توسعه مالی، نابرابری درآمدی و فقر در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی و فقر در ایران طی سال­های 1357 تا 1394 بوده است. نتایج نشان داد که در بلندمدت، توسعه مالی، نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران را کاهش داده ­است. اثر درآمد سرانه بر توزیع درآمد، مطابق با نظریه U معکوس کوزنتس است.  همچنین با افزایش تورم، ضریب جینی افزایش و توزیع درآمد نابرابرتر می‌شود. به علاوه، نتایج نشان داد که رابطه بلندمدت مثبت، بین سهم مخارج تأمین اجتماعی از کل مخارج دولت و نابرابری درآمدی وجود دارد. همچنین با توجه به نتایج به­دست آمده، در بلندمدت، توسعه مالی، افزایش درآمد سرانه، و افزایش مخارج تأمین اجتماعی، فقر را کاهش داده است؛ و دلالت بر این دارد که با توسعه­مالی، نابرابری درآمدی و فقر کاهش می یابد. از این رو، توسعه­مالی از طریق بالا بردن کارآیی نهادهای مالی و کاهش هزینه­ های بالای واسطه­ گری مالی، می تواند باعث کاهش نابرابری درآمدی و فقر شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Development, Income Inequality and Poverty in Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Afshari 1
  • Sama Azari 2
1 Alzahra University
2 Alzahra University
چکیده [English]

This study investigates the effect of financial development on income inequality and poverty in Iran by using the Auto regressive Distributed Lags (ARDL) method during 1978-2016. The results indicate that financial development has reduced the income inequality in the long-run. The effect of per capita income on income distribution confirms the Kuznets’ inverted U-hypothesis.  In addition, Gini coefficient increases and income distribution gets more inequitable with an increase in inflation rate. Furthermore, there is a long-run relationship between the ratio of social security expenses to government expenditure and income inequality.  The results also indicate that financial development; increases in per capita income and social security expenses reduce poverty. Moreover, both income inequality and poverty decrease due to financial development. Therefore, financial development through increasing the efficiency of financial institutions and reducing the cost of financial intermediation may reduce both poverty and income inequality.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Development
  • Income Inequality
  • Poverty
  • Iran
منابع
-        ابونوری، اسماعیل. (1387). تجزیه و تحلیل عامل های موثر بر نابرابری اقتصادی در ایران با استفاده از ریزداده ها. فصلنامهاقتصاداسلامی، شماره 30، صص 122-99.
-        ازکیا، مصطفی. (1374). مقدمه­ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی. تهران: انتشارات اطلاعات.
-        اشرفی­پور، محمدعلی. (1391). اثرات توسعه مالی بر فقر و نابرابری درآمدی در ایران. اولین همایش منطقه­ای پژوهش­ها و راه­کارهای نوین در حسابداری و مدیریت.
-        حسن­زاده، علی. (1379). عوامل مؤثر بر فقر، مطالعه موردی ایران. پایان­نامه دوره دکتری تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات.
-    سجادی، زهرا السادات. (1389). تأثیر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد مطالعه موردی منتخبی از کشورهای در حال توسعه (1984-2005). پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
-        عسگری، علی. (1370). نظری اجمالی به تورم و توزیع درآمد در کشور. فصلنامه سیاسی اقتصادی، شماره 284، صص 23-5.
-        عصاری آرانی، عباس؛ ناصری، علیرضا و آقایی خوندابی، مجید. (1388). تاثیر توسعه مالی بر فقر و نابرابری در کشورهای عضو اوپک، پژوهشهای اقتصادی، دوره 9، شماره 3، صص51-29.
-        قنبری، علی؛ آقایی، مجید و رضا قلی زاده، مهدیه. (۱۳۹۰). بررسی تأثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در ایران. پژوهشنامه اقتصادی، سال یازدهم، شماره اول، صص 1-29.
-        گرجی، ابراهیم. (1387). اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره 34، صص 100-124.
-        محمدی، تیمور. (1390). خطای متداول در کاربرد مدل‌های سری زمانی: کاربرد نادرست مدل ARDL (مدل خودرگرسیونی و توزیع با وقفه). فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال شانزدهم، شماره 47، صص 183-163.
 
-         Aboonoori, Ismail (2008). Analysis of factors affecting economic inequality in Iran using micro data. Islamic Economics , Number  30, 99-122.(in Persian)
-        Aghion, P., Bacchetta, P., & Banerjee, A. (2004). Financial development and the instability of open economies. Journal of Monetary Economics51(6), 1077-1106.
-        Asgari, Ali (1991). A Brief Overview of Inflation and Income Distribution in the Country. Journal of Political Economic, Number 284, page 5-23. (in Persian)
Ashrafipoor, Mohammad Ali ( 2012). The Effects of Financial Development on Poverty and Income inequality in Iran. The First Regional Conference on New Research and Development in Accounting and Management. (in Persian)
-        Assari Arani, Abbas;  Naseri, Alireza & Aghaei Kwandabi, Majid (2009). The Effect of Financial Development on Poverty and Inequality in OPEC Member Countries. Economic Research , Volume  9 , Number  3: 29-51. (in Persian)
-        Azkiya, Mostafa (1995). An introduction to the sociology of rural development. Tehran: Information Publishing. (in Persian)
-        Banerjee, A. V., & Newman, A. F. (1993). Occupational choice and the process of development. Journal of Political Economy101(2), 274-298.
-        Bhagwati, J. N. (1988). Poverty and public policy. World Development16(5), 539-555.
-        Canavire, G. J., & Rioja, F. K. (2008). Financial development and the distribution of income in Latin America and the Caribbean. Discussion Paper Series, No. 3796.
-        Dollar, D., & Kraay, A. (2002). Growth is Good for the Poor. Journal of Economic Growth7(3), 195-225.
-        Fuentes, R. (2004). Poverty, pro-poor growth and simulated inequality reduction. Human Development Report Office (HDRO), United Nations Development Programme (UNDP) (No. HDOCPA-2005-11).
-        Galor, O., & Zeira, J. (1993). Income distribution and macroeconomics. The Review of Economic Studies60(1), 35-52.
-        Ghanbari, Ali; Aghaiee, Majid & Reza Gholizade, Mahdie (2011). Investigation of the Effect of Financial Development on Income Distribution in Iran. Economic Research, Volume 11, Issue 40, Page 1-29. (in Persian)
-        Gorji, Ebrahim (2008). Globalization and Income Distribution in Iran. Iranian Journal of Economic Research, Volume 10, Issue 34, Page 99-124. (in Persian)
-        Greenwood, J., & Jovanovic, B. (1990). Financial development, growth, and the distribution of income. Journal of Political Economy98(5, Part 1), 1076-1107.

-        Hassanzadeh, Ali (2000). Investigating Factors Affecting Poverty (Case Study of Iran)

-        . Ph.D Thesis, Islamic Azad University, Science and Research Branch (in Persian)
-        Jauch, S., & Watzka, S. (2011). Financial development and income inequality: a panel data approach. Empirical Economics51(1), 291-314.
-        Kappel, V. (2010). The effects of financial development on income inequality and poverty. Proceedings of the German Development Economics Conference, Hannover 2010, No. 25.
-        Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. The American Economic Review, 45, 1-28.
-        Liang, Z. (2006). Financial development and income distribution: a system GMM panel analysis with application to urban China. Journal of Economic Development31(2), 1.
-        Manoel, F. and Bittencourt, M. (2006). Financial development and inequality: Brazil 1985–1994. Economic Change and Restructuring43(2), 113-130.
-        McKinnon, R. I. & Huw (1973). Money and Capital in Economic Development. Washington, DC: Brookings Institution.
-        Mohammadi, Teymoor (2011). Misconceptions in Application of Time series Models: The Abuse of ARDL Model. Iranian Journal of Economic Research, Volume 16, Issue 47Page 163-183. (in Persian)
-        Rajan, R. G., & Zingales, L. (2003). The great reversals: the politics of financial development in the twentieth century. Journal of Financial Economics69(1), 5-50.
-        Ravallion, M., & Chen, S. (2003). Measuring pro-poor growth. Economics Letters78(1), 93-99.
-        Sajjadi, Zahra Sadat (2010). The Impact of Financial Development on Inequality of Income Distribution: A Case Study of a Selecting Country from Developing Countries (1984-2005). Master's Thesis of Isfahan University. (in Persian)
-        Shahbaz, M., & Islam, F. (2011). Financial development and income inequality in Pakistan: an application of ARDL approach. Journal of Economic Development36(1), 35.