نقش حکومت خوب در کنترل آثار منفی آسیب پذیری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب عضو اوپک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا

2 استادیار گروه اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

موضوع آسیب پذیری اقتصاد و آثار آن بر عملکرد اقتصادی، در سالهای اخیر، توجه گروهی از محققان را به خود جلب نموده است. با توجه به اینکه ریسک های اقتصادی می تواند آثار مهمی را بر سطح تولید ناخالص داخلی بر جای گذارد، در این مقاله، به بررسی اثر آسیب­پذیری بر تولید در کشورهای منتخب عضو اوپک پرداخته شده است. از طرف دیگر، سالها است که اقتصاددانان به این نتیجه رسیده­اند که کیفیت نهادی و حکمرانی مناسب، می تواند نقش مهمی در عملکرد مطلوب اقتصادی کشورها داشته باشد. هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر آسیب­پذیری بر تولید ناخالص داخلی و توانایی حکومت خوب در کاهش آثار منفی ناشی از آسیب­پذیری بر تولید ناخالص داخلی در این کشورها می­باشد. بدین منظور، از یک الگوی پانل پویای غیرخطی، برای کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره­ 2002 تا 2013 میلادی استفاده شده، و نتایج نشان می دهد که آسیب­پذیری، اثر منفی و معناداری بر تولید ناخالص داخلی داشته است و حکومت خوب می تواند به کاهش آثار منفی آسیب پذیری بر تولید کمک نموده و نقشی اساسی در مقاوم سازی اقتصاد در این کشورها ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Good Governance in Controlling Negative Effects of Economic Vulnerability on GDP in selected countries of OPEC

نویسندگان [English]

  • Zahra Azizi 1
  • Ali Faridzad 2
1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University
2 Assistant Professor of Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]


In recent years, strengthening the economy and its impact on economic performance has attracted the attention of a group of economic researchers.  On the other hand, for many years, economists have concluded that the quality of institutions and good governance can play important roles in the economic performance of countries. Since economic risks may affect the level of GDP significantly, this paper aims to examine the vulnerability effect of GDP in selected countries of OPEC. It also investigates the ability of good governance in reducing the negative effects of the vulnerability on the GDP. For this purpose, a dynamic panel data model is estimated using generalized method of moments (GMM) over the period 2002 to 2013. The results show that the vulnerability has negative and significant effect on GDP, and good governance can help the countries to reduce these negative effects and may play essential role in strengthening of such economies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Vulnerability
  • Good Governance
  • GDP
  • Dynamic Panel Data Model
 
-        ابونوری، اسمعیل و لاجوردی، حسن. (1395). برآورد شاخص آسیب­پذیری و تاب­آوری اقتصادی به روش پارامتریکی: بررسی موردی کشورهای عضو اوپک. فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، شماره 3: 44-25.
-        امیری، حسین؛ پیرداده بیرانوند، محبوبه؛ نوروزی، فریبا و علیزاده، شیوا. (1397). برآورد شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری در اقتصاد ایران. فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، دوره 6، شماره 3: 455-434.
-        رنجبر، همایون؛ ایرانمنش، مهدیه و محمدی، مرتضی. (1391). اثر الگوی تخصص تجاری بر رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا. فصلنامه مدل­سازی اقتصادی، سال پنجم، شماره 4: 70- 57.
-        عبدی، جابر و گیلک حکیم‌آبادی، محمدتقی. (1396). مقایسه‌ای از آسیب‌پذیری اقتصادی ایران با سایر کشورهای با درآمد متوسط منتخب. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی. دوره 17، شماره 66: 200-179.
-    عزیزی، زهرا و خورسندی، مرتضی. (1395). بررسی اثر حکمرانی خوب بر آسیب­پذیری اقتصادی (رهیافت بین کشوری). فصلنامه سیاست­گذاری پیشرفت اقتصادی، سال سوم، شماره 12: 150-129.
-        کمیجانی، اکبر و سلاطین، پروانه. (1387). تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب OPEC و OECD. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال 2، شماره2: 24-1.
-        محمدی، تیمور و ندیری، محمد. (1390). بررسی تأثیر ساختارهای نهادی بر رشد اقتصادی با روش GMM (داده­های تابلویی پویا). فصلنامه مدل­سازی اقتصادی، سال پنجم، شماره 3: 24-1.
-        مغاری، مریم؛ فریدزاد، علی و خورسندی، مرتضی. (1395). اثر آسیب­پذیری و تاب­آوری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب عضو اوپک. فصلنامه سیاست­گذاری پیشرفت اقتصادی، سال چهارم، شماره 11: 106-77.
-        Abdi, J. & Gilak Hakim Abadi, M.T. (2018). A comparison of economic vulnerability in Iran with other middle-income selected countries. Journal of Economic Research, 17 (66), 179-200 (in Persian).
-        Abounoori, E., & Lajevardi, H. (2016). Estimated the index of economic vulnerability and resilience using parametric method: The case of OPEC. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics3(3), 25-44 (in Persian).
-        Altimari, A., Balzano, S., & Zezza, G. (2018). Measuring economic vulnerability: A Structural Equation Modeling approach. CreaM- Working Paper Series (No. 2018-01).
-        Amiri, H., Pirdadeh Beyranvand, M., Norouzi Amogin, F., & Alizadeh, Sh. (2018). Estimation vulnerability and resilience indicators in Iran economy. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 6(3), 434-455 (in Persian).
-        Angeon, V., & Bates, S. (2015). Reviewing composite vulnerability and resilience indexes: A sustainable approach and application. World Development, 72, 140-62.
-        Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297.
-        Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29-51.
-        Azizi, Z. & Khorsandi, M. (2016). The investigation of good governance effects on economic vulnerability: A cross-country approach. Journal of Economic Development Policy, 4(3), 129-150 (in Persian).
-        Briguglio, L. (1995). Small island developing states and their economic vulnerabilities. World Development, 23(9), 1615-32.
-        Briguglio, L. (2003). The vulnerability index and Small Island developing states: A review of conceptual and methodological issues. In AIMS Regional Preparatory Meeting on the Ten-Year Review of the Barbados Programme of Action, Praia: Cape Verde.
-        Briguglio, L. (2014). A vulnerability and resilience framework for small states. Bynoe-Lewis, D. Building the Resilience of Small States: A Revised Framework,London Commonwealth Secretariat.
-        Briguglio, L., & Galea, W. (2003). Updating and augmenting the economic vulnerability index. Occasional Paper, University of Malta.
-        Briguglio, L.; Cordina, G.; Farrugia, N., & Vella, S. (2009). Economic vulnerability and resilience: concepts and measurements. Oxford Development Studies, 37(3), 229-247.
-        Caselli, F., Esquivel, G., & Lefort, F. (1996). Reopening the convergence debate: a new look at cross-country growth empirics. Journal of Economic Growth1(3), 363-389.
-        Chander, R. (1996). Measurement of the vulnerability of small states. Report prepared for the Commonwealth Secretariat.
-        Clague, C., Keefer, P., Knack, S., & Olson, M. (1996). Property and contract rights in autocracies and democracies. Journal of Economic Growth, 1(2), 243-276.
-        Cordina, G. (2004). Economic vulnerability and economic growth: some results from a neo-classical growth modelling approach. Journal of Economic Development, 29(2), 21-39.
-        Cordina, G. (2008). The macroeconomic and growth dynamics of small states. Small States: Economic Review & Basic Statistics, 12, 21-37.
-        Crowards, T. (1999). An economic vulnerability index for developing countries, with special reference to the Caribbean: alternative methodologies and provisional results. Barbados: Caribbean Development Bank, 117-119.
-        Crowards, T. (2000). An index of economic vulnerability for developing countries. Caribbean Development Bank, Barbados.
-        Drury, A. C., Krieckhaus, J., & Lusztig, M. (2006). Corruption, democracy, and economic growth. International Political Science Review, 27(2), 121-136.
-        Guillaumont, P. (2009). An economic vulnerability index: its design and use for international development policy. Oxford Development Studies, 37(3), 193-228.
-        Guillaumont, P., (2006). La vulnerability, défi persistant à la croissance Africaine. CERDI, Etudes et documents, E2006.41.
-        Gwartney, J.; Lawson, R., & Hall, J. (2013). Economic freedom of the world. 2013 report. Retrieved from: http://www.freetheworld.com/2013/EFW2013-complete.pdf.
-        Kaufmann, D., & Kraay, A. (2002). Growth without governance. Economia, 3(1).
-        Khan, M. (2007). Governance, economic growth and development since the 1960s. DESA Working Paper No. 54.
-        Knack, S. (2002). Governance and growth: measurement and evidence. The Institutional Economics Approach to Aid Effectiveness Session on Empirical Indicators linking Governance to Growth. Washington, DC.
-        Knack, S., & Keefer, P. (1995). Institutions and economic performance: cross‐country tests using alternative institutional measures. Economics & Politics, 7(3), 207-227.
-        Komijani, A., & Salatin, P. (2009). Effects of good governance on economic growth in the selected countries of OPEC and OECD. Quarterly Journal of Economic Modelling, 2(6), 1-24 (in Persian).
-        Moghari, M., Faridzad, A., & Khorsandi, M. (2016). The impact of economic vulnerability and resilience on GDP among selected OPEC countries, Journal of Economic Development Policy, 4(2), 77-106 (in Persian).
-        Mohammadi, T., & Nadiri, M. (2011). Estimating an institutional structure in economic growth using GMM dynamic panel data method. Quarterly Journal of Economic Modelling, 5(15), 1-24 (in Persian).
-        Ranjbar, H., Iranmanesh, M., & Mohamadi, M. (2012). Effect of trade specialization pattern on economic growth in MENA countries. Quarterly Journal of Economic Modelling, 5(16), 57-70 (in Persian).
-        Rodrik, D. (2008). Thinking about governance. In North, D., Acemoglu, D. Fukuyama, F. Rodrik, D. Governance, growth and development decision making. Washington, DC: The World Bank.
-        Wells, J. (1996). Composite vulnerability index: a preliminary report. Commonwealth Secretariat, London.