اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر وام‌دهی بانک ها در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد / دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد اقتصاد/ دانشگاه الزهرا

چکیده

بانک ها از شکاف بین نرخ سپرده و نرخ وام اعطا شده برای ایجاد درآمد استفاده می کنند، اما از آنجا که بانک ها در خلأ فعالیت نمی کنند، رفتار وام دهی آنها در بیشتر موارد تحت تأثیر عوامل محیطی بویژه قواعد و عوامل اقتصاد کلان قرار می گیرد. از این رو، این پژوهش به دنبال بررسی این مساله است که بانک ها در واکنش به افزایش عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان، رفتار وام­دهی خود را چگونه تغییر می­دهند. بدین منظور برای محاسبه­ عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان از روش گارچ (GARCH) استفاده شده و واریانس شرطی مربوط به نرخ رشد اقتصادی به عنوان عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان وارد مدل شده است. الگوی مورد استفاده در این پژوهش، پنل بین بانکی می باشد که در آن داده های سالیانه مربوط به 10 بانک ایرانی، مربوط به دوره­ زمانی 93-1385 به کار برده شده است. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که افزایش عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان، اثر منفی و معناداری بر نسبت وام به دارایی بانک ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Macroeconomic Uncertainty on Banks' Lending in Iran

نویسندگان [English]

  • Mehdi Pedram 1
  • Hamid Kurdbacheh 1
  • Taravat Moftakhari Badieenejad 2
1 professor of economics / alzahra university
2 MA in Economics/ Alzahra University
چکیده [English]

 
Banks make use of the interest rate spread (lending rate minus deposit rate) in order to generate their incomes and their lending behavior is mostly influenced by macroeconomic factors. Thus, this study aims to answer this question: how do banks alter their lending behavior in response to the growing macroeconomic uncertainty?  For this purpose, a GARCH model is used to calculate economic uncertainty in macro level, and conditional variance of economic growth rate is included in an interbank panel data model as an indicator of macroeconomic uncertainty. Using data from 10 Iranian banks for the period 2006- 2014, the regression results show that an increase in macroeconomic uncertainty has a significant and negative effect on the ratio of loans to assets of banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GARCH Model
  • Panel Model
  • Macroeconomic Uncertainty
-          
منابع
-         دفتر مطالعات بهره‌وری و بهبود سیستم‌ها. (1382). گزارش عملکرد بانک های تجاری.
-        شاهچرا، مهشید و میرهاشمی نائینی، سیمین. (1390). تحلیل تأثیرات شوک سیاست پولی بر تسهیلات شبکه بانکی ایران (1380-1388). فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، دوره 1، شماره 4: 118-91.
-         شریفی رنانی، حسین؛ هنرور، نغمه؛ دایی­کریم­زاده، سعید و امرالهی پورشیرازی، فرزانه. (1388). بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید ناخاص داخلی از طریق کانال وام­دهی سیستم  بانکی در ایران (1368-1387). فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره 3، شماره 4: 27- 48.
-          شیرین‌بخش ماسوله، شمس اله و صلوی تبار، شیرین. (1395). ‌پژوهش‌های اقتصادسنجی با 9 و 8 Eviews. تهران: انتشارات نور علم.
-        صامتی، مجید؛ دلالی اصفهانی، رحیم و کارنامه حقیقی، حسن. (1390). تأثیر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر رفتار وام‌دهی بانک های تجاری در ایران (1353ـ1387). فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 60: 28ـ5.
-         فرزین­وش، اسدالله و حیدری، حسن. (1389). ارزیابی تأثیر غیر مستقیم سیاست پولی بر عرضه تسهیلات بانکی از طریق ویژگی­های ترازنامه­ای بانک های دولتی و غیر دولتی. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، دوره 1، شماره 2: 171-145.
-        کمیته نظارت بر بانکداری بال، بانک تسویه بین‌المللی. (1385) .اصول 25 گانه برای نظارت بانکی مؤثر. ترجمه عبدالمهدی ارجمندنژاد. گروه مطالعاتی بانکی و اعتباری، مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری «اداره مطالعات و مقررات بانکی».
-         لشکری، محمد؛ بافنده، ایماندوست، صادق؛ حسن­نیا، نیره و گلی، علی. (1394). بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رفتار وام­دهی بانک مسکن (90-1370). فصلنامه پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال پانزدهم، شماره سوم: 134-119.
-        میشکین، فردریک و ایکینز، استانلی. (1391). بازارها و نهادهای مالی. ترجمه حمید کردبچه. تهران: پژوهشکده پولی و بانکی و بانک تجارت.
                                                                                                                      
-        Baum, C. F., Caglayan, M., Ozkan, N., & Talavera, O. (2005). The impact of macroeconomic uncertainty on non-financial firms' demand for liquidity. Review of Financial Economics, 15(4), 289-304.
-        Bernanke, B. S., & Blinder, A. S. (1992). The federal funds rate and the channels of monetary transmission. The American Economic Review, 901-921.
-        Bernanke, B. S., & Gertler, M. (1995). Inside the black box: the credit channel of monetary policy transmission (No. w5146). National Bureau of Economic Research.
-        Chi, Q., & Li, W. (2017). Economic policy uncertainty, credit risks and banks’ lending decisions: evidence from Chinese commercial banks. China Journal of Accounting Research, 33-50.
-        Christopher, S., & Bamidele, I. (2009). The impact of macroeconomic instability on the banking sector lending behaviour in Nigeria. Journal of Money, Investment and Banking, 7, 88-100.
-        Jia, C. (2009). The effect of ownership on the prudential behavior of banks–the case of china. Journal of Banking & Finance, 33(1), 77-87.
-        Joseph, F., & Sinkey, J. (1998). Commercial bank financial management: in the financial services industry. New Yersey: Prentice Hall.
-        Mbutor, M. O. (2010). Exchange rate volatility, stock price fluctuations and the lending behaviour of banks in Nigeria. Journal of Economics and International Finance, 2(11), 251.
-        Quagliariello, M. (2007). Macroeconomic uncertainty and banks’ lending decisions: the case of Italy. Applied Economics, 41(3), 323-336.
-        Romer, C. D., & Romer, D. H. (1989). Does monetary policy matter? a new test in the spirit of Friedman and Schwartz. NBER Macroeconomics Annual, 4, 121-170.
-        Somoye, R. O. C., & Ilo, B. M. (2009). The impact of macroeconomic instability on the banking sector lending behavior in Nigeria. Journal of Money, Investment and Banking, 7(10), 88-100.
-        Talavera, O., Tsapin, A., & Zholud, O. (2006). Macroeconomic uncertainty and bank lending: the case of Ukraine. Economic Systems, 36(2), 279-293.