برآورد و تحلیل منابع از دست رفته تأمین اجتماعی در بخش غیررسمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

امروزه شاغلان غیررسمی، سهم بزرگی از کل اشتغال در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران را به خود اختصاص داده اند. گسترش بخش غیررسمی، یا به دلیل پنهان ماندن از نظارت های دولتی، و یا عدم مقابله دولت با این بخش به سبب اهمیت آن در ایجاد فرصت­های شغلی برای جویندگان کار، در کاهش منابع تأمین اجتماعی تأثیر بسزایی داشته است. از آنجایی که عمده منابع تأمین اجتماعی در ایران بر دریافت حق بیمه استوار است، هر چه سهم بخش غیررسمی در یک منطقه بیشتر باشد، از شمار بیمه­پردازان کاسته شده و درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی کاهش می­یابد. بنابراین، اگر گروهی از شاغلان بخش غیررسمی از این ویژگی برخوردار باشند که در صورت حمایت دولتی به بخش رسمی منتقل شوند، تأثیر مثبتی بر منابع تأمین اجتماعی خواهد داشت. این مقاله با بررسی سهم بخش غیررسمیِ قابل تبدیل به بخش رسمی در مناطق شهری استان کردستان، تأثیر این انتقال را بر افزایش منابع مالی تأمین اجتماعی این استان بررسی می­کند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که بیشترین منابع از دست رفته تأمین اجتماعی در مناطق شهری استان کردستان در فعالیت­های ساختمانی، صنعت، عمده فروشی و خرده فروشی است و با تبدیل اشتغال غیررسمی به رسمی در این بخش­ها، منابع درآمدی تأمین اجتماعی در استان به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation and Analysis of Revenues Lost in Social Security in the Informal Sector

نویسندگان [English]

  • zahra karimi 1
  • shahryar zaroki 1
  • zryan Ahmadi 2
1 Associate Professor in Economics, University of Mazandaran
2 MA in MA Economics, University of Mazandaran
چکیده [English]

 
Today, the informal employees are responsible for large shares of employment rate in developing countries including Iran. The informal sector, due to either hiding from government controls or lack of government confrontation because of its importance in job creation, is of significant impact on reduction of revenues in Social Security Organization. Since the major revenues of social security are based on receiving premiums in Iran, the increasing share of the informal sector in one region reduces number of insured people, and lessens revenues of the social security organization. Thus, if parts of informal sector employees can be shifted to the formal sector by government support, this shift will have a positive impact on social security revenues. This paper examines the shift of informal employment into formal employment in the urban areas of Kurdistan province and its effect on social security revenues. The results show that the highest shares of social security revenues are lost in construction, industry, wholesale and retail sale sectors. Therefore, social security revenues will increase considerably through shifting informal employment into formal employment in these sectors. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Informal Employment
  • Kurdistan Province
  • Social Security
-       احمدی، زریان. (1395). اثر اشتغال غیررسمی بر منابع مالی تأمین اجتماعی (مطالعه موردی: مناطق شهری استان کردستان). پایان نامه کارشناسی ارشد، بابلسر: دانشگاه مازندران.
-       بختیاری، صادق و خوب خواهی، خجسته. (1390). اشتغال در بازار کار غیررسمی و عوامل مؤثر برآن در ایران 1385-1351. دوفصلنامه علمی- پژوهشی جستارهای اقتصادی، 8، 15، صص 138-117.
-       پیرویان، ویلیام و جیوار، عبدالحسین. (1382). قوانین و مقررات تأمین اجتماعی (مجموعه کامل از بدو قانونگذاری تا پایان سال 1382). مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
-       جهان تیغ، الهام. (1393). عوامل مؤثر بر اشتغال غیررسمی جوانان در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، بابلسر: دانشگاه مازندران.
-       رنانی، محسن؛ اربابیان، شیرین و میرزایی، محمد. (1391). بخش غیررسمی و ظرفیت مالیاتی از دست رفته (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویر احمد). فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی - ایرانی)، 44، صص 130-99.
-       روغنی‌زاده ، مصطفی. (1386). چالش‌های نظام بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه تأمین اجتماعی، 29، صص 30-13.
-       سازمان بین المللی کار. (2002).  کارشایسته و اقتصاد غیررسمی. ترجمه محمد ضیائی بیگدلی. پژوهشکده امور اقتصادی.
-       سازمان تأمین اجتماعی. (1384). قانون تأمین اجتماعی با آخرین اصلاحات. تهران.
-       سلیمی فر، مصطفی و کیوانفر، محمد. (1389). اقتصاد غیررسمی در ایران و اثر تورم بر آن. مجله دانش و توسعه، 33، صص 26 – 1.
-       کریمی، زهرا. (1390). قانون حداقل دستمزد و اشتغال غیررسمی در ایران. اولین همایش ملی اقتصاد ایران. دانشگاه تهران.
-       نایب، سعید. (1378). بررسی ساختار بازار کار بخش غیررسمی شهری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
-       نتایج سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، 1395.
-       نشریه آماری سازمان تأمین اجتماعی، 1394.
-       نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری، 1395.
-       نیلی، مسعود، ملکی، مجتبی. (1385). اقتصاد غیررسمی: علل ایجاد، روش­های تخمین اثرات آن بر بخش رسمی. فصلنامه علمی پژوهشی شریف، 36، صص 59-45.
-        Ahmadi, Zaryan (2016). The Effect of Unofficial Employment on Social Security Funds (Case Study: Urban Areas of Kurdistan Province). Master’s thesis, Babolsar: Mazandaran University.(in Persian)
-        Ahn, N., & De Rica, S. L. (1997). The underground economy in Spain: an alternative to unemployment?. Applied Economics29(6), 733-743.
-        Alvaro, C. (2001). Principles and practice of social security reform. ISSA.
-        Bakhtiari, Sadegh & Khojasteh Khoobkhahi (2011). Employment and its Affecting Factors in Iran's Informal Labor Market (1972-2006). Journal of Iran’s Economic Essays, Volume 8, Issue 15, Page 117-138.(in Persian)
-        Boeri, T., Garibaldi, P., & Macis, S. (2001). The concept and measurement of european labor market adaptability. In Issues Paper per EU Commission Workshop.
-        Bosch, M., Goñi-Pacchioni, E., & Maloney, W. (2012). Trade liberalization, labor reforms and formal–informal employment dynamics. Labour Economics19(5), 653-667.
-        Gunther, I., & Launov, A. (2012). Informal employment in developing countries: Opportunity or last resort?. Journal of Development Economics97(1), 88-98.
-        Henley, A., Arabsheibani, G. R., & Carneiro, F. G. (2009). On defining and measuring the informal sector: Evidence from Brazil. World Development, 37(5), 992-1003.
-        International Labor organization (1997). Employment, incomes and equality: A strategy for increasing productive employment in kenya. Geneva: ILO.
-        International Labor Organization (2002). A decent work and an informal economy. Translator: Mohammad Ziaei Bigdeli, Institute of Economic Affairs.(in Persian)
-        Karimi, Zahra (2011). The rules of minimum wage and Unofficial Employment in Iran. The first National Conference on Iranian Economy. Tehran University.(in Persian)
-        Lampman, R.Y. (1968). The Investment of Social Security Reserves and Development Problems: The Philippines as a Case Study. The Role of Social Security in Economic Development. Washington, United States Government Printing Office.
Masoud, Nili  & Maleki Mojtaba,(2006).  Informal Economy: Causes of Creation, Estimation Methods and its Effects on the Official Section. Sharif Journal, Volume  22 , Number  36, 45-59.(in Persian)
-        Merrick, T. W. (1976). Employment and earnings in the informal sector in Brazil: The case of Belo Horizonte. The Journal of Developing Areas10(3), 337-354.
-        Nayeb, Saeed (1999).  Investigating the structure of the labor market of the unofficial city of Iran. Master’s Thesis, Esfahan University.(in Persian)

-        Pirooyan, William Abdolhossein Jeivar (2003). Social security laws and regulations, (Complete set, from the beginning of the legislature to the end of September 2003). Social Security Research Institute.(in Persian)

-        Renani, Mohsen; Arbabian, Shirin & Mohammad Mirzaie (2012). Informal Sector and Loss of Tax Capability (Case Study: Kohkilouye Va Boyer Ahmad Province). Economics Research, Volume 12, Issue 44, Page 99-130.(in Persian)
-        Roghanizadeh, Mostafa (2007). The Challenges of the Retirement System in the Islamic Republic of Iran. Tamin-e- Ejtemaie, Volume 9, Issue, Page 13-30.(in Persian)
-        Salimifar, Mostafa & Keyvanfar, Mohammad (2010). Unofficial economy in Iran and the effect of inflation on it. Knowledge and Development, Number 33, page 1-26.(in Persian)
-        Sartori, F., & Guilhoto, J. (2006). Structural analysis of the formal and informal jobs in the Brazilian economy. 46th Congress of the European Regional Science Association.
-        Schneider, F. (2005). Shadow economies around the world: what do we really know?. European Journal of Political Economy21(3), 598-562.
-        Social Security Organization (2005). Social Security Act by Applying the Latest Amendments. Tehran.(in Persian)
-        Stiener, V.  (1996). Wage effects of social security financing as empirical analysis of the West German experience and some policy simulations. Employment and Center for Economic Performance, 17, 14-96.
-        Tigh Elham, Jahan (2014). Factors Influencing Unofficial Youth Employment in Iran. Master’s Thesis, Babolsar: Mazandaran University.(in Persian)
-        World Bank (1990). World Development Report, New York: Oxford University Press.