دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، بهار و تابستان 1393 
5. اثر تغییرات قیمت نفت بر سوددهی بانک

صفحه 121-139

10.22051/edp.2014.1899

زهرا افشاری؛ شمس الله شیرین بخش ماسوله؛ سمانه روانگرد