دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392 
5. بررسی تأثیر طول عمر بر پس‌انداز در ایران

صفحه 119-144

10.22051/edp.2014.62

فرزانه محمدی؛ بهرام سحابی؛ نعمت الله اکبری؛ عباس عصاری