دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تابستان 1396 
5. بررسی عوامل تأثیرگذار بر انباشت سرمایه در ایران

صفحه 107-128

10.22051/edp.2018.19383.1142

علی سلمانپور زنوز؛ سیدکاظم موسوی؛ سیامک شکوهی فرد


6. برآورد سیکل های تجاری -سیاسی (مورد مطالعه کشور ایران طی سال های 95-1357)

صفحه 129-146

10.22051/edp.2018.17671.1123

علیرضا اقبالی؛ علیرضا جرجرزاده؛ عبدالخالق غبیشاوی؛ فرشته عبدالهی