نئوکلاسیک ها و سوسیالیستها: علیه بازار و لیبرالیزم اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

تهران خیابان شهید بهشتی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 
اگرچه نئوکلاسیک ها  ظاهراً بر یک اقتصاد آزاد رقابتی مبتنی بر مالکیت خصوصی و محدودیت دولت تأکید و مدل اقتصادی خود را برای تخصیص منابع کارآمدتر و برتر از راه حل های سوسیالیستی معرفی می کنند؛ اما در عمل با تأکید بر مدل های ریاضی تعادلی به­صورت دترمینیستیک به همان راه حلی می­رسند که از طریق سوسیالیزم قابل تحقق است. در حقیقت در هردو، به جای آزادی عمل افراد در فرایند بازار، بر نقطه تعادلی و شرایط مشابه برابری قیمت با هزینه نهایی تأکید می شود. نئوکلاسیک ها برابری قیمت و هزینه نهایی را به صورت غیر واقعی و فرضی در نظر می گیرند و سوسیالیست های بازاری از طریق دستور به مدیران شرکت­ها، این برابری را بر قرار می سازند. نتیجه عملی هر دو رویکرد، بی توجهی به ماهیت اقتصاد آزاد و نقش کارآفرینی در فرایند بازاری است. در حقیقت، عملاً نئوکلاسیک ها و سوسیالیست ها رویکردی را دنبال می­کنند که نتیجه آن، مخالفت با لیبرالیزم و آزادی اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Neoclassical and Socialist Economics: Against Market and Economic Liberalism

نویسنده [English]

  • Mohammadgholi Yousefi
چکیده [English]

 
Although it appears that neoclassical economics support competitive markets, private property, and limited government and oppose socialism, in practice, however, by emphasizing on mathematical models and static equilibrium in a deterministic way, reach the same conclusion which can be achieved by socialism. In fact, both approaches instead of advocating free operation of economic agents and market process concentrate on equilibrium point and equality of price and marginal cost. Neoclassicals assume the equality of marginal cost and price unrealistic, and market socialists make such equality by giving orders to firms’ managers.  The practical conclusion of both approaches is to disregard the nature of economic liberalism and role of entrepreneurship in market process. Therefore, we can conclude that neoclassical and socialist approaches oppose liberalism and economic freedom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neoclassical
  • Market Socialism
  • entrepreneurship
  • Mathematical Models
  • Information
 
منابع
-        استریتن، پال. (1385). مشکل رشته اقتصاد معاصر چیست؟. ترجمه محمد قلی یوسفی، اقتصاد سیاسی تحول همه جانبه، سال اول، شماره دوم، صص 116-147.
-        یوسفی، محمد قلی. (1396). خطاهای فکری علم اقتصاد. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی(ره)
 
-        Allais, M. (1948). Le problème de la planification dans une économie collectiviste. Kyklos2(1), 48-71.
-        Aranson, P. H. (1988). Bruno Leoni in retrospect. Harv. JL & Pub. Pol'y11, 661.
-        Arrow, K. J. (1974a). Limited knowledge and economic analysis. American Economic Review, 64, 1-10.
-        Arrow, K. J. (1974b). The limits of organization. WW Norton & Company.
-        Arrow, K. J., & Debreu, G. (1954). Existence of an equilibrium for a competitive economy. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 11, 265-290.
-        Backhouse, R. E. (2005). The rise of free market economics: Economists and the role of the state since 1970. History of Political Economy37, 355-392.
-        Barone, E. (1908). Il ministro della produzione nello stato collettivista. Giornale Degli Economisti37, 267-293.
-        Bernholz, P. (1987). Information, motivation, and the problem of rational economic calculation in socialism. In Socialism: Institutional, Philosophical and Economic Issues (pp. 147-174). Springer, Dordrecht.
-        Blanchard, O. (1999). Macroeconomics. 2nd. Edition, Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
-        Blatt, J. (1983). How economists misuse mathematics. In Why economics is not yet a science (pp. 166-186). Palgrave Macmillan UK.
-        Bockman, J. (2011). Markets in the name of socialism: The left-wing origins of neoliberalism. Stanford University Press.
-        Boettke, P. J. (1997). Where did economics go wrong? Modern economics as a flight from reality. Critical Review11(1), 11-64.
-        Canterbery, E. R., & Burkhardt, R. J. (1983). What do we mean by asking whether economics is a science?. In Why Economics is Not Yet a Science (pp. 15-40). Palgrave Macmillan UK.
-        Chen, P. (Ed.). (2010). Economic complexity and equilibrium illusion: essays on market instability and macro vitality. Routledge.
-        Coase, R. H. (1992). The institutional structure of production. The American Economic Review, 82(4), 713-719.
-        Cockett, R. (1995). Thinking the unthinkable: think-tanks and the economic counter-revolution 1931-1983 (pp. 157-58). London: HarperCollins.
-        De Soto, J. H. (2010). Socialism, economic calculation and entrepreneurship. Edward Elgar.
-        Debreu, G. (1959). Theory of valueNew York: Willey.
-        Dickinson, H. D. (1939). Economics of Socialism. Oxford: Oxford University Press.
-        Elliot, J.F. (1973). Comparative Economic System, Englewood Cliff Nj: Printice Hall.
-        Elton, E. J., Gruber, M. J., & Blake, C. R. (1996). Survivor bias and mutual fund performance. The Review of Financial Studies9(4), 1097-1120.
-        Friedman, M. (1999). Conversation with Milton Friedman in Snowdon B. and Vane H.(ed.). Conversations with Leading Economists: interpreting modern macroeco nomics, 124-44, Cheltenham: Edward Elgar.
-        Fullbrook, E. (2005). The Rand Portcullis and post-autistic economics. Real world economics: A post-autistic economics reader, 13-27.
-        Fullbrook, E. (2007). Economics and neoliberalism. After Blair: Politics after the New Labour decade. London: Lawrence & Wishart, 160-171.
-        Gould, J. P., & Ferguson, C. E. (1983). Microeconomic Theory. 5th. ed. Illinois: Richard D. Irwin.
-        Hahn, F. (1988). On market economics. Thatcherism, 24, 107-24.
-        Hayek, F. A. (1945). The use of knowledge in society. The American economic review35(4), 519-530.
-        Hayek, F. A. (1948). Individualism and economic order. University of chicago Press: 57-76.
-        Hayek, F. A. (1975). Collectivist Economic Planning. London: George Routledge & Sons.
-        Hicks, J. R. (1937). Mr. Keynes and the" classics"; a suggested interpretation. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 5, 147-159.
-        Hicks, J. R. (1939). Value and Capital. Oxford: Clarendon.
-        Hodgson, G. M. (2000). What is the essence of institutional economics?. Journal of Economic Issues34(2), 317-329.
-        Jevons, H. S. (1970). The theory of political economy, London: Macmillan and Co.
-        Kaufman, B. E. (2006). The institutional theory of John R. Commons: Foundation for a heterodox labor economics. Working Paper 06-02, Andrew Young School of Policy Studies Research Paper Series, Georg State University.
-        Knight, F. H. (1936). The place of marginal economics in a collectivist system. The American Economic Review26(1), 255-266.
-        Lachmann, L. M. (1986). The market as an economic process. New York: Wiley-Blackwell.
-        Lange, O. (1936). On the economic theory of socialism: part one. The Review of Economic Studies4(1), 53-71.
-        Lange, O. (1937). On the economic theory of socialism: part two. The Review of Economic Studies4(2), 123-142.
-        Lavoie, D. (1985). Rivalry and central planning: The socialist calculation debate reconsidered. Cambridge University Press.
-        Leoni, B. (1969). Freedom and the Law, Omaggio a Bruno Leoni, ed. Pasquale Scaramozzino Milan: A. Giuffrè.
-        Leontief, W. (1982). Letter in. Science217(4555), 104-7.
-        Lerner, A. P. (1937). Statics and dynamics in socialist economics. The Economic Journal47(186), 253-270.
-        Lerner, A. P. (1970). Economic theory and socialist economy. Review of Economic Studies, 2.
-        Lerner, A. P. (1977). Marginal cost pricing in the 1930's. The American Economic Review67(1), 235-243.
-        Lindhal, E. (1970). Studies in the theory of money and capital. New York: Augustus M. Kelley.
-        Lucas, R. (1981). Studies in business cycle theory. Oxford: Basil Blackwell.
-        Mangel, M., & Samaniego, F. J. (1984). Abraham Wald's work on aircraft survivability. Journal of the American Statistical Association79(386), 259-267.
-        Mises, L. V. (1998). Human Action, Contemporary Books, Inc. Chicago. Latest edition by Scholar s Edition, Auburn, Ala: Ludwig von of Mises Institute.
-        Moorehead, C. (1992). Bertrand Russel: A life. Lodon: Sinclair Stevenson.
-        Musgrave, R. A. (1977). National economic planning: The US Case. The American Economic Review67(1), 50-54.
-        Nelson, R. R. (1981). Assessing private enterprise: an exegesis of tangled doctrine. The Bell Journal of Economics, 93-111.
-        O'Driscoll, G. P. (1989). A Tribute to FA Hayek. Cato J.9, 345-352.
-        O'Dunnell, R. M. (1992). Keynes: Philosophy, economics and politics: The philosophical foundations of Keynes’s thought and their influence on his economics and politics. Springer.
-        Olson, M. (2000). Power and prosperity: Outgrowing communist and capitalist dictatorships (No. 338.9 Ol84p Ej. 1 025107). Basic Books,.
-        Plehwe, D. (2007). The making of a comprehensive transnational discourse community: the Mont Pèlerin society of neoliberal intellectuals. Berlin: WZB.
-        Pribram, K. (1983). A history of economic reasoning (p. 209). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
-        R. M. (1997). How did economics get that way and what way did it get?. Daedalus126(1), 39-58.
-        Rizvi, T. A. S. (2013). On the microfoundations of macroeconomics, Oxford Handbok of Post-keynsian Economics, Oxford University Press.
-        Samuelson, P. A.  (1989). Economics. 13th.ed, New York: McGraw-Hill.
-        Samuelson, P. A. (1973). Economics, 9th. Ed, New York: Mc Graw-Hill.
-        Samuelson, P. A. (1983). Foundations of economic analysis. Harvard University Press.
-        Samuelson, P.A. & Nordhaus, W.D. (1985). Economics. 12th.ed. New York: McGraw-Hill.
-        Schumpeter, J. A. (1950). Capitalism, Socialism and Democracy. London: George Allen and Unwin.
-        Spahn, P. (2016). The new Keynesian microfoundation of macroeconomics. Review of Economics60(3), 181-203.
-        Stretton, Paul (2007). What is the problem of contemporary economics?. Translator: Mohammad Gholi Yousefi, Eghtesade Siasi, Volume 1, No 2, page 116-147. (in Persian)
-        Taylor, F. M. (1964). The guidance of production in a socialist state. The American Economic Review, 19(1), 1-8.
-        Tobin, J. (1985). Neoclassical theory in America: JB Clark and Fisher. The American Economic Review75(6), 28-38.
-        Wald, A. (1943). A method of estimating plane vulnerability based on damage of survivors. Statistical Research Group, Columbia University
-        Walras, L. (1984). Elements of pure economics. London: Routledge.
-        Ward, B. N. (1967). The socialist economy: a study of organizational alternatives. New York: Random House.
-        Weintraub, E. R. (1979). Microfoundations: the compatibility of microeconomics and macroeconomics. Cambridge University Press.
-        Wieser, B. & Lindahl, E. (1970). Studies of the theory of money and capital. New York: Augustus M. Kelley.
-        Wieser, F. (1967). Social Economics. New York: Augustus M. Kelley.
-        Wilczynski, J. (1978). The economics of socialism: principles governing the operation of the centrally planned economies in the USSR and Eastern Europe under the new system. London: Allen & Unwin.
-        Wild, J. D. (1953). Phenomenology and metaphysics, the return to reason essays in realistic philosophy. Chicago: Henrey Regnary.
-        Yeunglamko, L. K. (2011). From Discontent to Reform: Towards a Multidisciplinary Approach to the Study of Economics. Australasian Journal of Economics Education8(1), 69-86.
-        Yousefi, Mohammad Gholi (2017). Errors in the science of economics. Tehran, Publisher: Allameh Tabataba'i University.(in Persian)