنجش ردپای بوم‌شناختی زمین در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد جدول داده- ستانده [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 35-66]
 • ردپای بوم شناختی آزمون فرضیه منحنی زیست‌محیطی کوزنتس در اقتصاد ایران با تاکید بر نقش متغیرهای کلیدی: رویکرد ARDL تعمیم‌یافته با شکست ساختاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • ردپای بوم شناختی سرانه سنجش ردپای بوم‌شناختی زمین در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد جدول داده- ستانده [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 35-66]
 • رده‌بندی تلفیقی تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی استان‌ها کاربرد رده بندی تلفیقی و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 33-63]
 • رژیم های نهادی بررسی تطبیقی دانش بنیانی اقتصاد ایران با کشورهای منتخب آسیایی و ارائه نقشه راه برای بهبود وضعیت ایران [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 145-169]
 • رسانه های اجتماعی آزمون یک مدل جامع عملکرد مدیریت روابط با مشتری در رسانه های اجتماعی در بانک های منتخب ایران [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 39-57]
 • رشد ارزش افزوده بخش صنعت مقاله پژوهشی: بررسی آثار شاخص های کلان اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه در ایران با تأکید بر سرمایه انسانی و رشد ارزش افزوده بخش صنعت [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 109-127]
 • رشد اقتصادی توسعه مالی، موجودی سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 41-68]
 • رشد اقتصادی اثر تبعیض جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 95-120]
 • رشد اقتصادی تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر تغییر کیفیت نهادی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 81-108]
 • رشد اقتصادی بررسی اثر حجم ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب از دیدگاه نفرین منابع (با تأکید بر دموکراسی) [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 155-174]
 • رشد اقتصادی بررسی اثر تعاملی آزادی اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 95-129]
 • رشد اقتصادی بررسی تأثیر مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های (1391-1354) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 73-116]
 • رشد اقتصادی ارزیابی تاثیر بهبود کیفیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار بر رشد اقتصادی (مطالعه تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته با تاکید بر ایران) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 117-142]
 • رشد اقتصادی مقاله پژوهشی: آزادی اقتصادی و رشد، مقایسه کشورهای منطقه خاورمیانه و اتحادیه اروپا [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 181-207]
 • رشد اقتصادی مقاله پژوهشی: تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر آلودگی محیط زیست [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 201-219]
 • رشد اقتصادی مقاله پژوهشی: تحلیل فضایی اثر بهداشت و سلامت نیروی کار بر رشد اقتصادی در ایران(95-1390) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 235-260]
 • رشد اقتصادی مقاله پژوهشی: بررسی علیت ناپارامتریک و هم انباشتگی نامتقارن بین مصرف انرژی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 241-268]
 • رشد اقتصادی استانی تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی استان‌ها کاربرد رده بندی تلفیقی و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 33-63]
 • رشد تولید بررسی اثر اقتصاد دانش ‌بنیان بر رشد تولیدات در ایران با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم کرم شب تاب [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 65-93]
 • رشد درآمد سرانه مقاله پژوهشی: بررسی آثار شاخص های کلان اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه در ایران با تأکید بر سرمایه انسانی و رشد ارزش افزوده بخش صنعت [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 109-127]
 • رشد عمقی بررسی قابلیت پیش‌بینی تولید کل و بخشی درالگوهای داده-ستانده؛ با تأکید بر بخش‌های بلوغ یافته [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 9-38]
 • رشد فروش سنجش تأثیر و نقش رسانه بر رشد فروش و حجم معاملات شرکت‏های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 43-58]
 • رضایت مشتری ارزیابی عملکرد خدمات بانکداری الکترونیک (اینترنت‌بانک، همراه‌بانک، هم‌بانک و تلفن‌‌بانک) مطالعه موردی مشتریان شعب منتخب بانک صادرات درتهران 1395 [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 71-92]
 • رفاه برآورد آستانه تأثیر بیکاری بر شادی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 59-79]
 • رقابت پذیری مقاله پژوهشی: تاثیر حکمرانی خوب بر رقابت پذیری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 177-199]
 • رگرسیون پانل اثر مطالبات غیرجاری بر عملکرد مالی بانک‌ها در نظام بانکی ایران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 101-124]
 • رهیافت پایین به بالا مروری بر رهیافت اقتصاد محاسباتی مبتنی بر عامل [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 81-106]
 • رهیافت تحلیل مرزی تصادفی مقاله پژوهشی: اثر نفوذ رانتی در تعمیق تأثیر ناکارایی نهادی بر پدیده نفرین منابع؛ رهیافت SFA [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 37-62]
 • رهیافت داده‌های تابلویی مطالعه اثر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 117-156]
 • رهیافت سیستمی مدل‌سازی تقاضای حمل و نقل خانوارهای شهری استان تهران (یک رهیافت سیستمی) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-33]
 • رهیافت مرزی تصادفی ارزیابی عملکرد اقتصاد منطقه‌ای در ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 145-167]
 • رهیافت مرزی تصادفی (SFA) بررسی کارایی سیاست‌های دولت در کاهش فقر در ایران [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 9-32]
 • رهیافت‌های غیرخطی مقاله پژوهشی: بررسی علیت ناپارامتریک و هم انباشتگی نامتقارن بین مصرف انرژی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 241-268]
 • روش CHARM سنجش وابستگی بخش های اقتصادی استان ایلام به واردات واسطه ای با استفاده از جدول داده-ستانده [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 31-59]
 • روش SURE بررسی رابطه بین اعطای تسهیلات بانکی و نوسانات تولید در ایران (طی دوره 93-1385) [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 127-144]
 • روش ارزشگذاری مشروط مقایسه روش های ارزشگذاری مشروط و هزینه سفر در برآورد ارزش تفریحی پارک کوهستان یزد [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 91-126]
 • روش به‌روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل‌شده (Cup-FM) اثر آزادسازی تجاری بر نرخ مرگ‌ومیر در استان‌های ایران: هم‌انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 35-65]
 • روش تصحیح خطای برداری بررسی تاثیر بلند مدت بانکداری الکترونیک بر میزان نگهداری اسکناس و مسکوک توسط مردم [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 143-156]
 • روش تلفیقی میانگین گروه بررسی رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز در کشورهای صادرکننده نفت: رویکرد هم انباشتگی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 61-86]
 • روش تودا و یاماموتو و حداقل مربعات پویا بررسی رابطه بین توسعه بخش‌های صنعتی و کشاورزی و آلودگی سرانه آب در ایران (رهیافت تودا و یاماموتو و حداقل مربعات پویا) [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 131-154]
 • روش حذف‌فرضی بکارگیری روش اصلاح‌شده حذف‌فرضی در ایجاد اشتغال برای اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • روش حذف فرضی نقد برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص شناسایی بخش های پیشرو [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش حذف‌فرضی اصلاح‌شده بکارگیری روش اصلاح‌شده حذف‌فرضی در ایجاد اشتغال برای اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • روش خودرگرسیون برداری (VAR) عوامل محرک بازار سرمایه در اقتصاد ایران [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 41-66]
 • روش خودرگرسیون برداری (VAR) بررسی عوامل تأثیرگذار بر انباشت سرمایه در ایران [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 107-128]
 • روش خودگرسیون با وقفه و به کار گیری‌های توزیعی گسترده بررسی عکس العمل مالی دولت نسبت به شوک‌ قیمتی نفت [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش داده های پانلی توان ویژگی های بانکها در تبیین نسبت مطالبات غیرجاری [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 95-115]
 • روش سنتی بکارگیری روش اصلاح‌شده حذف‌فرضی در ایجاد اشتغال برای اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • روش گارچ اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر وام‌دهی بانک ها در ایران [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 67-90]
 • روش گشتاورهای تعمیم‌یافته بررسی تاثیر خصوصی سازی بر درآمدهای مالیاتی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 29-42]
 • روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی اثر تعاملی آزادی اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 95-129]
 • روش گشتاورهای تعمیم یافته مقایسه اثر حکمرانی خوب بر درآمدهای مالیاتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 81-99]
 • روش گشتاورهای تعمیم یافته مقاله پژوهشی: بررسی آثار شاخص های کلان اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه در ایران با تأکید بر سرمایه انسانی و رشد ارزش افزوده بخش صنعت [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 109-127]
 • روش هزینه سفر منطقه ای مقایسه روش های ارزشگذاری مشروط و هزینه سفر در برآورد ارزش تفریحی پارک کوهستان یزد [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 91-126]
 • رویکرد پیچیدگی اقتصادی شناسایی سطح دانش مولد ایران 1404 در منطقه با رویکرد پیچیدگی اقتصادی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 29-50]
 • رویکرد تحلیل مسیر ساختاری تحلیل‌های سیاستی آثار حذف یارانه برق بر شاخص قیمت تولید‌کننده خدمات بهداشتی بخش خصوصی و دولتی با رویکرد تحلیل مسیر ساختاری [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 103-128]
 • رویکرد سنتی بررسی پیوندهای بخشی در اقتصاد استان چهارمحال و بختیاری در سال 1390 [(مقالات آماده انتشار)]
 • رویکرد فرضی بررسی پیوندهای بخشی در اقتصاد استان چهارمحال و بختیاری در سال 1390 [(مقالات آماده انتشار)]
 • رویکرد مسیر ساختاری آثار قیمتی وضع مالیات بر دی اکسید کربن بر شاخص هزینه زندگی– رویکرد تحلیل مسیر ساختاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • رویه‌های حاکمیت شرکتی تأثیر شاخص‌های حاکمیت شرکتی در سطح کلان اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای سند چشم‌انداز بیست ساله کشور [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 109-129]
 • ریسک اعتباری ارزیابی شکنندگی مالی بانک‌ها با بکارگیری روش شبکه عصبی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 29-58]
 • ریسک پذیری ترسیم پارامترهای نظریه‌ چشم انداز تجمعی در نمونه‌ای ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریسک سیستماتیک بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران (از سال 1387 تا 1392) با استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 67-91]
 • ریسک نقدینگی ارزیابی شکنندگی مالی بانک‌ها با بکارگیری روش شبکه عصبی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 29-58]

ز

س

 • سامانه هشدار زودهنگام مقاله پژوهشی: طراحی یک سامانه ی هشداردهی زودهنگام بحران مالی در ایران با معرفی شاخصی جدید [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 151-179]
 • ستانده داخلی سنجش ردپای بوم‌شناختی زمین در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد جدول داده- ستانده [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 35-66]
 • ستانده متعارف و جدول داده سنجش ردپای بوم‌شناختی زمین در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد جدول داده- ستانده [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 35-66]
 • سرمایه انسانی بررسی تأثیر مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های (1391-1354) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 73-116]
 • سرمایه انسانی مقاله پژوهشی: بررسی آثار شاخص های کلان اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه در ایران با تأکید بر سرمایه انسانی و رشد ارزش افزوده بخش صنعت [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 109-127]
 • سرمایه گذاری خطرپذیر یا جسورانه بررسی عوامل رفتاری و محیطی مؤثر بر جذب سرمایه‌گذار خطرپذیر جهت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان (مطالعه موردی: صنعت بیوتکنولوژی ایران) [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 93-124]
 • سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی تحلیل نقش سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در تولید غیرنفتی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 125-145]
 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیر شاخص‌های حاکمیت شرکتی در سطح کلان اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای سند چشم‌انداز بیست ساله کشور [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 109-129]
 • سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی اثر تعاملی آزادی اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 95-129]
 • سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر پس انداز ناخالص داخلی در ایران طی دوره (1395-1362) [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 9-33]
 • سرمایه گذاری مستقیم خارجی مقاله پژوهشی: عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI)، کشورهای منطقه منا (2015-1980) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 261-282]
 • سری زمانی برآورد تابع تقاضای برق خانگی دارای پارامتر متغیر طی زمان(TVP) رهیافت فضا-حالت [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 119-140]
 • سنجش دانش مولد شناسایی سطح دانش مولد ایران 1404 در منطقه با رویکرد پیچیدگی اقتصادی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 29-50]
 • سودآوری بررسی تأثیر عملکرد بازار، هزینه‌های تبلیغات و نوآوری بر درجه تمرکز در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 133-162]
 • سودآوری اثر مطالبات غیرجاری بر عملکرد مالی بانک‌ها در نظام بانکی ایران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 101-124]
 • سوددهی بانک اثر تغییرات قیمت نفت بر سوددهی بانک [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 121-139]
 • سوسیالیزم بازار نئوکلاسیک ها و سوسیالیستها: علیه بازار و لیبرالیزم اقتصادی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 1-33]
 • سیاست سنجش وابستگی بخش‌های اقتصادی به واردات از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی با استفاده از جدول داده - ستانده تک‌منطقه‌ای؛ مطالعه موردی استان مازندران [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 9-40]
 • سیاست پولی بررسی نقش قدرت انحصاری بانک‌های تجـاری بر اثرگذاری سـیاسـت پـولی در اقتصـاد ایـران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 9-39]
 • سیاست پولی عوامل محرک بازار سرمایه در اقتصاد ایران [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 41-66]
 • سیاست مالی عوامل محرک بازار سرمایه در اقتصاد ایران [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 41-66]
 • سیاست مالی بررسی عکس العمل مالی دولت نسبت به شوک‌ قیمتی نفت [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیاست‌های مالیاتی غیرمستقیم تأثیر مالیات غیر مستقیم بر توزیع درآمد در ایران: الگوی تعادل عمومی قابل‌محاسبه (CGE) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 107-132]
 • سیستم معادلات همزمان توسعه مالی، موجودی سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 41-68]
 • سیکل تجاری برآورد سیکل های تجاری -سیاسی (مورد مطالعه کشور ایران طی سال های 95-1357) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 129-146]
 • سیکل تجاری سیاسی برآورد سیکل های تجاری -سیاسی (مورد مطالعه کشور ایران طی سال های 95-1357) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 129-146]

ش

 • شاخص‏های اقتصادی بررسی جایگاه اقتصادی ایران در منطقه‌ آسیای جنوب غربی و تغییرات آن [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 119-143]
 • شاخص بین المللی حقوق مالکیت کاربرد شبکه عصبی پرسپترون به شیوه روش شبکه های بیزی در پیش بینی شاخص حقوق مالکیت بر توسعه انسانی در ایران [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 63-80]
 • شاخص پیچیدگی اقتصادی شناسایی سطح دانش مولد ایران 1404 در منطقه با رویکرد پیچیدگی اقتصادی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 29-50]
 • شاخص توسعه انسانی بررسی اثر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در کشورهای منتخب [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 31-59]
 • شاخص توسعه انسانی تأثیر آزاد سازی تجاری بر شاخص توسعه انسانی در گروه کشورهای منتخب [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 147-165]
 • شاخص جهانی نوآوری مقاله پژوهشی: بررسی نقش نوآوری بر درآمد گردشگری کشورهای اسلامی گروه D8 [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 35-56]
 • شاخص حکمرانی خوب مطالعه اثر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 117-156]
 • شاخص حکمرانی خوب مقایسه اثر حکمرانی خوب بر درآمدهای مالیاتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 81-99]
 • شاخص داگلاس-استفان و روی مقاله پژوهشی: بررسی علیت تودا-یاماموتو بین قطبش و نابرابری درآمد در اقتصاد ایران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 151-176]
 • شاخص قیمت تولیدکننده تحلیل‌های سیاستی آثار حذف یارانه برق بر شاخص قیمت تولید‌کننده خدمات بهداشتی بخش خصوصی و دولتی با رویکرد تحلیل مسیر ساختاری [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 103-128]
 • شاخص های تعیین مزیت رقابتی مقاله پژوهشی: تاثیر حکمرانی خوب بر رقابت پذیری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 177-199]
 • شاخص های فرهنگی بررسی وضعیت فرهنگی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی استان های ایران [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 103-122]
 • شاخص وضعیت مالی مقاله پژوهشی: طراحی یک سامانه ی هشداردهی زودهنگام بحران مالی در ایران با معرفی شاخصی جدید [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 151-179]
 • شاخص ولف سان مقاله پژوهشی: بررسی علیت تودا-یاماموتو بین قطبش و نابرابری درآمد در اقتصاد ایران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 151-176]
 • شاخص یکپارچگی عمودی سنجش ظرفیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق با استفاده از الگوی داده-ستانده چند منطقه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 9-30]
 • شادکامی بررسی اثر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در کشورهای منتخب [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 31-59]
 • شادی برآورد آستانه تأثیر بیکاری بر شادی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 59-79]
 • شبکه بانکی ارزیابی شکنندگی مالی بانک‌ها با بکارگیری روش شبکه عصبی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 29-58]
 • شبکه عصبی ارزیابی شکنندگی مالی بانک‌ها با بکارگیری روش شبکه عصبی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 29-58]
 • شبکه عصبی کاربرد شبکه عصبی پرسپترون به شیوه روش شبکه های بیزی در پیش بینی شاخص حقوق مالکیت بر توسعه انسانی در ایران [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 63-80]
 • شبکه عصبی مصنوعی بررسی اهمیّت و میزان تأثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز در ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 141-168]
 • شبکه فازی عصبی مقایسه الگوریتمهای پیش بینی و بهینه سازی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 59-76]
 • شبکه‌های عصبی مقایسه الگوریتمهای پیش بینی و بهینه سازی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 59-76]
 • شدت مصرف انرژی تأثیر فساد بر کارایی مصرف انرژی در چارچوب ملاحظات اقتصاد سیاسی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 37-66]
 • شرکت‌های حمل و نقل دریایی اندازه‌گیری و تحلیل بهره‌وری کل عوامل تولید شرکت‌های حمل و نقل دریایی ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 169-196]
 • شرکتهای دانش بنیان بررسی عوامل رفتاری و محیطی مؤثر بر جذب سرمایه‌گذار خطرپذیر جهت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان (مطالعه موردی: صنعت بیوتکنولوژی ایران) [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 93-124]
 • شکنندگی مالی ارزیابی شکنندگی مالی بانک‌ها با بکارگیری روش شبکه عصبی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 29-58]
 • شهرنشینی مقاله پژوهشی: بررسی تاثیر توسعه شهرنشینی بر مصرف انرژی و پایداری محیط زیست (مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب نفتی و غیر نفتی) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 9-35]

ص

 • صادرات مقاله پژوهشی: سنجش اشتغال زایی صادرات بخش‌های اقتصادی ایران با تأکید بر واردات واسطه‌ای [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 109-127]
 • صادرات و واردات رابطه میان تجارت و اشتغال در بخش صنعت [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 97-132]
 • صنایع غذایی و آشامیدنی ایران بررسی تأثیر عملکرد بازار، هزینه‌های تبلیغات و نوآوری بر درجه تمرکز در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 133-162]
 • صنایع کارخانه ای مطالعه تطبیقی چگونگی استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 9-39]
 • صنعت رابطه میان تجارت و اشتغال در بخش صنعت [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 97-132]
 • صنعت گردشگری مقاله پژوهشی: ارزیابی کارایی صنعت گردشگری کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 221-240]

ض

 • ضریب جینی بررسی اثرات نوسانات قیمت نفت بر ضریب جینی ایران با استفاده از روش VECM [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 73-116]
 • ضریب جینی تعمیم‌یافته تجزیه چندگانه نابرابری درآمد در ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 69-96]
 • ضریب فزاینده تولید سنجش آسیب‌پذیری بخش‌های اقتصادی از محدودیت واردات؛ کاربردی از ماتریس حسابداری اجتماعی در شرایط متعارف و ویژه اقتصادی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 181-212]
 • ضریب نفوذ بیمه مقاله پژوهشی: بررسی آثار شاخص های کلان اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه در ایران با تأکید بر سرمایه انسانی و رشد ارزش افزوده بخش صنعت [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 109-127]

ط

 • طول عمر بررسی تأثیر طول عمر بر پس‌انداز در ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 119-144]

ظ

 • ظرفیت اسمی مطالعه تطبیقی چگونگی استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 9-39]
 • ظرفیت جذب بررسی اثر تعاملی آزادی اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 95-129]
 • ظرفیت زیستی سنجش ردپای بوم‌شناختی زمین در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد جدول داده- ستانده [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 35-66]
 • ظرفیت مالیات بر ارزش‌افزوده سنجش ظرفیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق با استفاده از الگوی داده-ستانده چند منطقه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 9-30]

ع

 • عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر وام‌دهی بانک ها در ایران [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 67-90]
 • عدم تجانس و وابستگی مقطعی بیمه و جهانی‌شدن: مطالعه موردی کشورهای گروه D8: علیت گرنجری تلفیقی مبتنی‌ بر بوت‌استراپ [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 117-142]
 • عدم تعادل فضایی مقاله پژوهشی: رابطه بین جدول داده-ستانده چند منطقه‌ای و اقتصاد فضا در نظریه جدید جغرافیای اقتصادی( NEG) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 107-132]
 • عقلانیت تکاملی عقلانیت تکاملی وبنیان های نهادی توسعه [(مقالات آماده انتشار)]
 • عقلانیت ساختگرایی عقلانیت تکاملی وبنیان های نهادی توسعه [(مقالات آماده انتشار)]
 • علیت تودا-یاماموتو مقاله پژوهشی: بررسی علیت تودا-یاماموتو بین قطبش و نابرابری درآمد در اقتصاد ایران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 151-176]
 • علیت غیرخطی مقاله پژوهشی: بررسی علیت ناپارامتریک و هم انباشتگی نامتقارن بین مصرف انرژی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 241-268]
 • عملکرد آزمون یک مدل جامع عملکرد مدیریت روابط با مشتری در رسانه های اجتماعی در بانک های منتخب ایران [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 39-57]
 • عملکرد بازار بررسی تأثیر عملکرد بازار، هزینه‌های تبلیغات و نوآوری بر درجه تمرکز در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 133-162]
 • عوارض شهرداری بررسی تأثیر عوارض شهرداریها بر قیمت مسکن مطالعه موردی: شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 129-154]
 • عوامل مکانی مقاله پژوهشی: عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI)، کشورهای منطقه منا (2015-1980) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 261-282]
 • عوامل موثر بر اقتصاد خطی" تحلیل عوامل موثر بر اقتصاد دایره‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • عوامل موثر بر اقتصاد دایره ای" تحلیل عوامل موثر بر اقتصاد دایره‌ای [(مقالات آماده انتشار)]

ف

 • فرایند تحلیل شبکه‌ای شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایران از دیدگاه خبرگان با استفاده از روش تلفیقی آزمون و خطا و فرایند تحلیل شبکه ای فازی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 117-156]
 • فرایند خودتوضیح با وقفه‌های‌ گسترده بررسی تأثیر مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های (1391-1354) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 73-116]
 • فرضیه EKC آزمون فرضیه منحنی زیست‌محیطی کوزنتس در اقتصاد ایران با تاکید بر نقش متغیرهای کلیدی: رویکرد ARDL تعمیم‌یافته با شکست ساختاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس مقاله پژوهشی: تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر آلودگی محیط زیست [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 201-219]
 • فساد تأثیر فساد بر کارایی مصرف انرژی در چارچوب ملاحظات اقتصاد سیاسی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 37-66]
 • فساد تحلیل تأثیر فساد و کیفیت حکمرانی بر عملکرد نظام مالیاتی: رویکرد داده‌های تابلویی پویا [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 93-118]
 • فضا- حالت برآورد تابع تقاضای برق خانگی دارای پارامتر متغیر طی زمان(TVP) رهیافت فضا-حالت [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 119-140]
 • فضای کسب و کار ارزیابی تاثیر بهبود کیفیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار بر رشد اقتصادی (مطالعه تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته با تاکید بر ایران) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 117-142]
 • فضای کسب و کار کاربرد شبکه عصبی پرسپترون به شیوه روش شبکه های بیزی در پیش بینی شاخص حقوق مالکیت بر توسعه انسانی در ایران [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 63-80]
 • فقر بررسی اثر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در کشورهای منتخب [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 31-59]
 • فقر بررسی کارایی سیاست‌های دولت در کاهش فقر در ایران [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 9-32]
 • فقر فقر کودک با تأکید بر اشتغال و اوقات فراغت: مطالعه موردی شهر تهران-1390 [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 9-36]
 • فقر توسعه مالی، نابرابری درآمدی و فقر در ایران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 9-28]
 • فناوری اطلاعات ارزیابی عملکرد خدمات بانکداری الکترونیک (اینترنت‌بانک، همراه‌بانک، هم‌بانک و تلفن‌‌بانک) مطالعه موردی مشتریان شعب منتخب بانک صادرات درتهران 1395 [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 71-92]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی تطبیقی دانش بنیانی اقتصاد ایران با کشورهای منتخب آسیایی و ارائه نقشه راه برای بهبود وضعیت ایران [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 145-169]

ق

 • قابلیت پیش‌بینی بررسی قابلیت پیش‌بینی تولید کل و بخشی درالگوهای داده-ستانده؛ با تأکید بر بخش‌های بلوغ یافته [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 9-38]
 • قطبی شدن مقاله پژوهشی: بررسی علیت تودا-یاماموتو بین قطبش و نابرابری درآمد در اقتصاد ایران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 151-176]
 • قیمت سهام بررسی رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز در کشورهای صادرکننده نفت: رویکرد هم انباشتگی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 61-86]
 • قیمت سهام تاثیر نوسانات نفت و ارز بر شاخص قیمت بازارسهام در ایران: رویکرد آزمون کرانه ها [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 133-156]
 • قیمت مسکن بررسی تأثیر عوارض شهرداریها بر قیمت مسکن مطالعه موردی: شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 129-154]
 • قیمت نفت خام پیش‌بینی قیمت نفت بر اساس مدل‌های غیرخطی انتقال ملایم و بهینهسازی الگوریتم ژنتیک [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 69-94]

ک

 • کارآفرینی نئوکلاسیک ها و سوسیالیستها: علیه بازار و لیبرالیزم اقتصادی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 1-33]
 • کارآیی زیست محیطی ارزیابی و رتبه بندی کارآیی زیست محیطی کشورهای نفتی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 124-146]
 • کارایی ارزیابی عملکرد اقتصاد منطقه‌ای در ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 145-167]
 • کارایی بررسی کارایی سیاست‌های دولت در کاهش فقر در ایران [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 9-32]
 • کارایی مقاله پژوهشی: ارزیابی کارایی صنعت گردشگری کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 221-240]
 • کارایی زیست‌محیطی پایش کـارایی زیسـت‌محیطـی در کشـورهای در حال توسعه (مطالعهی موردی: ایران، هند، ترکیه و مصر) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 95-118]
 • کارگاه‏های صنعتی بررسی تأثیر مصرف برق بر تولید کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر (رویکرد داده‏های تابلویی پویا) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 43-59]
 • کای میانگین بخش بندی مشتریان داروهای گیاهی و شناسایی ویژگی های هر بخش در ایران مبتنی بر الگوی خوشه بندی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 141-174]
 • کشش قیمتی مقاله پژوهشی: بررسی اثربخشی سیاست‌های قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی در بین استان‌های کشور: رهیافت داده‌های پانلی پویا [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 63-86]
 • کشورهای MENA اثر تغییرات قیمت نفت بر سوددهی بانک [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 121-139]
 • کشورهای در حال توسعه تأثیر وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی کشورهای در حال توسعه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 9-32]
 • کشورهای درحال‌توسعه تأثیر مخارج نظامی بر بیکاری در کشورهای منتخب درحال‌توسعه با استفاده از رهیافت میانگین‌ گروهی تلفیقی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 51-69]
 • کشورهای صادرکننده نفت بررسی رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز در کشورهای صادرکننده نفت: رویکرد هم انباشتگی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 61-86]
 • کشورهای صنعتی مقایسه‏ ساختار اقتصادی ایران با منتخبی از کشورهای صنعتی عضو سازمان تجارت جهانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 93-117]
 • کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مقاله پژوهشی: ارزیابی کارایی صنعت گردشگری کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 221-240]
 • کشورهای گروه D8 سنجش تأثیر اینترنت بر تجارت خدمات [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 157-181]
 • کشورهای گروه D8 بیمه و جهانی‌شدن: مطالعه موردی کشورهای گروه D8: علیت گرنجری تلفیقی مبتنی‌ بر بوت‌استراپ [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 117-142]
 • کلمات کلیدی: توسعه بررسی رابطه بین حقوق مالکیت فکری و توسعه (کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 67-93]
 • کمک‌‌های خارجی بررسی اثر کمک‌‌های خارجی بر رشد درآمد سرانه در کشورهای منتخب در‌حال توسعه [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 163-187]
 • کنترل درک شده تحلیل رفتار شهروندان تهرانی در استفاده از حمل و نقل عمومی: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 10-26]
 • کودکان فقر کودک با تأکید بر اشتغال و اوقات فراغت: مطالعه موردی شهر تهران-1390 [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 9-36]
 • کیفیت دارایی بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت دارایی‌های بانکی در شبکه بانکی کشور ایران [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 151-181]
 • کیفیت سایت سنجش تأثیر و نقش رسانه بر رشد فروش و حجم معاملات شرکت‏های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 43-58]
 • کیفیت نهادی تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر تغییر کیفیت نهادی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 81-108]

گ

 • گارچ ارزیابی نوسانات شاخص قیمت بیت کوین با استفاده از مدل های گارچ تک متغیره [(مقالات آماده انتشار)]
 • گذار جمعیتی مقایسه سطح توسعه اقتصادی و گذار جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته ( با استفاده از روش DOLS ) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 9-27]
 • گردشگردی بررسی جایگاه گردشگری استان خوزستان در مقایسه با سایر استان‌های ساحلی جنوب کشور با تاکید بر گردشگری دریایی با روش تاپسیس [(مقالات آماده انتشار)]
 • گردشگری اثر توسعه گردشگری بر اقتصاد شهرستان نیشابور [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 9-30]
 • گردشگری دریایی بررسی جایگاه گردشگری استان خوزستان در مقایسه با سایر استان‌های ساحلی جنوب کشور با تاکید بر گردشگری دریایی با روش تاپسیس [(مقالات آماده انتشار)]
 • گروه D8 مقاله پژوهشی: بررسی نقش نوآوری بر درآمد گردشگری کشورهای اسلامی گروه D8 [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 35-56]
 • گروه‌های سنی بررسی اثر گروه‌های سنی جمعیت بر مصرف انرژی درکشورهای عضو اوپک [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 71-90]
 • گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی استان‌ها کاربرد رده بندی تلفیقی و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 33-63]
 • گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی (SGMM) سنجش تأثیر اینترنت بر تجارت خدمات [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 157-181]
 • گشتاورهای تعمیم یافته فضایی ((SGMM مقاله پژوهشی: تحلیل فضایی اثر بهداشت و سلامت نیروی کار بر رشد اقتصادی در ایران(95-1390) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 235-260]

م

 • مؤلفه اصلی اثر تغییرات ساختار اقتصادی بر نابرابری درآمدی در ایران،1393-1360 [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 9-42]
 • ماتریس حسابداری اجتماعی سنجش آسیب‌پذیری بخش‌های اقتصادی از محدودیت واردات؛ کاربردی از ماتریس حسابداری اجتماعی در شرایط متعارف و ویژه اقتصادی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 181-212]
 • مازاد مصرف‌کننده مقایسه دو روش تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و هزینه سفر منطقه‌ای برای برآورد مازاد مصرف کننده در ارزش تفریحی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 93-71]
 • مالیات تحلیل تأثیر فساد و کیفیت حکمرانی بر عملکرد نظام مالیاتی: رویکرد داده‌های تابلویی پویا [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 93-118]
 • مالیات بر ارزش‌افزوده بررسی تاثیر خصوصی سازی بر درآمدهای مالیاتی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 29-42]
 • مالیات کربن آثار قیمتی وضع مالیات بر دی اکسید کربن بر شاخص هزینه زندگی– رویکرد تحلیل مسیر ساختاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • مبدأ سنجش وابستگی بخش‌های اقتصادی به واردات از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی با استفاده از جدول داده - ستانده تک‌منطقه‌ای؛ مطالعه موردی استان مازندران [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 9-40]
 • متد پنل پویا (GMM) اثر تغییرات قیمت نفت بر سوددهی بانک [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 121-139]
 • متغیرهای خاص بانکها توان ویژگی های بانکها در تبیین نسبت مطالبات غیرجاری [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 95-115]
 • محاسبه δ مقاله پژوهشی: به کارگیری روش اصلاح شده FLQ-RAS در محاسبه جدول داده- ستانده استان فارس [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 209-233]
 • محتوای مستقیم وغیرمستقیم دی اکسیدکربن سنجش محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسید کربن در صادرات و واردات ایران با استفاده از رویکرد داده-ستانده [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 41-70]
 • محدودیت واردات سنجش آسیب‌پذیری بخش‌های اقتصادی از محدودیت واردات؛ کاربردی از ماتریس حسابداری اجتماعی در شرایط متعارف و ویژه اقتصادی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 181-212]
 • مخارج دولت تاثیر مخارج دولت بر نابرابری جنسیتی در آموزش در کشورهای منتخب حوزه‌ی منا [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 33-52]
 • مخارج نظامی تأثیر مخارج نظامی بر بیکاری در کشورهای منتخب درحال‌توسعه با استفاده از رهیافت میانگین‌ گروهی تلفیقی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 51-69]
 • مخارج نظامی مقاله پژوهشی: عوامل تعیین‌کننده مخارج دفاعی در ایران [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 283-298]
 • مدل ARIMA برآورد سیکل های تجاری -سیاسی (مورد مطالعه کشور ایران طی سال های 95-1357) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 129-146]
 • مدل STIRPAT بررسی اثر گروه‌های سنی جمعیت بر مصرف انرژی درکشورهای عضو اوپک [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 71-90]
 • مدل VAR مقاله پژوهشی: ناترازی نرخ ارز حقیقی وتنوع صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 9-33]
 • مدل اقتصاد خطی" تحلیل عوامل موثر بر اقتصاد دایره‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل اقتصاد دایره‌ای" تحلیل عوامل موثر بر اقتصاد دایره‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل تصحیح خطا (ECM) عوامل محرک بازار سرمایه در اقتصاد ایران [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 41-66]
 • مدل تعادل عمومی قابل محاسبه تجزیه اثر بازگشتی ناشی از بهبود کارآیی مصرف بنزین به اثرات جانشینی و تولیدی با تأکید بر بخش حمل‌ونقل: مدل CGE [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 49-67]
 • مدل جاذبه سنجش تأثیر اینترنت بر تجارت خدمات [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 157-181]
 • مدل خودتوضیح برداری بررسی تأثیر عوارض شهرداریها بر قیمت مسکن مطالعه موردی: شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 129-154]
 • مدل خود رگرسیون با وقفه‌های توزیعی مقاله پژوهشی: عوامل تعیین‌کننده مخارج دفاعی در ایران [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 283-298]
 • مدل خودرگرسیونی انتقال ملایم بهینه سازی الگوریتم ژنتیک پیش‌بینی قیمت نفت بر اساس مدل‌های غیرخطی انتقال ملایم و بهینهسازی الگوریتم ژنتیک [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 69-94]
 • مدل داده- ستانده مقاله پژوهشی: اثر تغییر ساختار صادرات بر ارزش افزوده و جبران خدمات کارکنان در اقتصاد ایران: کاربرد مدل داده - ستانده [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 129-150]
 • مدل داده ـ ستانده دو منطقه‌ای تجزیه و تحلیل تغییرات بهره‌وری نیروی کار 1390-1385؛ مطالعه موردی: استان تهران و سایر استان‌های کشور [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 27-48]
 • مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) برآورد تقاضای غیرخطی بار دفاعی و کشش درآمدی آن در ایران با توجه به سطح تهدیدات بین‌المللی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 147-177]
 • مدل‌سازی تقاضا مدل‌سازی تقاضای حمل و نقل خانوارهای شهری استان تهران (یک رهیافت سیستمی) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-33]
 • مدل شبکه عصبی پیش‌بینی قیمت نفت بر اساس مدل‌های غیرخطی انتقال ملایم و بهینهسازی الگوریتم ژنتیک [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 69-94]
 • مدل قیمت‌گذاریِ‌ دارایی‌سرمایه‌ای بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران (از سال 1387 تا 1392) با استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 67-91]
 • مدل ماتریس حسابداری اجتماعی آثار قیمتی وضع مالیات بر دی اکسید کربن بر شاخص هزینه زندگی– رویکرد تحلیل مسیر ساختاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل نیمه پارامتری توزیع-آزاد مقایسه دو روش تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و هزینه سفر منطقه‌ای برای برآورد مازاد مصرف کننده در ارزش تفریحی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 93-71]
 • مدل های ریاضی نئوکلاسیک ها و سوسیالیستها: علیه بازار و لیبرالیزم اقتصادی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 1-33]
 • مدلهای غیرخطی پیش‌بینی قیمت نفت بر اساس مدل‌های غیرخطی انتقال ملایم و بهینهسازی الگوریتم ژنتیک [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 69-94]
 • مدیریت دانش بررسی اثر اقتصاد دانش ‌بنیان بر رشد تولیدات در ایران با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم کرم شب تاب [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 65-93]
 • مدیریت روابط با مشتری آزمون یک مدل جامع عملکرد مدیریت روابط با مشتری در رسانه های اجتماعی در بانک های منتخب ایران [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 39-57]
 • مزیت نسبی بررسی وضعیت فرهنگی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی استان های ایران [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 103-122]
 • مشتری آزمون یک مدل جامع عملکرد مدیریت روابط با مشتری در رسانه های اجتماعی در بانک های منتخب ایران [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 39-57]
 • مشخصه رفتاری بخش بندی مشتریان داروهای گیاهی و شناسایی ویژگی های هر بخش در ایران مبتنی بر الگوی خوشه بندی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 141-174]
 • مشخصه روانشناختی بخش بندی مشتریان داروهای گیاهی و شناسایی ویژگی های هر بخش در ایران مبتنی بر الگوی خوشه بندی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 141-174]
 • مصرف انرژی بررسی اثر گروه‌های سنی جمعیت بر مصرف انرژی درکشورهای عضو اوپک [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 71-90]
 • مصرف انرژی مقاله پژوهشی: بررسی تاثیر توسعه شهرنشینی بر مصرف انرژی و پایداری محیط زیست (مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب نفتی و غیر نفتی) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 9-35]
 • مصرف انرژی مقاله پژوهشی: بررسی علیت ناپارامتریک و هم انباشتگی نامتقارن بین مصرف انرژی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 241-268]
 • مصرف برق بررسی تأثیر مصرف برق بر تولید کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر (رویکرد داده‏های تابلویی پویا) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 43-59]
 • مطالبات اثر مطالبات غیرجاری بر عملکرد مالی بانک‌ها در نظام بانکی ایران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 101-124]
 • معدن و تجارت نقد برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص شناسایی بخش های پیشرو [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقررات کار ارزیابی تاثیر بهبود کیفیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار بر رشد اقتصادی (مطالعه تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته با تاکید بر ایران) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 117-142]
 • مقصد سنجش وابستگی بخش‌های اقتصادی به واردات از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی با استفاده از جدول داده - ستانده تک‌منطقه‌ای؛ مطالعه موردی استان مازندران [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 9-40]
 • مقصد و سیاستی سنجش وابستگی بخش های اقتصادی استان ایلام به واردات واسطه ای با استفاده از جدول داده-ستانده [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 31-59]
 • منابع درآمدی تجزیه چندگانه نابرابری درآمد در ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 69-96]
 • منابع طبیعی تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر تغییر کیفیت نهادی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 81-108]
 • منابع طبیعی تأثیر وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی کشورهای در حال توسعه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 9-32]
 • منحنی آبرامز تأثیر مخارج نظامی بر بیکاری در کشورهای منتخب درحال‌توسعه با استفاده از رهیافت میانگین‌ گروهی تلفیقی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 51-69]
 • منحنی کوزنتس پایش کـارایی زیسـت‌محیطـی در کشـورهای در حال توسعه (مطالعهی موردی: ایران، هند، ترکیه و مصر) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 95-118]
 • منطقه جنوب غرب آسیا بررسی جایگاه اقتصادی ایران در منطقه‌ آسیای جنوب غربی و تغییرات آن [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 119-143]
 • منطقه خاورمیانه مقاله پژوهشی: آزادی اقتصادی و رشد، مقایسه کشورهای منطقه خاورمیانه و اتحادیه اروپا [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 181-207]
 • موجودی سرمایه داخلی توسعه مالی، موجودی سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 41-68]
 • موجودی سرمایه‌گذاری خارجی توسعه مالی، موجودی سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 41-68]
 • میانگین‌ گروهی تلفیقی تأثیر مخارج نظامی بر بیکاری در کشورهای منتخب درحال‌توسعه با استفاده از رهیافت میانگین‌ گروهی تلفیقی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 51-69]

ن

 • نابرابری مقاله پژوهشی: بررسی علیت تودا-یاماموتو بین قطبش و نابرابری درآمد در اقتصاد ایران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 151-176]
 • نابرابری جنسیتی تاثیر مخارج دولت بر نابرابری جنسیتی در آموزش در کشورهای منتخب حوزه‌ی منا [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 33-52]
 • نابرابری درآمد بررسی اثر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در کشورهای منتخب [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 31-59]
 • نابرابری درآمدی اثر تغییرات ساختار اقتصادی بر نابرابری درآمدی در ایران،1393-1360 [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 9-42]
 • نابرابری درآمدی توسعه مالی، نابرابری درآمدی و فقر در ایران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 9-28]
 • ناترازی نرخ ارز حقیقی مقاله پژوهشی: ناترازی نرخ ارز حقیقی وتنوع صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 9-33]
 • ناکارآیی نهادی مقاله پژوهشی: اثر نفوذ رانتی در تعمیق تأثیر ناکارایی نهادی بر پدیده نفرین منابع؛ رهیافت SFA [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 37-62]
 • نرخ ارز بررسی رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز در کشورهای صادرکننده نفت: رویکرد هم انباشتگی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 61-86]
 • نرخ ارز تاثیر نوسانات نفت و ارز بر شاخص قیمت بازارسهام در ایران: رویکرد آزمون کرانه ها [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 133-156]
 • نرخ مرگ‌ومیر اثر آزادسازی تجاری بر نرخ مرگ‌ومیر در استان‌های ایران: هم‌انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 35-65]
 • نرخ وابستگی افراد مسن بررسی تأثیر طول عمر بر پس‌انداز در ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 119-144]
 • نرخ واقعی مؤثر ارز بررسی عوامل تأثیرگذار بر نرخ واقعی مؤثر ارز در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 11-40]
 • نسبت مطالبات غیرجاری توان ویژگی های بانکها در تبیین نسبت مطالبات غیرجاری [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 95-115]
 • نظام حاکمیت شرکتی تأثیر شاخص‌های حاکمیت شرکتی در سطح کلان اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای سند چشم‌انداز بیست ساله کشور [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 109-129]
 • نظریه جدید جغرافیای اقتصادی (NEG) مقاله پژوهشی: رابطه بین جدول داده-ستانده چند منطقه‌ای و اقتصاد فضا در نظریه جدید جغرافیای اقتصادی( NEG) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 107-132]
 • نظریه چشم انداز تجمعی ترسیم پارامترهای نظریه‌ چشم انداز تجمعی در نمونه‌ای ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظریه رفتار برنامه ریزی شده تحلیل رفتار شهروندان تهرانی در استفاده از حمل و نقل عمومی: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 10-26]
 • نظریه سطح استدلال مرتبه K آزمون بازی انتخاب ملکه زیبایی: یک مطالعه آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 83-102]
 • نفرین منابع بررسی اثر حجم ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب از دیدگاه نفرین منابع (با تأکید بر دموکراسی) [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 155-174]
 • نفوذ رانتی مقاله پژوهشی: اثر نفوذ رانتی در تعمیق تأثیر ناکارایی نهادی بر پدیده نفرین منابع؛ رهیافت SFA [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 37-62]
 • نگرش تحلیل رفتار شهروندان تهرانی در استفاده از حمل و نقل عمومی: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 10-26]
 • نهادها و توسعه عقلانیت تکاملی وبنیان های نهادی توسعه [(مقالات آماده انتشار)]
 • نهادها و نظم خودانگیخته مقاله پژوهشی: بنیان های نهادی توسعه [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 269-293]
 • نوآوری بررسی رابطه بین حقوق مالکیت فکری و توسعه (کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 67-93]
 • نوآوری بررسی تطبیقی دانش بنیانی اقتصاد ایران با کشورهای منتخب آسیایی و ارائه نقشه راه برای بهبود وضعیت ایران [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 145-169]
 • نوسانات ارزیابی نوسانات شاخص قیمت بیت کوین با استفاده از مدل های گارچ تک متغیره [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوسانات بازدهی بررسی رابطه بین همزمانی قیمت سهام با توزیع ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک بازده سهام [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 91-108]
 • نوسانات تولید بررسی رابطه بین اعطای تسهیلات بانکی و نوسانات تولید در ایران (طی دوره 93-1385) [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 127-144]
 • نوسانات قیمت نفت تاثیر نوسانات نفت و ارز بر شاخص قیمت بازارسهام در ایران: رویکرد آزمون کرانه ها [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 133-156]
 • نوسانات قیمت نفت بررسی عکس العمل مالی دولت نسبت به شوک‌ قیمتی نفت [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوسان قیمت سهام تحلیل نوسان قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش یادگیری ماشین [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 69-91]
 • نیشابور اثر توسعه گردشگری بر اقتصاد شهرستان نیشابور [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 9-30]

و

 • وابستگی به واردات از بعد مبدأ سنجش وابستگی بخش های اقتصادی استان ایلام به واردات واسطه ای با استفاده از جدول داده-ستانده [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 31-59]
 • وابستگی به واردات واسطه‌ای سنجش وابستگی بخش‌های اقتصادی به واردات از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی با استفاده از جدول داده - ستانده تک‌منطقه‌ای؛ مطالعه موردی استان مازندران [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 9-40]
 • واردات مقاله پژوهشی: سنجش اشتغال زایی صادرات بخش‌های اقتصادی ایران با تأکید بر واردات واسطه‌ای [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 109-127]
 • واردات رقابتی سنجش محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسید کربن در صادرات و واردات ایران با استفاده از رویکرد داده-ستانده [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 41-70]

ه

 • هزینه سفر منطقه‌ای مقایسه دو روش تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و هزینه سفر منطقه‌ای برای برآورد مازاد مصرف کننده در ارزش تفریحی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 93-71]
 • هم‌جمعی بررسی عوامل تأثیرگذار بر نرخ واقعی مؤثر ارز در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 11-40]
 • همزمانی قیمت سهام بررسی رابطه بین همزمانی قیمت سهام با توزیع ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک بازده سهام [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 91-108]
 • هنجار ذهنی تحلیل رفتار شهروندان تهرانی در استفاده از حمل و نقل عمومی: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 10-26]

ی

 • یارانه تأثیر مالیات غیر مستقیم بر توزیع درآمد در ایران: الگوی تعادل عمومی قابل‌محاسبه (CGE) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 107-132]
 • یارانه تحلیل‌های سیاستی آثار حذف یارانه برق بر شاخص قیمت تولید‌کننده خدمات بهداشتی بخش خصوصی و دولتی با رویکرد تحلیل مسیر ساختاری [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 103-128]