مقاله پژوهشی: اثر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی مانده اعتبارات بانک‌ها در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد. دانشگاه الزهرا

2 استادیار گروه اقتصاد.دانشگاه الزهرا

3 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی. دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف اصلی مطالعه‌ی حاضر بررسی اثر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی مانده اعتبارات بانک‌ها در ایران است. برای این منظور، داده‌های مورد استفاده در پژوهش برای بازه زمانی 1370 – 1395 به صورت فصلی برای اقتصاد ایران جمع‌آوری شده است. سپس جهت استخراج شاخص نااطمینانی اقتصادی در ابتدا نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم، قیمت سکه و شاخص قیمت سهام برآورد شده و در مرحله‌ی بعد با بهره‌گیری از روش مولفه‌های اصلی (PCA) یک شاخص ترکیبی از آن‌ها ساخته شده است. در نهایت با استفاده از الگوی SVAR، اثرات نااطمینانی اقتصادی بر روی کارایی سیاست‌های پولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج توابع واکنش آنی نشان می‌دهند که متغیر رشد تولید ناخالص داخلی با شاخص‌ نااطمینانی محاسبه شده رابطه منفی دارد و این بدان معنی است که هنگامی که نااطمینانی اقتصادی افزایش می‌یابد، میزان تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد. همچنین، نتایج پژوهش نشان‌دهنده آن است که نااطمینانی اقتصادی اثر منفی و معناداری بر روی کارایی سیاست پولی دارد و از میزان اثرگذاری این سیاست‌ها‌ می‌کاهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Economic Uncertainty on Effectiveness of Outstanding Bank’s Credits in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahdi Pedram 1
  • Esmaeel Safarzade 2
  • Nastaran Bayani 3
1 Professor of Economics, Alzahra University
2 Assistant Professor of Economics, Alzahra University
3 MA of Economic Development and Planning,, Alzahra University
چکیده [English]

The main objective of this study is to survey the effect of economic uncertainty on the effectiveness of outstanding bank’s credits in Iran. For this purpose, required quarterly data are collected for the period 1991 - 2017 from the Iran economy. Then, the economic uncertainty index has been estimated from the fluctuations of exchange rate, inflation rate, gold coin price, and total stock price index with ARCH and GARCH method. In the next step, a compound index extracted with the "Principal Components Analysis" method from these estimated indexes. Finally, with the use of the "SVAR" model, the effect of economic uncertainty on the effectiveness of monetary policies has been examined. The results of impulse response functions show that GDP growth has a negative relationship with the estimated uncertainty index and this means that the amount of GDP will reduce when uncertainty becomes higher. Generally, the results of this study implied that economic uncertainty has a negative and significant effect on the effectiveness of the monetary policy. Hence, one can conclude that, in a situation where economic uncertainty is high in the economy, the effectiveness of monetary policies is diminishing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Economic Uncertainty"
  • "Monetary Policy"
  • "Effectiveness of Monetary Policy"
  • "Bank’s Credits"
  • "SVAR Model"
- احمدی، لیلا. (1395). ارزیابی کارایی سیاست پولی در ایران به روش تجزیه و تحلیل مرز تصادفی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد. دانشگاه علامه طباطبایی.
- بنی اسدی، مصطفی و محسنی، رضا. (1396). بررسی اثر نااطمینانی تورم بر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی. فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی، دوره 9، شماره 2: 55 – 37.
- به‌نژادی، زهرا. (1396). تاثیر نااطمینانی بر انتقال سیاست مالی (مخارج دولت) به رشد اقتصادی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد. دانشگاه الزهرا(س).
- پورشهابی، فرشید. (1388). اثر نااطمینانی بر اقتصاد ایران (رشد، مصرف، سرمایه‌گذاری، تقاضای پول و نفت خام). پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد اقتصاد. دانشگاه سیستان و بلوچستان.
- پیرایی، خسرو و دادور، بهاره. (1390). تاثیر تورم بر رشد اقتصادی ایران با تاکید بر نااطمینانی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، دوره 11، شماره 1: 80 – 67.
- پیکارجو، کامبیز و حسین‌پور، بدریه. (1389). اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک در شرکت‌های بیمه با استفاده از مدل GARCH. فصلنامه صنعت بیمه، دوره 25، شماره 4: 58 – 33.
- جهانگرد، اسفندیار و علی عسگری، سارا. (1390). بررسی اثر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه. فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، دوره 1، شماره 4: 169 – 147.
- حبیب‌پور مقدم، احسان. (1398). تعارضات سیاسی، نااطمینانی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد اقتصاد. دانشگاه صنعتی شریف.
- حقیقت، جعفر و قلی‌پور تپه، محمد. (1393). بررسی تاثیر نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی ایران. دوفصلنامه علمی- پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران، دوره 11، شماره 21: 74 – 63.
- دادگر، یداله و نظری، روح‌اله. (1394). تحلیل نقش سیاست‌های پولی بانک مرکزی در اقتصاد ملی. دوفصلنامه علمی-تخصصی پژوهش‌های اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی، دوره 4، شماره 1: 41-19.
- رجبی، مصطفی و تاج‌الدین، نسیبه (1395). تحلیل تاثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران طی سال‌های 1390-1359. فصلنامه اقتصاد کاربردی، دوره6، شماره 21: 22 – 15.
- شیرین‌بخش ماسوله، شمس‌الله و صلوی تبار، شیرین. (1395). پژوهش‌های اقتصادسنجی با Eviews 8 & 9. تهران: انتشارات نور علم.
- عرب‌مازار، عباس و نظری گوار، سارا. (1391). اثر نااطمینانی نرخ تورم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران. دوفصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران، دوره 9، شماره 18: 76 – 59.
- قلی‌زاده کناری، صدیقه؛ پورفرج، علیرضا و جعفری صمیمی، احمد. (1396). بررسی تطبیقی کارایی سیاست پولی بهینه در ایران. فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، دوره 4، شماره 4: 60-27.
- قنبری، قاسم. (1397). بررسی تاثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز، نرخ رشد و تورم) بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد. دانشگاه قم.
- کریمی‌تماشی، آرش. (1390). اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای منتخب در حال توسعه. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد اقتصاد. دانشگاه مازندران.
- کمیجانی، اکبر و علوی، سید محمود. (1379). کارایی سیاست‌های پولی در اثر بخشی بر تورم و رشد اقتصادی در ایران. مجله علمی پژوهشی آینده‌ پژوهشی مدیریت، دوره 12، شماره 1: 135 – 109.
- محدث، فخری. (1389). روش تحلیل مولفه‌های اساسی و بررسی عوامل مطالعه موردی: استخراج شاخص قیمت دارایی‌ها و بررسی اثر آن بر تورم. مجموعه پژوهش‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره 41. محل نشر: بانک مرکزی.
- محسنی زنوزی، جمال‌الدین؛ فیضی ینگجه، سلیمان و موسوی، اکرم. (1396). اثر نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف داخلی در ایران. فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، دوره 4، شماره 3: 214 – 195.
- مشیری، سعید و واشقانی، محسن. (1389). بررسی مکانیزم انتقال پولی و زمان‌یابی آن در اقتصاد ایران. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره 4، شماره 11: 32 – 1.
- Aastveit, K., Natvik, G., & Sola, S. (2017). Economic uncertainty and the influence of monetary policy. Journal of International Money and Finance, 76, 50–67.
- Abel, A. B., & Eberly, C. J. (1994). A unified model of investment under uncertainty. The American Economic Review, 84(5), 1369-1384.
- Ahmadi, L. (2016). Empirical analysis on monetary policy efficiency in Iran. M.sc Thesis in Economic, Allameh Tabataba'i University (in Persian).
- Arabmazar, A., & NazariGovar, S. (2012). The effect of inflation uncertainty on private investment in Iran. Journal of Iran's Economic Essays, 9(18), 59-76 (in Persian).
- Arshadi, A. (2011). Oil price volatility modeling: a frame for measuring uncertainty index using the Arima-Garch model. Energy Economics Review, 8(30), 205-220.
- Baniasadi M., & Mohseni, R. (2017). Impact of inflation uncertainty on agricultural investment in Iran.   Journal of Agricultural Economics Research, 9(2), 37-55 (in Persian).
- Behnejhadi, Z. (2018). The Impact of uncertainty on the transmission of fiscal policy (government expenditures) to economic growth. M.sc Thesis in Economic, Alzahra University (in Persian).
- Blanchard, O. (2009). Macroeconomics. Pearson Prentice Hall.
- Bloom, N. (2009). The impact of uncertainty shocks. Econometrica, 77(3), 623–685.
- Bloom, N. (2014). Fluctuations in uncertainty. Journal of Economic Perspectives, 28(2), 153-176.
- Brogaard, J., & Detzel, A. (2015). The asset-pricing implications of government economic policy uncertainty. Management Science, 61(1), 3-18.
- Caballero, R. J. (1991). On the sign of the investment-uncertainty relationship. American Economic Review, 81(1), 279-288.
- Chi, Q., & Li, W. (2017). Economic policy uncertainty, credit risks and banks’ lending decisions: evidence from Chinese commercial banks. China Journal of Accounting Research, 10(1), 33-50.
- Chiristiano, L. J., Eichenbaum, M., & Evans, C. L.  (1997). Sticky price and limited participation models of money a comparison. European Economic Review, 41(6), 1201-1249.
- Chowdhury, A. (2011). Inflation and inflation uncertainty in India: the policy implications of the relationship. Journal Economic Studies, 41(1), 71-86.
- Dadgar, Y., & Nazari, R. (2015).  Analyzing the role of central bank monetary policies in national economy. Journal of Development Economic and Planning, 4(2), 19-41 (in Persian).
- Demir, F. (2009). Macroeconomic uncertainty and private investment in Argentina, Mexico and Turkey. Applied Economics Letters, 16(6), 567-571.
- Dixit, A., & Pindyck, R. (1994). Investment under uncertainty. Princeton University press, 22(3), 218-258.
- Federici, A., & Montalbano, P. (2012). Macroeconomic volatility, consumption behaviour and welfare: a cross-country analysis. University of Sussex, Working Paper No.3612.
- Ghanbari, GH. (2018). Examination of the impact of uncertainty of macroeconomic variables (exchange rate, growth rate, and inflation rate) on private investment (case study Iran). M.sc Thesis in Economic, University of Qom (in Persian).
- Gholizadeh Kenari, S., Pourfaraj, A., & Jafari Samimi, A. (2018). A comparative study of the efficiency of optimal monetary policy in Iran. Applied Theories of Economics, 4(4), 27-60 (in Persian).
- Golob, J. E. (1994). Does inflation uncertainty increase with inflation?. Economic Review, 79(3), 27-38.
- Habibpour Moghadam, E. (2019). Political conflicts, uncertainty and investment in Iran. M.sc Thesis in Economic, Sharif University of Technology (in Persian).
- Haghighat, J., & Gholipour Tappeh, O.M. (2014). Investigating the effect of money growth uncertainty on economic development of Iran. Journal of Iran's Economic Essays, 11(21), 63-74 (in Persian).
- Hansen, L.P., Sargent, T.J., & Tallarini, T.D. (1999). Robust permanent income and pricing. The Review of Economic Studies, 66(4), 873-907.
- Holland, S. (1995). Inflation and uncertainty: tests for temporal ordering. Journal of money, credit and banking , 27(3) ,827-837.
- Husted, L., Rogers, J., & Sun B. (2019). Monetary policy uncertainty. Journal of Monetary Economics, 111(2).
- Ilut, C., & Schneider, M. (2012). Ambiguous business cycles. Economic Research Initiatives at Duke, ERID Working Paper Number 123.
- Jackson, L.E., Kliesen, K.L., & Owyang, M.T. (2018). The nonlinear effects of uncertainty shocks. Economic research of federal reserve bank of ST. Louis, Working Paper 2018-035B.
- Jahangard, E., & Ali Asgari, S. (2011). Financial development effects on monetary policy efficiency in developed and developing countries. Journal of Economic Modeling Research, 1(4), 147-169 (in Persian).
- Jeperson, J. (2009). Post-Keynesian economics: uncertainty, effective demand and (un) sustainable development. Paper Presented at the Dijon-Conference, Dijon, 10-12.
- Jones, P.M., & Olson, E. (2013). The time-varying correlation between uncertainty, output, and inflation: evidence from a DCC-GARCH model. Economic Letters, 118(1), 33-37.
- Karimi Tamashi, A. (2011). The impact of Macroeconomic uncertainty on private investment in selected developing countries. M.sc Thesis in Economic, Mazandaran University (in Persian).
- Komijani, A., & Alavi S.M. (2000). Efficiency of monetary policy in affecting the inflation and economic growth in Iran. Journal of Future Studies Management, 12(1), 109-135 (in Persian).
- Kurasawa, K. (2016). Policy uncertainty and foreign exchange rates: the DCC-Garch model of the US / Japanese foreign exchange rate. International Journal of Economic Sciences, 5(4), 1-19.
- Leland, E.H. (1968). Saving and uncertainty: the precautionary demand for saving. The Quarterly Journal of Economics, 82(3), 465-473.
- Lintner, J. (1975). Inflation and security returns. Journal of finance, 3(2), 259-280.
- Mishkin, F. S. (1995). Symposium on the monetary transmission mechanism. Journal of Economic Perspectives, 9(4), 3-10.
- Modigiliani, F. (1971). Monetary policy and consumption, in: consumer spending and monetary policy, the linkages. Federal Reserve Bank of Boston, No.5, 9-84.
- Mohaddes, F. (2011). Principal component and factor analysis case study: assets price evaluation and inflation impacts. Economic research and policy department central bank of the Islamic Republic of Iran, Working Paper No.41 (in Persian).
- Mohseni Zonouzi, S.J., Feizi, S., & Mosavi, A. (2017). Effect of exchange rate and exchange rate uncertainty on domestic consumption in Iran. Applied Theories of Economics, 4(3), 195-214 (in Persian).
- Moshiri, M., & Vasheghani, M. (2010). Study of the monetary policy transmission mechanism and its timing in Iran.     economic modelling, 4(1), 1-32 (in Persian).
- Peykarjou, K., & Hosseinpour, B. (2011). Measurement of value at risk in insurance companies using Garch model. SANAAT-E-BIMEH, 25(4), 33-58 (in Persian).
- Piraee, K., & Dadvar, B. (2011). The effect of inflation on economic growth in Iran with special emphasis on uncertainty. The Economic Research, 11(1), 67-80 (in Persian).
- Pourshahabi, F. (2010). The uncertainty effects on Iran's economy (growth, consumption, investment, money demand and crude oil). M.sc Thesis in Economic, The University of Sistan & Baluchestan (in Persian).
- Rajabi, M., & Tajoddin, N. (2016). Analyzing the impact of macroeconomic uncertainty on investment and economic growth in Iran during 1980 to 2011. Iranian Journal of Applied Economics, 6(21), 15-21 (in Persian).
- Shangle, A., & Solaymani, S. (2020). Response of monetary policy to oil changes in Malaysia. Energy, 200, article 117553.
- Shirinbakhsh Masouleh, SH., & Salvitabar, SH. (2017). Econometric Researches with Eviews 8 & 9. Tehran, Noore Elme Publication (in Persian).
- Tobin, J. (1970). Money and income: Post Hoc Ergo Propter Hoc?. Quarterly Journal of Economics, 84(2), 301-317.
- Vavra, J.S. (2013). Inflation dynamics and time-varying volatility: new evidence and an SS interpretation. National Bureau Of Economic Research, Nber Working Paper Series, Working Paper 19148, http://www.nber.org/papers/w19148.