بررسی تاثیر خصوصی سازی بر درآمدهای مالیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف حصول به نتایج مثبت اقتصادی در اقتصادهای ملی موجب گردیده تا دولت­ها با نگرشی جدید، در پی انجام اصلاحات ساختاری و مهندسی مجدد در اقتصاد کشور خود، و درنتیجه خصوصی سازی باشند؛ و از خصوصی سازی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی یاد کنند. هر چند مطالعات نسبتاً زیادی سیاست خصوصی سازی را از جنبه خرد بررسی کرده اند، ولی در رابطه با اثرات کلان این سیاست اقتصادی، خصوصاً تأثیر خصوصی­سازی بر درآمدهای مالیاتی، مطالعات زیادی صورت نگرفته است. در مطالعه حاضر و برای دوره زمانی 93-1383 این فرضیه آزمون می شود که آیا خصوصی سازی اثر مثبتی بر درآمدهای مالیاتی ایران در طی دوره مورد مطالعه داشته است؟ نتایج برآورد با روش گشتاورهای تعمیم یافته GMMنشان می دهد که برخلاف انتظار سیاست خصوصی سازی باعث تأثیر منفی بر درآمدهای مالیاتی کشور شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Privatization on Tax Revenues in Iran

نویسندگان [English]

  • mehdi pedram 1
  • mahboobe abaszade 2
1 alzahra univercity
2 alzara univertcity
چکیده [English]Achieving positive economic consequences among national economies has induced governments to adopt structural reforms, economic re-engineering and privatization. The privatization policy in micro level has been examined in a large number of researches; however the macroeconomic effects of privatization, especially the effect of privatization on tax revenues, have been neglected. For the period of 2004-2014, this study tests the hypothesis whether privatization affects tax revenues in Iran. Using GMM, the estimation results show that privatization reduces tax revenues. This finding contradicts theoretical expectation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • Tax revenues
  • Value added tax
  • GMM
منابع
-        آرین مهر، شهرام؛ یحیی آبادی، ابوالفضل؛ هرتمنی، امیر و شفقت، مجتبی. (1392). تحلیل مقدار و نحوه اثرگذاری خصوصی سازی بر رشد اقتصادی- مورد مطالعه کشورهای عضو گروه جی- هشت، 2008-1998. دو فصلنامه علمی- تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه­ریزی، سال دوم، شماره اول، صص20-1.
-        رضایی دولت آبادی، حسین؛ صمدی، سعید و ناجی زواره، حسام. (1390). تحلیل تأثیر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام در ایران. مجله پژوهش های حسابداری مالی، شماره 18، صص 18-1.
-        زراء نژاد، منصور و تبعه ایزدی، امین. (1393). بررسی و اندازه‌گیری تأثیر درآمدهای نفتی بر درآمدهای مالیاتی در ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 72، صص 137-111.
-        سلطانی، مهدی تقی و پورغفار دستجردی، جواد. (1391). فرایند جهانی شدن و تأثیر آن بر درآمدهای مالیاتی در ایران. فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال بیستم، شماره 6، صص 170-143.
-        سوری، علی. (1394). اقتصاد سنجی، جلد 2. تهران: نشر فرهنگ شناسی.
-        ضیایی بیگدلی، محمدتقی و طهماسبی بلداجی، فرهاد. (1383). مالیات بر ارزش‌افزوده مالیاتی مدرن. چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی.
-        طیبی، سیدکمیل؛ حاجی کریمی، مرضیه و مصطفایی، هاجر. (1389). مالیاتهای داخلی و آزادسازی تجاری در ایران و دیگر کشورهای آسیایی (با رویکرد ویژه نسبت به مالیات بر ارزش افزوده). دومین همایش ملی اقتصاد.
-        قادری، جعفر؛ مشیدی، محیا و ایزدی، بهنام. (1393). درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت در ایران (1391-1355). فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره پانزدهم، صص 94-73.
-        معمارنژاد، عباس و بابازاده، محمود. (1392). اثر خصوصی­سازی بر تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای منتخب. فصلنامه پژوهش­ها و سیاستهای اقتصادی، سال بیست و یکم، شماره 66، صص 208-187.
-    نبی زاده ولوکلایی، حسین. (1393). بررسی تأثیر متقابل تورم و مالیات بر ارزش‌افزوده در اقتصاد ایران. مجله اقتصادی، شماره 5، صص116-85.
-        نصیری اقدم، علی و فاتحی زاده، محسن. (1390). سهم بخش خصوصی و بخش عمومی از واگذاری شرکتهای دولتی. فصلنامه جستارهای اقتصادی، دوره 8، شماره 16 صفحات 48-9.
-        Adams, S. (2006). The impact of privatization on economic growth and income inequality in Sub-Saharan Africa. The Journal of Social, Political, and Economic Studies31(3), 295.
-        Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies58(2), 277-297.
Arianmehr, S.; Yahyaabadi, A.; Hortamani, A. & Shafaghat, M. (2013). Analysis of Quantity and the Way Privatization Affects Economic Growth – Case of Members of G8 Countries, 1998-2010. Journal Management System, Volume 2, Issue 1, Page 1-20. (in Persian)
-        Bennett, J. (2004). Privatization methods and economic growth in transition economies. Centre for Economic Policy Research Discussion Paper, 4291, London.
-        Cook, P., & Uchida, Y. (2003). Privatization and economic growth in developing countries. The Journal of Development Studies39(6), 121-154.
-        Crivelli, E. (2013). Fiscal impact of privatization revisited: The role of tax revenues in transition economies. Economic Systems37(2), 217-232.
-        Ghaderi, Jafar; Moshayyedi, Mahya & Behnam Izadi (2014). Tax Revenues and Government Expenditures in Iran (1976-2012). Journal of Economic Development Research, Volume 4 Issue 15, Page 73-94. (in Persian)
-        Green, H. W. (2002). Econometric Analysis. USA: New York University.
-        Haraguchi, J., Matsumura, T., & Yoshida, S. (2018). Competitive pressure from neighboring markets and optimal privatization policy. Japan and the World Economy, In press.
-        Madani, Y., & Bekmamadovich J. S. (2000). An investigation of economic effects of privatization in Iran. Journal of Basic and Applied ScientificResearch, 2(4), 3660-3663.
-        Memar Nejad, Abbas & Mahmoud Babazadeh (2013). The Effect of Macroeconomic Variables on Systematic Risk of Tehran's Stock Exchange. Journal of Economic Research andPolicies, Volume 21, Issue 66, Page 187-208. (in Persian)
-        Nabizadeh Volou Kalaei, Hassan (2014). Investigating the Interaction of Inflation and Value Added Tax in Iranian Economy. Economic Journal, Number 5, page 85-116. (in Persian)
-        Nassiri Aghdam, Ali & Mohsen Fatehizadeh (2011). Does Privatization in Iran Increase the Size of the Private Sector. Journal of Iran’s Economic Essay, Volume 8, Issue 16, Page 9-48. (in Persian)
-        Rezaei Dolatabadi, Hossein; Samadi, Saeed & Naji Zavareh, Hessam (2011). Analyzing the Impact of Privatization on Stock Market Development in Iran.  Financial Accounting Research, Number 18, page 1-18. (in Persian)
-        Soltani, Mahdi taghi & Javad Pourghafari Dastjerdi (2012). Globalization and its Impact on Tax Revenues in Iran. Journal of Economic Research and Policies, Volume 20, Issue 62, 143-170. (in Persian)
-        Souri, Ali (2015).  Econometrics.Volume 2. Tehran:  Farhang Publishing. (in Persian)
-        Tayebi, Seyyed Komil; Haji Karimi, Marzieh and Mostafaei, Hajar. (1389). Internal taxes and trade liberalization in Iran and other Asian countries (with a special approach to VAT). Second National Economic Conference. (in Persian)
-        Wang, C. C., & Chiou, J. R. (2018). Optimal privatization policy with Bertrand competition. International Review of Economics & Finance56, 538-546.
-        Zara Nejhad, Mansoor & Amin Tabae Izadi (2014). Measurement and Analysis of Oil Revenues Effect on Tax Revenues in Iran. Iranian Journal of trade Studies, Volume 18, Issue 72, Page 111-137. (in Persian)
-        Ziaei Bigdeli, Mohammad Taghi & Farhad Tahmasebi Boladagi (2004). Value Added Tax: Modern Tax. First Edition, Tehran: Economic Research Institute. (in Persian)