دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-200 
6. ارزیابی و رتبه بندی کارآیی زیست محیطی کشورهای نفتی

صفحه 124-146

10.22051/edp.2019.25751.1209

نسرین اوحدی؛ جواد شهرکی؛ مصیب پهلوانی؛ مصطفی مردانی نجف آبادی