مقایسه‏ ساختار اقتصادی ایران با منتخبی از کشورهای صنعتی عضو سازمان تجارت جهانی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اقتصادی و ادرای، دانشگاه مازندران

2 دانشکده علوم اقتصادی و اداری، پردیس دانشگاه مازندران، بابلسر

3 بانک اقتصاد نوین

چکیده

  در این مقاله به مقایسه‏ ساختار اقتصادی ایران با برخی از کشورهای صنعتی عضو سازمان تجارت جهانی می‌پردازیم. برای این منظور، تأثیر شاخص‏های مشارکت در تجارت بین‏الملل بر پیوندهای ارتباطی بخش‏های اقتصادی کشورها را مطالعه نموده‌ایم. روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل ضرایب داده – ستانده و اقتصادسنجی است. داده‏های اصلی مورد نیاز ایران را از جدول داده – ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران و داده‏های اصلی مورد نیاز کشورهای دیگر را از جداول داده - ستانده آنها که توسط مرکز آمار اتحادیه‏ اروپا [1] تهیه شده است، تأمین نموده‌ایم. بر اساس نتایج پژوهش، ارتباط بین بخش‏های اقتصادی کشورهای صنعتی عضو سازمان تجارت جهانی بیشتر از ایران است که نشان‌دهنده عدم تأثیر معنادار شرکت در تجارت آزاد بر ارتباط میان بخش‏های اقتصادی این کشورهاست   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Economic Structure of Iran with Selected Industrial Members of World Trade Organization

نویسندگان [English]

  • Noraldin Sharifi 1
  • Mohammad Ali Ehsani 2
  • Morteza Pahlavani 3
1 mazandaran university
2 mazandaran university
چکیده [English]

 
This paper compares the economic structure of Iran and a number of industrial members of the World Trade Organisation (WTO). To do so, the effects of international trade contribution indices on the linkages within economic sectors of countries are investigated. The input-output and econometrics methods are employed as the models. The data on Iran is obtained from the 2001 input-output table provided by Statistics Centre of Iran, and the data on the WTO members are obtained from data provided by the European System Account (ESA). Based on the results of the study, the economic sectors of WTO industrial countries have more linkage together in comparison with Iran. On the other hand, the membership in WTO has no significant effect on the relationship between the economic sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Trade
  • Inter Sectoral Linkage
  • Input-Output Analysis
  • Industrial Countries
  • Iran
 
-        اشرف‏زاده، سیدحمید رضا و نصیر‏زاد، مهران .(1384). تأثیر جهانی شدن و الحاق به WTO بر سودآوری صنایع. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 84، صص 1-15.
-        بانویی، علی اصغر؛ جلودار ممقانی، محمد و محققی، مجتبی .(1386). شناسایی بخش‌های کلیدی بر مبنای رویکردهای سنتی و نوین طرف‌های تقاضا و عرضه اقتصاد. فصلنامه‌ پژوهش‌های اقتصادی، شماره 1، صص1-26.
-        بانویی، علی اصغر؛ مؤمنی، فرشاد و محققی، مجتبی .(1388). تحلیل‏های ساختاری بخش چهارم در اقتصاد ایران. فصلنامه‌ پژوهش‏های اقتصادی. دوره 9، شماره 3، صص 85-111.
-        تودارو، مایکل .(1382). توسعه‏ اقتصادی در جهان سوم. ترجمه‏. غلامعلی فرجادی. تهران، انتشارات کوهسار، چاپ اول.
-        رنجبر، همایون؛ طیبی، سیدکمال و خوش‏اخلاق، رحمان .(1385). تأثیر آزادسازی تجاری بر الگوی تخصیص واردات کشور. فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی ایران، دوره 8، شماره 28، صص 15-37.
-    صامتی، مجید؛ جلایی، سیدعبدالمجید و صادقی، زین‏العابدین .(1383). آثار جهانی شدن بر الگوی تقاضای واردات ایران (1381-1338). فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 12، صص11-16.
-        صنایعی، علی و آذربایجانی، کریم .(1379). تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت فولاد. سازمان مدیریت صنعتی اصفهان، اصفهان.
-        عزیزنژاد، صمد؛ تاری، فتح‏ا... و سیدنورانی، سیدمحمدرضا .(1390). الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و اثر آن بر واردات کالاهای واسطه‏ای-سرمایه‏ای ایران. فصلنامه پژوهش‏های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 1، شماره 3، صص 99-133.
-        لطفعلی‏پور، محمدرضا؛ نوروزی، روح‏اله؛ آشنا، ملیحه و ذبیحی، مریم .(1388). بررسی تأثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی بر صادرات برق ایران. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره 3، شماره 3، صص177-202.
-        مجاور حسینی، فرشید .(1385). برآورد اثرات کلان الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE). پژوهشنامه بازرگانی، دوره 10، شماره 39، صص1-37.
-        مهرآرا، محسن و برخورداری، سجاد .(1386). بررسی آثار کاهش تعرفه از طریق الحاق ایران به WTO و بر بخش‏های اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE/AGE). مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 80، صص171-194.
 
-        Abizadeh, S. & Pandey, M. (2009). Trade Openness, Structural Change and Total Factor Productivity. International Economic Journal, Vol. 23, No. 4, pp 545-559.
-        Anh, V. T. H, Trinh, B. & Thanh, N. D. (2009). Structural Changes in Vietnamese Industry and Trade during 1989-2005: An Input–Output Analysis. The 17th International Input-Output Conference, Input-Output Association, Sao Paolo, July 2009, University of Sao Paulo. 
-        Aydin, O. H., Alper, O. & Erman, E. (2012). Trade Openness and Economic Growth: Further Evidence without Relying on Data Stationarity. International Journal of Commerce and Management, Vol. 22, No. 1, pp 26-35.
-        Bazzazan, F. (2004). Economic Structural Change Overtime in Iran, International Input-Output and General Equilibrium: Data, Modeling and Policy Analysis, International Input-Output Association, Brussels, Belgium, September 2004, Free University.
-        Chenery, H. B. & Watanabe, T. (1958). International Comparisons of the Structure of Production, Econometrica, Vol. 26, No. 4, pp 487-521.
-        Claus, I. & Li, K. (2003). New Zealand’s Production Structure: An International Comparison. New Zeland Treasury, Working Paper 03/16.
-        Dietzenbacher, E. & Romero, I. (2007). Production Chains in an Interregional Framework: Identification by Means of Average Propagation Lengths. International Regional Science Review, Vol. 30, pp 362-83.
-        Dihel, N. & Nilsson, L. (2008). The Economic Partnership Agreements (EPAs), Services Liberalization and Trade in Goods: Examining the Missing Link, The 11th Annual Conference on Global Economic Analysis, Helsinki, Finland, June 2008, Marrina Congress Center.
-        Dragon, M., Silvia, M. and Saleem, S. (2013). Trade Openness and Technical Efficiency in Brazilian Agriculture. Applied Economics Letters, Vol. 20, No. 2, pp 103-106.
-        Eriksson, T., Smeets, V. & Warzynski, F. (2009). Small Open Economy Firms in International Trade: Evidence from Danish Transactions-Level Data. Danish Economic Journal, Vol. 147, pp 175-194.
-        Hazari, B. (1970). Empirical Identification of Key Sectors in the Indian Economy. The Review of Economics and Statistics, Vol. 52, No. 3, pp 301–305.
-        Kenan, P.B. (1989). The International Economy, India, Prentice- Hall.
-        Kim, C. (2004). The Structure of the Korean Economy on the 2000 Input-Output Tables, Input-Output Equilibrium: Data, Modeling and Policy Analysis, International Input-Output Association, Brussels, Belgium, September 2004, Free University.
-        Kumari, A. (2005). Liberalization and Sources of Industrial Growth in India: An Analysis Based on Input-Output Approach, 15th International Conference on Input-Output Techniques, Beijing, China, June & July 2005, Renmin University.
-        Kuroiwa, I. (2005). Formation of Inter-Country Production Networks in East Asia: Application of International Input-Output Analysis, 15th International Conference on Input-Output Techniques, Beijing, China, June & July 2005, Renmin University.
-        Kuwamori, H. & Okamoto, N. (2007). Industrial Networks between China and the ASIAN Countries, Available from: http://www.iioa.org/
-        Laumas, P. (1975). Key Sectors in Some Underdeveloped Countries. KYKLOS, Vol. 28, No. pp 62-79.
-        Lopes, J., Amaral, J. F. & Dias, J. (2005). A New Interrelatedness Indicator to Measure Economic Complexity, with an Application to the Portuguese Case. 15th International Conference on Input-Output Techniques, Beijing, China, June & July 2005, Renmin University.
-        Lopes, J., Dias, J. & Amaral, J. F. (2002). Efficiency, External Dependency and Structural Change: The Portuguese Case, 14th International Conference on Input-Output Techniques, Montreal, Canada, October 2002, Montreal University.
-        Lopes, J., Dias J. & Amaral, J.F. (2008). Assessing Economic Complexity in Some OECD Countries with Input-Output Based Measures. ECOMOD2008 - International Conference on Policy Modeling, Berlin, Germany, July 2008, German Institute for Economic Research DIW.
-        Los, B. & Oosterhaven, J. (2006). Structural Change in Intermediate, Consumption and Capital Goods Trade during Economic Integration: the EU Experience, 16th International Conference on Input-Output Techniques, Istanbul, Turkey, July 2007, Istanbul Technical University.
-        Markusen, J.R. (1989). Trade in Producer Services and in other Specialized Intermediate Inputs. The American Economic Review, Vol. 79, No. 1, pp 85-95.
-        Nordås, H.K. (2008). Producer Services and Trade in Manufactured Goods, Available from: http://www.iioa.org/
-        Santhanam, K.V.  & Patil, R.H. (1972). A Study of the Production Structure of the Indian Economy: An International Comparison. Econometrica, Vol. 40, No. 1, pp159-176.
-        Song, B.N. (1977). The Production Structure of Korean Economy: International and Historical Comparisons. Econometrica, Vol. 45, No. 1, pp 147- 162.
-        Soofi, A. (1992). Industry Linkages, Indices of Variation and Structure of Production: An International Comparison. Economic Systems Research, Vol. 4, No. 4, pp 349–376.