اندازه‌گیری و تحلیل بهره‌وری کل عوامل تولید شرکت‌های حمل و نقل دریایی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس اقتصادمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

بخش حمل و نقل دریایی، یکی از بخش‌های با اهمیت کشور است. در صورت تحول، این زیربخش نقش مهمی در دستیابی به اهداف تعیین شده در زمینه رشد اقتصادی و بهره‌وری در برنامه پنجم توسعه کشور خواهد داشت. هدف از این پژوهش، به طور کلی ارایه عوامل مؤثر بر ارتقای بهره‌وری در زیربخش حمل و نقل دریایی کشور است. بدین منظور،  مدل بهره‌وری را تصریح نموده و به صورت مقطعی در سال 1389 با استفاده از الگوی اقتصادسنجی و با داده‌های 58 شرکت حمل و نقل دریایی برآورد می‌کنیم. یافته‌ها نشان می‌دهد که در این زیربخش بهره‌وری کل عوامل تولید، در اثر سرمایه انسانی و ارتقای تجربه افراد بهبود می‌یابد و عمر ناوگان اثر منفی بر بهره‌وری کل عوامل تولید آن دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring and Analysis of TFP, Emphasizing on Sea Transport Company in Iran

نویسندگان [English]

  • Esfandyar Jahangard 1
  • Amir Khalesi 2
  • Alireza Amini 3
1 Allameh Tabatabaei University
2 Economic Expert
3 Assistant Professor, Azad University, Tehran Markaz
چکیده [English]

 
The sea transport sub-sector is very important activity in Iran. Developments in this sector can have an important role in achieving the goals of the Fifth Development Plan.The purpose of this study is estimating total factor productivity in sea transport company in Iran. Total factor productivity model in the sea transport sub-sector has been estimated by using cross data of sampled companies. The data of 58 companies was used to estimate production function and total factor productivity model. In second model, The result of productivity estimation of the sea transport sub-sector reveals that: the average employees experience growth of the companies, improve the total factor productivity in this sector. In this model, the average lifespan of the companies’ vessels has transitive relation with the total factor productivity improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Factor Productivity
  • Sea Transport Company
  • Iran
 
-        امینی، علیرضا و فرهادی کیا، علیرضا. (1389). مقایسه تطبیقی الگوی مصرف منابع ایران با کشورهای OECD. نشریه مجلس و پژوهش. شماره 62. صص 45-88
-        امینی، علیرضا و فرهادی کیا، علیرضا. (1390). ارزیابی تحولات شاخص‌های بهره‌وری در بخش نفت و توصیه‌هایی برای بهبود بهره‌وری در برنامه پنجم توسعه. وزارت نفت، همایش بهره‌وری. خرداد 1390.
-        امینی، علیرضا. (1384). اندازه‌گیری و تحلیل روند بهره‌وری به تفکیک بخش‌های اقتصادی ایران. مجله برنامه و بودجه شماره 93. صص 73-110
-        امینی، علیرضا. (1388). گزارش نهایی طرح تدوین عملکرد بهره‌وری اقتصاد ایران در دوره 85-1375. مرکز ملی بهره‌وری ایران.
-        بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حساب‌های ملی ایران در سال‌های 1375-1386.
-        بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. نتایج بررسی آماری خدمات حمل و نقل جاده‌ای بخش خصوصی کشور. اداره آمار اقتصادی سال‌های مختلف.
-        بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. نتایج بررسی آماری خدمات شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌ای بار و مسافر بخش خصوصی کشور. اداره آمار اقتصادی. سال‌های مختلف.
-        پوتنام، رابرت و دیگران. (1384). سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه. گردآورنده: کیان تاجبخش، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، انتشارات شیرازه.
-        جهانگرد ،اسفندیار. (1385). اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات. نشر بازرگانی، تهران.
-        جهانگرد ،اسفندیار؛ امینی، علیرضا؛ خالصی، امیر؛ ازوجی، علاءالدین؛ یدالهی، حسین؛ تجلی، هدیه؛ کشاورز، اعظم؛ اقلامی، سمیه؛ کریمی، ابوذر و باصری، مصطفی. (1391). گزارش نهایی پروژه ارائه راهکارهای ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش حمل و نقل دریایی کشور. مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران دانشگاه تربیت مدرس.
-        سازمان ملی بهره‌وری ایران. (1383). سالنامه آمار بهره‌وری کشور دوره1371-1380.
-        عباسی­نژاد، حسین و وافی­نجار، داریوش. (1383). بررسی کارایی و بهره­وری انرژی در بخش­های مختلف اقتصادی و تخمین کشش نهاده­ای و قیمتی انرژی در بخش صنعت و حمل و نقل، با روش TSLS (1379-1350). مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 66، صص137-113.
-        معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور. گزارش اقتصادی و نظارتی سال 1388.
 
-        Barro, R. and X. Sala-i-Marti. (1995). Economic Growth, New York.McGraw-Hill, Advanced Series in Economic.
-        Castiglionesi, F., and Oranghi.( 2003). An Empirical Assessment of the Determinants of Total Factor Productivity Growth, University of Carlos III.
-        Chane Kune, Bernard , Nanno Mulder .(2000).Capital Stock and Productivity in French Transport: An International Comparison. CEPII Research Center, Working Papers 01/2000.
-        Gibbons S., Overman H. (2009). Productivity in Transport Evaluation Studies. London School of Economics.
-        Graham, Daniel J. (2007). Agglomeration Economies and Transport Investment. Transport Research Center. Disscussion paper. No 2007-11.
-        Griliches, Z.(1980). R&D and the Productivity Slowdown, American Economic Review,70, pp 343-47.
-        Harada, N.,(2001). Total Factor Productivity of New Japanese Firms. Japan Centre for Economic Research, Tokya Japan, 66.
-        Jorgenson, W., and B. Fraumeni.( 1981). Relative Prices and Technical Change, Modeling and Measuring Natural Resource Substitution (eds.) E.R. Berndt and B. Field, MTT Press, Cambridge, Mass, pp. 17-47.
-        Khalessi, A. (2003). Measuring and Analysis of TFP, Emphasizing on Non- Oil Sectors: The Case of Iran”, Study meeting on TFP, APO Malaysia, 26-29 August.
-        Mulder ,Nanno .(1994). New Perspectives on Service Output and Productivity: A Comparison of French and US Productivity in Transport, Communications, Wholesale and Retail Trade. Working Papers from Groningen State, Institute of Economic Research.
-        Nelson, R. & Phelps, E. (1966). Investment in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth, American Economic Review, Vol. 56, No.1/2, pp. 69-75.
-        Romer, P. M., (1986).Increasing Returns and Long Run Growth. Journal of Political Economy, Vol. 94, pp. 1002-1037.
-        Romer, P.M. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, Vol. 98, No 5, part 2.
-        Solow, R.(1957).Technical Change and the Aggregate Production Funtion. Review of Economics and Statistics, Vol. 39, No. 3, pp. 312- 320.