شناسایی سطح دانش مولد ایران 1404 در منطقه با رویکرد پیچیدگی اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد علم، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 کارشناس ارشد اقتصاد گروه اقتصاد علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

 
رویکرد پیچیدگی اقتصادی، مبتنی بر این مفهوم است که محصولات تولید شده در اقتصاد، معرف میزان دانش مولد مورد نیاز تولیدشان هستند و با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمی­کنند مگر آنکه دانش و مهارت تولید آن را داشته باشند، و میزان انباشت دانش مولد نهفته در اقتصاد کشورها را محاسبه می­کند. در این پژوهش، از رویکرد پیچیدگی اقتصادی برای شناسایی سطح دانش مولد موجود در اقتصاد ایران استفاده شده است. در همین راستا، از داده­های مربوط به صادرات کشورهای موجود در سند چشم­انداز 1404 طی دوره زمانی 2005 تا 2014 و از دو شاخص تنوع و فراگیری در شاخص پیچیدگی اقتصادی استفاده کرده ایم تا محصولات و اقتصادهای منطقه را بر اساس میزان دانش مولد موجود در آنها شناسایی و رتبه­بندی کنیم. یافته­های این پژوهش، بیانگر آن است که رژیم اشغالگر قدس و ترکیه به ترتیب، بالاترین شاخص پیچیدگی اقتصادی را در منطقه دارند، در حالی که ایران جایگاه هفدهم را در بین نوزده کشور مورد بررسی به خود اختصاص داده است؛ و در نهایت، یمن و ترکمنستان به ترتیب جایگاه­های هجدهم و نوزدهم را کسب کرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Level of Productive Knowledge in Iran 2025 using Economic Complexity Approach

نویسندگان [English]

  • Behrooz Shahmoradi 1
  • Mahsa Sadeghi Siahkali 2
1 Member of faculty of Department of Science Economics, National Research Institute for Science Policy of Iran
2 Master of Science in Department of Science Economics, National Research Institute for Science Policy of Iran
چکیده [English]

Economic complexity approach is based on this idea that commodities produced in an economy represent the level of productive knowledge required for making it. Assuming that countries do no produce any output unless they have knowledge and skill to produce it, this approach computes the accumulation of productive knowledge available in the national economies. 
This article uses economic complexity approach to identify the level of productive knowledge in Iran’s economy. To this end, we use data on exports to countries included in Iran Vision 2025 during 2005 to 2014. We apply both ubiquity and diversification components in economic complexity index (ECI) in order to rank the region’s products and economies. The findings indicate that Israel and Turkey are of the high levels of complexity in the region under the study while Iran ranks 17th among 19 countries. Finally, Yemen and Turkmenistan rank 18th and 19th in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Complexity
  • Productive Knowledge
  • Diversification
  • Ubiquity
  • learning
 
-        شاهمرادی، بهروز؛ عظیمی، ناصرعلی؛ سجادی­فر، مهدی؛ خیراندیش، مسعود و بهرامی، حسن. (1396). شناسایی سطح دانش مولد در اقتصاد ایران با تکیه بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی (مطالعه مقایسه­ای با کشورهای آسیای جنوب غربی). مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.
-        Abdon, A., & Felipe, J. (2011). The product space: What does it say about the opportunities for growth and structural transformation of Sub-Saharan Africa? Levy Economics Institute, Bard College, Working Paper No. 670.
-        Bahar, D., Hausmann, R., & Hidalgo, C. A. (2014). Neighbors and the evolution of the comparative advantage of nations: Evidence of international knowledge diffusion?. Journal of International Economics92(1), 111-123.
-        Bogetic, Z.; Pejovic, I., & Osorio-Rodarte, I. (2013). Expanding and diversifying montenegro's exports: A product space analysis. Available at SSRN 2288087.
-        Bustos, S., Gomez, C., Hausmann, R., & Hidalgo, C. A. (2012). The dynamics of Heatedness predicts the evolution of industrial ecosystems. PloSone7(11), e49393.
-        Caldarelli, G., Cristelli, M., Gabrielli, A., Pietronero, L., Scala, A., & Tacchella, A. (2012). A network analysis of countries’ export flows: firm grounds for the building blocks of the economy. PloS one7(10), e47278.
-        Cristelli, M., Tacchella, A., & Pietronero, L. (2015). The heterogeneous dynamics of economic complexity. PloS one10(2), e0117174.
-        Erkan, B., & Yildirimci, E. (2015). Economic complexity and export competitiveness: The case of Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 524-533.
-        Fortunato, P., Razo, C., & Vrolijk, K. (2015). Operationalizing the product space: A road map to export diversification (No. 219). United Nations Conference on Trade and Development.
-        Hausmann, R., & Hidalgo, C. A. (2011). The network structure of economic output. Journal of Economic Growth16(4), 309-342.
-        Hausmann, R., Hidalgo, C. A., Bustos, S., Coscia, M., Chung, S., Jimenez, J., Simoes, A., & Yildirim, M. A. (2013). Diversification and structural transformation for growth and stability in low-income countries: The atlas of economic complexity mapping paths to prosperity.www.cid.harvard.edu/atlas.
-        Hausmann, R., Hidalgo, C. A., Bustos, S., Coscia, M., Simoes, A., & Yildirim, M. A. (2014). The atlas of economic complexity: Mapping paths to prosperity. MIT Press.
-        Hartmann, D., Guevara, M. R., Jara-Figueroa, C., Aristarán, M., & Hidalgo, C. A. (2015). Linking economic complexity, institutions and income inequality. arXiv preprint arXiv:1505.07907.
-        Hidalgo, C. A., Klinger, B., Barabási, A. L., & Hausmann, R. (2007). The product space conditions the development of nations. Science317(5837), 482-487.
-        Hidalgo, C. A., & Hausmann, R. (2009). The building blocks of economic complexity. Proceedings of the National Academy of Sciences106(26), 10570-10575.
-        Hidalgo, C. (2015). Why information grows: The evolution of order, from atoms to economies. Basic Books.
-        Inoua, S. (2016). A simple measure of economic complexity. arXiv preprint arXiv:1601.05012.
-        Pugliese, E., Chiarotti, G. L., Zaccaria, A., & Pietronero, L. (2014). The discernment of heterogeneous country industrialization patterns through economic complexity.
Shahmoradi, Behrouz, Azimi, Naserali, Sajjadifar, Mehdi, Khairandish, Masoud and Bahrami, Hassan. (2017). Identification of productive knowledge level in Iran's economy based on conomic complexity approach (Comparison with Southwest Asia). National Research Policy Research Center, Tehran, Iran.(in Persian)
-        Zaccaria, A., Cristelli, M., Tacchella, A., & Pietronero, L. (2014). How the taxonomy of products drives the economic development of countries. PloS one9(12), e113770.
-        Zaccaria, A., Cristelli, M., Kupers, R., Tacchella, A., & Pietronero, L. (2015). A case study for a new metrics for economic complexity: The Netherlands. Journal of Economic Interaction and Coordination11(1), 151-169.