دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار و تابستان 1394 
6. تحلیل تجربی نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز بر رشد اقتصادی در ایران

صفحه 143-166

10.22051/edp.2016.2462

نینا میرانی؛ زینب برادران خانیان؛ محمدرضا سلمانی بیشک