مقاله پژوهشی: بررسی آثار شاخص های کلان اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه در ایران با تأکید بر سرمایه انسانی و رشد ارزش افزوده بخش صنعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای اقتصاد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

چکیده

پایین بودن نرخ ضریب نفوذ بیمه یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران است.طبق جدیدترین آمارهای منتشر شده،ضریب نفوذ بیمه ایران در سال 2018 معادل 2.01 درصد بوده است که رتبه 63 را در میان 147 کشور جهان به خود اختصاص داده است.به دلیل اهمیت موضوع، بهبود این شاخص در برنامه های مختلف توسعه مد نظر قرار گرفته است. لذا، در این تحقیق، با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی پویا، اثرات سرمایه انسانی و رشد ارزش افزوده بخش صنعت به همراه سایر شاخص های اقتصاد کلان بر ضریب نفوذ بیمه ایران بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که طی دوره1396-1351، سرمایه انسانی فقط به صورت مستقیم اثر مثبت بر و معنادار بر ضریب نفوذ بیمه دارد.این درحالی است که رشد ارزش افزوده بخش صنعت به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر ضریب نفوذ بیمه اثرگذار است. در میان سایر متغیرهای توضیحی، تورم و بیکاری اثر منفی و معنادار بر ضریب نفوذ بیمه دارند. در مقابل، رشد درآمد سرانه واقعی اثر مثبت و معنادار بر ضریب نفوذ بیمه داشته است. علی رغم این که ضریب نفوذ بیمه تحت تاثیر شدید شرایط اقتصاد کلان کشور است، توصیه می شود که گسترش حق بیمه پرداختی در زیر بخش های صنعت خصوصا در دو زیر بخش نفت و انرژی با توجه به تاثیر مثبت ارزش افزوده بخش صنعت بر ضریب نفوذ بیمه، مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Macroeconomic Indicators on Insurance Penetration Rate in Iran with Emphasis on Human Capital and Value Added Growth of the Industrial Sector

نویسنده [English]

  • Maryam Parvar
PhD in Economics; Islamic Azad University, Aligudarz Branch
چکیده [English]

Low insurance penetration rate is one of the current problems of Iran's economy. According to the latest published statistics, Iran's insurance penetration rate in 2018 was equal to 2.01 percent, which is ranked 63rd among 147 countries in the world. The issue is the improvement of this index in various development programs. Therefore, in this study, using a dynamic econometric model, the effects of human capital and value added growth of the industrial sector along with other macroeconomic indicators on the penetration rate of Iranian insurance have been investigated. The results show that during the period 1391-1351, human capital has a direct positive and significant effect on insurance penetration coefficient, while the growth of value added in the industrial sector directly and indirectly affects the insurance penetration coefficient. Among other explanatory variables, inflation and unemployment have a significant negative effect on insurance penetration. In contrast, the growth of real per capita income has had a positive and significant effect on insurance penetration. Despite the fact that the insurance penetration rate is strongly affected by the macroeconomic conditions of the country, it is recommended that the expansion of premiums paid under the industrial sectors, especially in the oil and energy sectors, due to the positive impact of value added on the insurance penetration rate. , Be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance penetration growth rate
  • Human Capital .Value added growth of the industrial sector
  • Per capita income growth
  • General Method of Moments
-        اسدی قراگوز، سعید؛ ارشدی، علی و حاجی، غلامعلی. (1396). عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر توسعه بیمه عمر، مطالعه مقایسه­ای بین ایران و کشورهای توسعه یافته در طول دوره 2014-1985: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته. پژوهشنامه بیمه، 127: 40-21.
-        اسماعیلی، فریبا؛ میرزایی، حسین و اسدزاده، احمد. (1393). عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای در حال توسعه منتخب. پژوهشنامه بیمه، 116: 83-61.
-        پیکتی، توماس. (1393). سرمایه در قرن بیست و یکم. ترجمه اصلان قودجانی. انتشارات نقد فرهنگ، چاپ اول.
-        حسن زاده، علی؛ عسگری، محمدمهدی و کاظم نژاد، مهدی. (1389). بررسی جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد و بازار سرمایه ایران. فصلنامه صنعت بیمه، 98: 199-165.
-        خامسیان، فرزان و سخایی، شیما. (1398). بررسی نقش عوامل اقتصادی بر افزایش ضریب نفوذ بیمه کشور. مجموعه مقالات بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه، پژوهشکده بیمه.
-        سوری، علی. (1399). ضریب نفوذ بیمه، مروری بر واقعیت­های آماری. پژوهشکده بیمه، گزارشات ادواری تحلیل صنعت بیمه، شماره 1.
-        شاه آبادی، ابوالفضل؛ احمدی، معصومه و مرادی، علی. (1396). تأثیر متقابل توسعه مالی و آزادی اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب ناموفق در توسعه صنعت بیمه. فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی، 70: 42-31.
-        شهبازی، کیومرث و سالکی، ژیلا. (1397). تأثیر غیرخطی ضریب نفوذ بیمه­های زندگی و غیرزندگی بر رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه پژوهش های اقتصادی، 4: 63-31.
-        شهبازی، کیومرث.؛ رضایی، ابراهیم. و عباسی، ابوالفضل. (1392). سیاست­های پولی و مالی و کارآیی بازار سهام: شواهد تجربی در ایران. فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 20: 77-63.
-    صفرزاده، اسماعیل. و جعفری، هدی. (1392). ارتباط غیرخطی بین ضریب نفوذ بیمه و درآمد سرانه. فصلنامه مدل­سازی اقتصادی، 24: 70-53.
-        محقق زاده، فاطمه؛ شیرین بخش، شمس الله؛ نجفی زاده، عباس و دقیقی اصل، علیرضا. (1397). واکاوی اثرات متقابل بیمه و رشد اقتصادی ایران با بهره گیری از روش VAR بیزین. فصلنامه اقتصاد کاربردی، 25: 32-17.
-        مشیری، سعید. و التجائی، ابراهیم. (1394). مطالعه تطبیقی روند بلندمدت ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصادهای تازه صنعتی شده. اقتصاد تطبیقی، 1: 149-194.
-        موحدمنش، صادق علی. (1395). کاربرد روش گشتاورتعمیم­یافته در بررسی تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر تولید ناخالص داخلی: مطالعه ایران. فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 24: 82-69.
-        میرزایی، امیر؛ حسنی، محمد و نورالدینی، صدرالدین. (1391). اثر شاخص­های مهم بیمه­ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از مدل پانل پویا به روش GMM. پژوهشنامه بیمه، 113: 22-1.
-        یحیی زاده فر، محمود؛ طهرانچیان، امیر منصور و حامی، مهیار.  (1393). سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران. فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 16: 88-73.
 
-        Asadi Gharagouz, S., Arshadi, A., & Haji, G. (2017). Socio-economic factors affecting the development of life insurance, a comparative study between Iran and developed countries during the period 1985-2014: General Method of Moments. Insurance Research Journal, 127, 21-40 (In Persian).
-        Baltagi, B. (1995). Analysis of Panel Data. Wiley Publication.
-        Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. Quarterly Journal of Economics, 106, 407–443.
-        Batten J., & Vo, X.V. (2009). An analysis of the relationship between foreign direct investment and economic growth. Applied Economics, 41, 1621–1641.
-        Dash, S., Pradhan, R. P., Maradana, R. P., Gaurav, K., Zaki, D. B., & Jayakumar, M. (2018). Insurance market penetration and economic growth in Eurozone countries: Time series evidence on causality. Future Business Journal, 4, 50-67.
-        Fabro, G., & Aixalá, J. (2009). Economic freedom, civil liberties, political rights andgrowth: causality analysis. Spanish Economic Review. 46, 1059–1080.
-        Feyen, E., Lester, R., & Rocha, R. (2011). What drives the development of the insurance sector? An empirical analysis based on a panel of developed and developing countries. The World Bank.
-        Goldin, C. (2016). Human capital. In: Diebolt, C., & Haupert, M. (Eds.), Handbook of Cliometrics, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg: 55-86.
-        Hassanzadeh, A., Asgari, M., & Kazemnejad, M. (2010). A study of the position of the insurance industry in the economy and capital market of Iran. Insurance Industry Quarterly, 98, 165-199 (In Persian).
-        Iqbal, N., & Daly, V. (2014). Rent seeking opportunities and economic growth intransitional economies. Economic Modelling, 37, 16–22.
-        Ismaili, F., Mirzaei, H., & Asadzadeh, A. (2014). Factors affecting the demand for life insurance in selected developing countries. Insurance Research Journal, 116, 61-83 (In Persian).
-        Khamesian, F. & Sakhaei, Sh. (2019). Investigating the role of economic factors on increasing the insurance penetration of the country. Proceedings of the 26th National Conference on Insurance and Development, Insurance Research Institute (In Persian).
-        Kjosevski, J. (2012). The determinants of life insurance demand in central and southeastern Europe. International Journal of Economics and Finance, 4, 237-247.
-        Laura, S., & Mihai, C. (2013). The role of institutional factors over the national insurance demand: Theoretical approach and econometric estimations. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 39, 32-45.
-        Levin, A., & Piger, J. (2003). Time-variation in U.S. inflation persistence. FRB of St. Louis Working Paper No.
-        Levine, R., & Renelt, D. (1992). A sensitivity analysis of cross-country growth regressions. The American Economic Review, 82, 942–963.
-        Mauro, P. (1995). Corruption and growth. Quarterly Journal of Economics. 110, 681–712.
-        McKinnon, R, I. (1973). Money and capital in economic development. Washington, DC: Brookings Institution.
-        Mirzaei, A., Hassani, M., & Noureddini, S. (2012). The effect of important insurance indicators on economic growth in OPEC member countries using the dynamic panel model using GMM method. Insurance Research Journal, 113, 2-22 (In Persian).
-        Mohagheghzadeh, F. Shirinbakhsh, Sh., Najafizadeh, A., & Daghighi Asl, A. (2018). Analysis of the interaction effects of insurance and economic growth in Iran using Bayesian VAR method. Quarterly Journal of Applied Economics, 25, 17-32 (In Persian).
-        Moshiri, S. & Al-Tajaei, A. (2015). Comparative study of the long-term trend of value added of the industrial sector in the Iranian economy in comparison with newly industrialized economies. Comparative Economics, 1, 149-194 (In Persian).
-        Movahedmanesh, P. (2016). Application of General Method of Moments in investigating the effect of insurance penetration coefficient on GDP, Iranian study. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 24, 69-82 (In Persian).
-        Olayungbo, D. O., & Akinlo, A. E. (2016). Insurance penetration and economic growth in Africa: Dynamic effects analysis using Bayesian TVP-VAR approach. Cogent Economics & Finance, 4, 1-19.
-        Peleckienė, K., Dudzevičiūtė, G., & Peleckis, K. (2019). The relationship between insurance and economic growth: Evidence from the European Union countries. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 32, 1138-1151.
-        Piketty, T. (2014). Capital in the 21st Century. Translated by Aslan Qudjani, Farhang Naqd Publications, First Edition (In Persian).
-        Pradhan, R., Mak-Arvin, B., Norman, N., Nair, M., & Hall, J. (2017). Insurance penetration and economic growth nexus: Cross-country evidence from ASEAN. Research in International Business and Finance, 36, 447-458.
-        Safarzadeh, A. & Jafari, H. (2014). Nonlinear relationship between insurance penetration and per capita income. Economic Modeling Quarterly, 24, 70-53 (In Persian).
-        Schumpeter, J. A. (1911). The Theory of Economic Development, Cambridge, MA: Harvard University Press.
-        Sen, S. (2008). An analysis of life insurance demand determinants for selected Asian economies and India. Working Papers, Madras School of Economics, Chennai, India.
-        Shahabadi, A., Ahmad, M., & Moradi, A. (2017). The interaction of financial development and economic freedom on insurance penetration in selected countries unsuccessful in the development of the insurance industry. Journal of Economic Modeling Research, 70, 31-42 (In Persian).
-        Shahbazi, K., & Saleki, J. (2018). The nonlinear effect of life insurance and non-life insurance penetration on economic growth in Iran. Quarterly Journal of Economic Research, 4, 31-63 (In Persian).
-        Shahbazi, K., Rezaei, A. & Abbasi, A. (2013). Monetary and financial policies and stock market efficiency: Empirical evidence in Iran. Quarterly Journal of Securities Analysis, 20, 63-77 (In Persian).
-        Silva, E., & Teixeira, A. (2011). Does structure influence growth? A panel data econometrics assessment of relatively less developed countries. Industries Corporation Change, 20, 457-510.
-        Souri, A. (2020). Insurance penetration coefficient, a review of statistical facts. Insurance Research Institute, Periodic Reports of Insurance Industry Analysis, No. 1 (In Persian).
-        Teixeira, A., & Fortuna, N. (2011). Human capital, R&D, trade and long-run productivity testing the technological absorption hypothesis for the Portuguese economy. Research Policy, 39, 335-350.
-        Teixeira, A., & Queiros, A. (2016). Economic growth, human capital and structure change: A dynamic panel data analysis. Research Policy, 45, 1646-1659.
-        Yahya Zadehfar, M., Tehranchian, A., & Hami, M. (2014). Social capital and financial development in Iran. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 16, 73-88 (In Persian).
-        Zerriaa, M., & Noubbigh, H. (2016). Determinants of life insurance demand in the MENA region. The Geneva Papers on Risk and Insurance- Issues and Practice, 41, 491-511.