بررسی تأثیر طول عمر بر پس‌انداز در ایران

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه اصفهان

3 دانشگاه تریت مدرس

چکیده

  در حالی که مطالعات تجربی پیشین، اثر منفی نرخ‌های وابستگی افراد را بر پس‌انداز بدون توجه به متغیر طول عمر مورد بررسی قرار داده‌اند، در این پژوهش با در نظر گرفتن جایگاه و اهمیت پدیده سالخوردگی جمعیت و افزایش طول عمر طی دهه‌های اخیر، برآورد تابع پس‌انداز ایران را در دوره 1347-1389مورد بررسی قرار داده‌ایم. پس از طراحی تابع پس‌انداز برای ایران، از تکنیک همجمعی ARDL برای بررسی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها استفاده کرده و ضرایب مربوط به مدل‌های بلندمدت و تصحیح خطا را برآورد کرده‌ایم. آزمون‌های CUSUM و CUSUMSQ پایداری تابع پس‌انداز در ایران را نشان می‌دهد. نرخ وابستگی افراد مسن، نرخ پس‌انداز را چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت کاهش می‌دهد؛ در حالی که طول عمر در کوتاه‌مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معناداری بر نرخ پس‌انداز دارد و البته این اثر در بلندمدت بیش از کوتاه‌مدت است. هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مقدار مطلق اثر نرخ وابستگی افراد مسن بیشتر از اثر طول عمر است. نتایج بررسی طول عمر، پاسخ مثبت افراد به افزایش امید به زندگی را نشان می‌دهد. در واقع، امید به زندگی بالاتر گویای بهبود وضعیت سلامت افراد سالخورده و مسن است که سبب می‌شود بر نحوه­ رفتار پس‌انداز آنها تأثیر گذاشته و آنها با یک دوراندیشی نسبت به این وضعیت، بر میزان پس‌انداز خود بیفزایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Longevity on Saving in Iran

نویسندگان [English]

  • Farzane Mohammadi 1
  • Bahram Sahabi 1
  • Neamatollah Akbari 2
  • Abbas Asari 3
1 tarbiat modares university
2 isfahan university
3 tarbiat modares university
چکیده [English]

 
Earlier empirical studies found that age dependency rates have a negative effect on saving, but they have not considered longevity as a factor. The rising longevity and aging of the population in recent decades is an important factor that this research takes into account and estimates Iran's saving function in the period of 1968-2010. In this study a saving function is designed for Iran and CUSUM and CUSUMSQ tests show the stability of the saving function. Then the ARDL approach to Cointegration is applied to analyze the long-run relationships among variables and coefficients for the long-run and the error correction models have been estimated. We found that old-age dependency rate reduces the saving rate in the short-run and the long-run while longevity has a significantly positive effect on the saving rate in the short-run and the long-run, However, this effect is greater in long-run rather than short-run. The absolute value of the old-age dependency rate effect is greater than the longevity effect both in the long-run and the short-run. The result of this study shows the individual's positive response to rising life expectancy. Indeed, higher life expectancy indicates the promotion of elderly health status. It affects their saving behavior, makes them more provident and save more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Longevity
  • Old-age Dependency Rate
  • Saving
 
- بهشتی، محمد باقر و احمدزاده، خالد (1386). بررسی اثر ساخت سنی جمعیت کشور روی تورم. فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 11، شماره 3، ص 106-86.
- تشکینی، احمد (1384). اقتصادسنجی کاربردی به کمک Microfit (چاپ اول). تهران: مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران.
- رضایی، ابراهیم (1389). بررسی رفتار مصرف و پس انداز در چارچوب مدل رشد نئوکلاسیکی (مطالعه موردی: اقتصاد ایران). مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 92، ص 152-125.
- عرب مازار، عباس و کشوری، علی (1384). بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی. فصلنامه پژوهش های اقتصادی، سال پنجم، شماره 15، ص 51-27.
- مهرگان، نادر و رضایی، روح الله (1388). اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال سیزدهم، شماره 39، ص 146-137.
- نوفرستی، محمد و احمدی، محبوبه، (1387). بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر پس انداز جامعه. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال هشتم، شماره 1. ص 56-43.
- هوشمندی، حمید، (1387). بررسی عوامل مؤثر بر پس انداز ملی در ایران. فصلنامه مدلسازی اقتصادی. سال دوم، شماره 2، ص 204-177.
 
- Apergis, N and Christou, C .(2012). Dependency Rate and Savings: The African Evidence with Panel Data. International Journal of Business and Management. Vol. 7, No. 4; February 2012.
- Banerjee A; Dolado J; Galbraith J and Hendry D. (1993). Co-integration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-stationary Data. Oxford, Oxford University Press.
- Bloom, D. E; Canning, D and Graham, B, (2002). Longevity and Life Cycle Savings. Working Paper 8808.
-  Bloom, D. E; Canning, D and Moore, M, (2011). Optimal Retirement and Saving with   Increasing Longevity. http://ssrn.com. Id: 1857565.
- Bloom, D. E; Canning, D and Rosenberg, L .(2011). Demographic Change and Economic Growth in South Asia. PGDA Working Paper No. 67.
- Bosworth, B. P. and G. Chodorow-Reich .(2006). Saving and Demographic Change: The Global Dimension. Population Aging Working Paper, Brookings Institution, Washington, DC.
- Campbell, D. W. (2008). Future Predictions in Japan’s and US’s Personal Saving Rates. mimeo, Boston, MA.
- Cocco, J.F and Gomes, F.J, (2012). Longevity Risk, Retirement Savings, and Financial Innovation. Journal of Financial Economics, Vol. 103. No. 3. pp. 507–529.
- De Freitas, N. El-M and Martins, J.O, (2010). How Retirement, Health Benefits and Longevity Affect Household Savings? www.ifd.dauphine.fr
- Edwards, S. (1996). Why are Latin America‘s saving rates so low? An international comparative analysis. Journal of Development Economics, Vol. 51. No. 1, pp. 5–44.
- Engle, R. and Granger, C., (1987). Cointegration and Error Correction Representation: Estimation and Testing. Econometrica, Vol.55, No. 2. pp. 251-276.
- Gregory, A. W. and B. E. Hansen. (1996). Tests for Cointegration in Models with Regime and Trend Shifts. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 58, No. 3. Pp. 555-560.
- Horioka, C. Y. (1989). Why Is Japan’s Private Saving Rate So High? in R. Sato and T. Negishi (eds), Developments in Japanese Economics, Tokyo: Academic Press/Harcourt Brace Jovanovich Publishers.
- Horioka, C. Y. (1991). The Determinants of Japan’s Saving Rate: The Impact of the Age Structure of the Population and Other Factors. Economic Studies Quarterly (now called JapaneseEconomic Review) Vol. 42, pp. 237–53.
- Horioka, C. Y. (1992). Future Trends in Japan’s Saving Rate and the Implications Thereof for Japan’s External Imbalance. Japan and the World Economy. Vol 3. No. 4., pp. 307–330.
- Horioka, C. Y. (1997). A Cointegration Analysis of the Impact of the Age Structure of the Population on the Household Saving Rate in Japan. Review of Economics and Statistics, Vol.79. No. 3., pp. 511–516.
- Horioka, CH.Y, (2010). Aging and Saving in Asia. Pacific Economic Review, Vol.15. No.1. pp. 46–55.
- Johansen, S. and Juseliuse, K., (1990). Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration – With Application to the Demand for Money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol.52, pp.. 169-210.
- Johansen, S., (1988). Statistical Analysis of Cointegrating Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, Vol.12, No. 1, 2, pp. 231-254.
- Kotlikoff, L. J. (1979). Some Economic Implications of Life Span Extension. Working Paper nº 155, University of California, Los Angeles and The National Bureau of Economic Research.
- Kraay, A. (2000). Household Saving in China. World Bank Economic Review, Vol. 14, No. 2. Pp. 545–570.
- Laurenceson J and Chai J. (2003). Financial Reform and Economic Development in China. Cheltenham, UK, Edward Elgar.
- Li, H; Zhang, J and Zhang, J, (2007). Effects of longevity and dependency rates on saving and growth: Evidence from a panel of cross countries. Journal of Development Economics. Vol. 84. No. 1. pp. 138–154.
- Loayza, N., K. Schmidt-Hebbel and L. Serven (2000) What Drives Private Saving across the World? Review of Economics and Statistics, Vol. 82, No. 2. pp.165–81.
- Modigliani, F. (1970). The life-cycle hypothesis of saving and inter-country differences in the saving ratio. In W.Eltis, M. Scott, & J. Wolfe (Eds.), Induction, growth and trade, Essays in honor of Sir Roy Harrod. Oxford:Clarendon.
- Modigliani, F. and S. L. Cao (2004). The Chinese Saving Puzzle and the Life-Cycle Hypothesis. Journal of Economic Literature, Vol. 42, No.  pp. 145–70.
- Modigliani, F. and R. Brumberg. (1954). Utility Analysis and the Consumption Function: An interpretation of cross section data. In Post Keynesian Economics. Kurihara Editor.
- Modigliani, F. and A. Sterling .(1983). Determinants of Private Saving with Special Reference to the Role of Social Security – Cross Country Tests. in F. Modigliani and R. Hemming (eds.), The Determinants of National Saving and Wealth: Proceedings of A Conference Held by the International Economic Association at Bergamo, Italy, London: Macmillan Press.
- Narayan, P. K. and Narayan, S. (2006). Savings Behavior in Fiji: an empirical assessment using the ARDL approach to cointegration. International Journal of Social Economics, Vol. 33, No. 7, pp. 468-480.
- Oksanen, H, (2009). Saving in an Ageing Society with Public Pensions: Implications from Lifecycle Analysis. Economic Papers 370.
- Pesaran, M. H. and Y. Shin .(1995). Autoregressive distributed lag modeling approach to cointegration analysis. DAE Working Paper Series, No. 9514, Department of Economics, University of Cambridge.
- Pesaran, M. H. and Y. Shin .(1998). An Autoregressive distributed lag modeling approach to cointegration analysis. in: S. Storm, ed., Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium, Cambridge: Cambridge University Press.
- Pesaran, M. H. and Y. Shin, Smith, R.J .(2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, Vol.16. No. 3, pp. 289-326.
- Post, T, Hanewald, K, .(2011). Longevity Risk, Subjective Survival Expectations, and Individual Saving Behavior. ARC Centre of Excellence in Population Ageing Research. Working Paper. No. 11.
- Schrooten, M. and S. Stephan .(2005). Private Savings and Transition: Dynamic Panel Data Evidence from Accession Countries. Economics of Transition, Vol. 13, No. 2., pp. 287–309.
- Tobing, E, (2012). Demography and Cross-Country Differences in Savings Rates: a New Approach and Evidence. Journal of Population Economics, Vol. 25: pp. 963–987, Springer.
- World Bank (2013). Available from: http:/www.worldbank.org