بررسی اثر حکمرانی خوب بر آسیب پذیری اقتصادی (رهیافت بین کشوری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء(س)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در سال­های اخیر به دلیل بروز مشکلات ناشی از تحریم ها و عدم آمادگی اقتصاد ایران برای مقابله با این تهدیدات خارجی، توجه به مفاهیمی همچون آسیب پذیری اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن، از موضوعات بسیار مهم در بین اقتصاددانان و پژوهشگران ایرانی می باشد. درجه آسیب پذیری اقتصاد علاوه بر اینکه ناشی از خصوصیات ساختاری اقتصاد است، بسیار می­تواند تحت تأثیر سیاستگذاری های اقتصادی و نحوه حکمرانی در اقتصاد باشد. بنابراین در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا حکمرانی خوب می تواند باعث کاهش آسیب پذیری اقتصاد شود. در این راستا، از برآورد دو رگرسیون بین کشوری با در نظر گرفتن داده های مقطعی برای متوسط سالهای 11-2009 استفاده می شود. رگرسیون اول شامل 183 کشور جهان می­باشد که شاخص آسیب پذیری برای آنها توسط بریگوگلیو (2014) محاسبه شده است و رگرسیون دوم تنها شامل داده های ایران و 24 کشور دیگر است که جمعیت بالای 50 میلیون نفر دارند. نتایج حاصل از هر دو رگرسیون، نشان می دهد که حکمرانی خوب اثر منفی و معنادار بر میزان آسیب پذیری اقتصادی کشورها دارد. بنابراین نتایج، بیانگر آن است که کشوری که دارای حکمرانی بهتر است، می تواند با اتکاء به مکانیزم ها، فرایندها و نهادهای کارای خود، درجه آسیب پذیری را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Good Governance Effects on Economic Vulnerability: An Inter-country Approach

نویسندگان [English]

  • Zahra Azizi 1
  • Morteza khorsandi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University
2 Academic member of Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

In recent years, paying attention to vulnerability and its factors are among the most important issues among Iranian economists and researchers due to sanctions and the lack of readiness of the Iranian economy to response them. The degree of economic vulnerability can be greatly influenced by the structural characteristics of the economy, economic policymaking, and the governance in the economy. This research aims to answer the question of whether good governance can reduce the vulnerability of the economy. In this regard, two inter-country regression models are estimated over the period 2009-2011. The first regression includes 183 countries, whose vulnerability indexes have been calculated by Briguglio (2014). The second regression includes Iran and 25 countries with a population of over 50 million people. The results show that good governance has negative and significant effect on economic vulnerability. Therefore, a country with better governance can reduce vulnerability by relying on efficient mechanisms, processes and institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilient Economy
  • Economic Vulnerability
  • Good Governance
-        ابونوری، اسمعیل و لاجوردی، حسن. (1395). برآورد شاخص آسیب­پذیری و تاب­آوری اقتصادی به روش پارامتریکی: بررسی موردی کشورهای عضو اوپک. فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، شماره 3.
-        ایزدخواستی، حجت. (1395). تحلیل تأثیر فساد و کیفیت حکمرانی بر عملکرد نظام مالیاتی: رویکرد داده­های تابلویی پویا. سیاست­گذاری پیشرفت اقتصادی، شماره 10، صص 118-94.
-        جانی، سیاوش و ازوجی، علاءالدین. (1393). تبیین مفهوم و مبانی تاب­آوری و اقتصاد مقاومتی در طراحی برنامه ششم توسعه. معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
-        کمیجانی، اکبر و سلاطین، پروانه. (1387). تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب OPEC و OECD. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال 2، شماره2، صص 24-1.
-        میدری، احمد و خیرخواهان، جعفر. (1383). حکمرانی خوب بنیان توسعه. دفتر بررسیهای اقتصادی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی.
-        نصیرخانی، پرویز. (1393). تأثیر حکمرانی‌خوب به عنوان شاخص ‌اخلاقی بر رشد اقتصادی. نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دوره ۵، شماره ۷، صص 104-85.
 
-        Briguglio, L. (1995). Small Island Developing States and Their Economic Vulnerabilities. World Development, 23(9): 1615-32.
-        Briguglio, L. (2003). The Vulnerability Index and Small Island Developing States: A Review of Conceptual and Methodological Issues. In AIMS Regional Preparatory Meeting on the Ten-Year Review of the Barbados Program me of Action: Praia, Cape Verde.
-        Briguglio, L. (2014). A Vulnerability and Resilience Framework for Small States. Bynoe-Lewis, D. Building the Resilience of Small States: A Revised Framework. London Commonwealth Secretariat.
-        Briguglio, L., & Galea, W. (2003). Updating and Augmenting the Economic Vulnerability Index. Occasional paper, University of Malta.
-        Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2009). Economic Vulnerability and Resilience: Concepts and Measurements. Oxford Development Studies, 37(3): 229-247.
-        Chander, R. (1996). Measurement of the Vulnerability of Small States. Report Prepared for the Commonwealth Secretariat.
-        Cordina, G. (2004). Economic Vulnerability and Economic Growth: Some Results from a Neo-Classical Growth Modelling Approach. Journal of Economic Development, 29(2): 21-39.
-        Cordina, G. (2008). The Macroeconomic and Growth Dynamics of Small States. Small States: Economic Review & Basic Statistics, 21-37.
-        Crowards, T. (1999). An Economic Vulnerability Index for Developing Countries, with Special Reference to the Caribbean: Alternative Methodologies and Provisional Results. Barbados: Caribbean Development Bank: 117-119.
-        Crowards, T. (2000). An Index of Economic Vulnerability for Developing Countries. Caribbean Development Bank, Barbados.
-        Guillaumont, P. (2009). An Economic Vulnerability Index: Its Design and Use for International Development Policy. Oxford Development Studies, 37(3): 193-228.
-        Gwartney, J., Lawson, R., & Hall, J. (2013). Economic Freedom of the World. Report. Retrieved from http://www.freetheworld.com/2013/EFW2013-complete.pdf.
-        Khan, M. (2007). Governance, Economic Growth and Development Since the 1960s. DESA Working Paper, No. 54.
-        Knack, S. (2002). Governance and Growth: Measurement and Evidence. The Institutional Economics Approach to Aid Effectiveness Session on Empirical Indicators Linking Governance to Growth. Washington, DC.
-        Knack, S., & Keefer, P. (1995). Institutions and Economic Performance: Cross‐Country Tests Using Alternative Institutional Measures. Economics & Politics, 7(3): 207-227.
-        Wells, J. (1996). Composite Vulnerability Index: A Preliminary Report. Commonwealth Secretariat, London.