مقاله پژوهشی: تاثیر حکمرانی خوب بر رقابت پذیری در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری.عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سیرجان

2 دانشجوی دکتری حسابداری.پردیس البرز.دانشگاه تهران

3 استاد اقتصاد.دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

حکمرانی خوب الگوی جدیدی برای توسعه پایدار انسانی با ساز و کار تعاملی سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است تا به موجب آن کشورها بتوانند از همه توانمندی های خود در توسعه همه جانبه استفاده کنند. همچنین عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان، تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها هستند. پژوهش حاضر با هدف اندازه گیری تاثیر حکمرانی خوب بر رقابت پذیری در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. نمونه پژوهش شامل 11 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1396-1389می باشد.در این پژوهش برای انجام آزمون مربوط به مانایی متغیرها از آزمون لوین-لین و چو و از آزمون کائو جهت بررسی رابطه همجمعی و بلندمدت بین متغیرها استفاده می‌شود. براساس نتایج ارائه شده متغیر بازده سهام شرکت‏ها، شاخص حکمرانی، نرخ واقعی و سرمایه کل در سطح مانا هستند، در حالی که متغیر تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز دارای ریشه واحد است. د. نتایج پژوهش بیانگر این است که حکمرانی خوب می تواند بر رقابت پذیری تاثیر مثبت و معنی داری داشته باشد و این موضوع نشاندهنده این است که سیاست های اقتصادی می تواند اثر مثبتی روی بازدهی سهام بورس اوراق بهادار داشته باشد. در این پژوهش از متغیرهای دیگری مانند نرخ ارز، سرمایه کل، نرخ واقعی و تولید ناخالص داخلی استفاده کرده ایم که در نتیجه گیری به آن پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Good Governance on Competitiveness in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Hedyeh Mir 1
  • Akbar Rahimi poor 2
  • Seyed Abdolmajid Jalaee 3
1 MA in Accounting, Member of young researchers and elites club of Sirjan
2 PhD Candidate in Accounting, Alborz Campus, University of Tehran
3 Professor of Economics, Shahid Bahonar University
چکیده [English]

Good governance is a new model for sustainable human development, with the interactive mechanism of the three sectors of government, the private sector, and civil society, so that countries can use all their capabilities in comprehensive development. Also, the economic performance of countries over time depends to a large extent on their political, institutional and legal environment. These institutions and policies characterize the quality of governance among countries. The purpose of this study was to measure the effect of good governance on competitiveness in Tehran Stock Exchange. The research sample consists of 11 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period of 2012-2017.
In this research, Levine-Lean and Chu tests and Kao's test to examine the coherent and long-run relationship between variables are used to conduct variables testing. Based on the results, the company's stock returns, governance index, real rate and total capital are mana, while the gross domestic product and exchange rate have a single root. Also, the results of the Cao test confirm the coherent relationship between the model variables. Therefore, there is a long-term equilibrium relationship between corporate corruption and independent variables. After analyzing the static and coherent relationship between the research variables, using the combined data and multiple regression analysis with E-Views software and the panel data technique, we examined the research hypothesis.
The results of the research show that good governance can have a positive and significant impact on competitiveness,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Governance
  • Competitiveness
  • Indicators of competitive advantage
-        ادیب پور، مهدی و محمدی ویایی، آزاده. (1395). اثر فساد اقتصادی بر نابرابری توزیع درآمد. فصلنامهسیاست‌هایراهبردیوکلان، 4(14): 168-152.
-    جاسبی، جواد و نفری، ندا. (1388). طراحی الگوی حکمرانی خوب بر پایه نظریه سیستم‌های باز. فصلنامه علوممدیریتایران، 4(16): 117-85.
-    شاه آبادی، ابوالفضل و پورجوان، عبدالله. (1389). حکمرانی، رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی کشورهای منتخب. فصلنامه راهبرد یاس، 22: 168-129.
-        عزیزی، جعفر و زیبایی، منصور. (1380). تعیین مزیت نسبی برنج ایران (مطالعه موردی: استان های گیلان، مازندران و فارس). اقتصاد کشاورزی و توسعه، 33: 96-71.
-        عزیزی، زهرا و خورسندی، مرتضی. (1395). بررسی اثر حکمرانی خوب بر آسیب‌پذیری اقتصادی (رهیافت بین کشوری(. فصلنامهسیاست‌گذاریپیشرفتاقتصادیدانشگاهالزهرا، 4(3): 147-129.
-        کمیجانی، اکبر و سلاطین، پروانه. (1378). تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب OPEC و OECD. فصلنامهمدل‌سازیاقتصادی، 2(2): 24-1.
-        کیمیایی، فاطمه و ارباب افضلی، محمد. (1395). تأثیر حکمرانی و عوامل اقتصاد دانش‌بنیان بر صادرات اقتصادهای نوظهور. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، 4(13): 114-95.
-        مهدوی عادلی، محمدحسین؛ حسین زاده بحرینی، محمدحسین و جوادی، افشانه. (1385). تأثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط. دانش و توسعه، 15(24): 102-85.
-        مرادی، مهدی و سلمان پور، علی. (1396). تأثیر حکمرانی خوب بر توزیع درآمد درکشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی. جامعه‌شناسینهادهایاجتماعی، 4(10): 59-33.
-        میدری، احمد. (1385). مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی خوب.فصلنامهرفاهاجتماعی، 6(22): 1-26.
-        Adibpour, M., & Mohammadi Viaei, A. (2016). The effect of economic corruption on income distribution inequality. Quarterly Journal of Strategic and Macro Policies, 4(14), 152-168 (In Persian).
-        Azizi, J., & Zibaei, M. (2001). Determining the comparative advantage of Iranian rice, A case study of Gilan, Mazandaran and Fars provinces. Agricultural Economics and Development, 33, 71-96 (In Persian).
-        Azizi, Z., & Khorsandi, M. (2016). Study of the effect of good governance on economic vulnerability (cross-country approach). Economic Development Policy, 4(3), 129-147 (In Persian).
-        Badun, M. (2005). The quality of governance and economic growth in Croatia. Financial Theory and Practice, 29(4), 279-308.
-        Balassa, B. (1965). Trade liberalization and revealed comparative advantage. The Manchester School of Economic and Social Studies, 33, 99-123.
-        Bruno, M. (1972). Domestic resource costs and effective protection: Clarification and synthesis. Journal of political economy80(1), 16-33.
-        Competitiveness Report. (2011-2018). http://www.weforum.org/reports/global
-        Dervis, K., De Melo, J., & Robinson, S. (1982). General equilibrium models for development policy. New York: Cambridge University Press.
-        Huang, C. J., & Ho, Y. H. (2017). Governance and economic growth in Asia. North American Journal of Economics and Finance, 39, 260-272.
-        Jasbi, J., & Nafri, N. (2009). Designing a good governance model based on open systems theory. Iranian Journal of Management Sciences, 4(16), 85-117 (In Persian).
-        Kimiaei, F., & Arbab Afzali, M. (2016). The effect of governance and factors of knowledge-based economy on the export of emerging economies. Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 4(13), 95-114 (In Persian).
-        Komijani, A., & Solatin, P. (1999). The effect of good governance on economic growth in the group of selected countries OPEC and OECD. Quarterly Journal of Economic Modeling, 2(2), 1-24 (In Persian).
-        Mahdavi Adeli, M. H., Hosseinzadeh Bahreini, M. H., & Javadi, A. (2006). The effect of good governance on attracting foreign direct investment in middle-income countries. Knowledge and Development, 15(24), 85-102 (In Persian).
-        Midri, A. (2006). Introduction to the theory of good governance. Social Welfare Quarterly, 6(22), 1-26 (In Persian).
-        Mohseni Zenuzi, J., & Esmaeli. M. (2013). The effect of state’s role on competitiveness, Macro and Strategic Policy Journal, 5, 42-65.
-        Moradi, M., & Salmanpour, A. (2017). The effect of good governance on income distribution in selected member countries of the Organization of Islamic Cooperation. Sociology of Social Institutions, 4(10), 33-59 (In Persian).
-        Morrissey, O. (2012). Governance, private investment and foreign direct investment in developing countries. World development40(3), 437-445.
-        Ngobo, P. V., & Fouda, M. (2012). Is ‘Good’governance good for business? A cross-national analysis of firms in African countries. Journal of World Business, 47(3), 435-449.
-        Pajooyan, J., & Faghihnasiri, M. (2010). Competitiveness effect on economic growth, endogenous growth model approach. Iranian Journal of Economic Research, 38, 98-132.
-        Rudra, P., & Sanyal, G. S. (2011). Good governance and human development: Evidence form Indian States. Journal of Social and Development Sciences1(1), 1-8.
-        Shahabadi, A., & Pourjavan, A. (2010). Governance, competitiveness and economic growth of selected countries. Yas Strategy Quarterly, 22, 129-168 (In Persian).
-        Shahabadi, A., & Sadeghi. H. (2011). OPEC member countries to assess competitiveness, with an emphasis on innovation driven components. Roshde-E-Fanavari Journal, 29, 3-15.
-        Totonchyan, I., & Mehrnoosh, M. (2011). Knowledge based competitiveness in Iran. Economic Research Journal, 29, 39-58.
-        UN DP. (2008). Human Development Report.
-        UNESCAP. (2002). What is a Good Governance?.
-        World Economic Forum. (2011-2018). The Global Competitiveness Report.
-        World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness Report.
-        World Economic Forum. (2018). The Global Competitiveness Report.