بررسی قابلیت پیش‌بینی تولید کل و بخشی درالگوهای داده-ستانده؛ با تأکید بر بخش‌های بلوغ یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد/دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد/دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار/دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پیش‌بینی متغیرها یکی از وظایف اصلی و مهم علوم مختلف از جمله اقتصاد می­باشد. به لحاظ روش‌شناسی، مطالعات خارجی انجام شده، در خصوص پیش‌بینی تولید از الگوهای داده- ستانده تقاضامحور لئونتیف (LDM)[1] و عرضه‌محور گش (GSM)[2] استفاده می‌گردد. در زمینه پیش‌بینی تولید بخش‌های اقتصادی، توجه به ماهیت بخش‌ها از منظر بلوغیافته[3] و کمتر بلوغ‌یافته[4] حائز اهمیت است. در این مقاله، پیش­بینی تولید برای دو دوره زمانی محاسبه شده است. اول، پیش‌بینی تولید سال 1378 بر مبنای ساختار تولید سال 1367، که نمایانگر دوره پایان جنگ و شروع بازسازی در اقتصاد است و دوم،پیش‌بینی تولید سال 1383 بر مبنای ساختار تولید سال 1378، که دوره بعد از بازسازی در اقتصاد را متصور است. در ادامه، بر مبنای دو دوره زمانی مطرح شده، خطای پیش‌بینی تولید کل و بخش‌های اقتصادی بویژه بخش‌های بلوغ‌یافته در الگوهای داده- ستانده با به‌کارگیری معیار میانگین قدرمطلق انحراف (MAD)[5] مورد سنجش قرار گرفته است. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که نخست، بر مبنای دو دوره زمانی مطرح شده، الگوی لئونتیف خطای پیشبینی کمتری را برای تولید کل ارائه میکند و از قابلیت پیشبینی بهتری نسبت به الگوی گش برخوردار است. دوم آنکه، در دوره پایان جنگ و شروع بازسازی، از بین بخش‌های کشاورزی، ساختمان و معدن، الگوی گش فقط برای بخش معدن، خطای پیش‌بینی کمتری را نسبت به الگوی لئونتیف ارائه دارد؛ لذا در ایران تنها بخش معدن، بخش بلوغ‌یافته است و بخش‌های کشاورزی و ساختمان، بخش‌های کمتر بلوغ‌یافته تلقی می‌شوند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Predictability of Sectoral and Aggregate Output Using Input-Output Models: with Emphasis on Mature Sectors

نویسندگان [English]

 • Ziba Eghtesadi Manghoutai 1
 • Ali Asghar Banouei 2
 • Parisa Mohajeri 3
1 MA Student in Economics, Allameh Tabataba’i University
2 Professor of Economics, Allameh Tabataba’i University
3 Assistant Professor of Economics, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

Prediction of variables is one of the main tasks of different sciences including economics. According to the existing literature, the Leontief demand-side model (LDM) and Ghosh supply-side model (GSM) are used to predict sectoral output. The prerequisite for predicting sectoral output is to identify the mature and immature sectors. In this paper, we predict sectoral output for two periods: First, we predict output in 1999 based on the output structure in 1988, as the endpoint of war and beginning of the reconstruction of economy. Then, we predict output in 2004 based on the output structure in 1999, as the initial point of post-reconstruction of the economy. For two periods mentioned, LDM provides low error in predicting aggregate output and is of more predictability than GSM. In addition, for the second period. i.e., post-war and construction period, GSM compared to LDM only provides low error in predicting output in mining sector among agriculture, construction and mining sectors. Therefore, mining sector appears as mature sector, and agriculture and construction sectors are considered as less-matured sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Traditional Input-Output Table
 • Symmetric Input-Output Table
 • Leontief Demand-Side Model
 • Ghosh Supply-Side Model
 • Predictability
 • Intensive Growth
 • Extensive Growth
 • Mature Sector
 
-        بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (1384). جدول داده- ستانده برای سال­های 1367، 1378 و 1383.
-        بانوئی، علی اصغر. (1391). ارزیابی شقوق مختلف نحوه منظور کردن واردات و روش­های تفکیک آن با تأکید بر جدول سال 1380. سیاستگذاری اقتصادی، دوره 4، شماره 8، صص 74-31.
-        بانوئی، علی­اصغر؛ موسوی نیک، سید هادی؛ اسفندیاری کلوکن، مجتبی و ذاکری، زهرا. (1394). تعاریف و مفاهیم پایه­ای، پایه­های نظری و روش محاسبه جداول داده- ستانده متقارن: تجربه ایران و جهان. انتشارات مرکز پژوهش­های مجلس، فصل اول.
-        دیبایی، فریده و ولدخانی، عباس. (۱۳۷6). روش بررسی قابلیت اعتماد و قدرت پیش­بینی جدول­های داده- ستانده و کاربردهای آن در ارزیابی جداول سال 76 و 70. مجله برنامه و بودجه، شماره ۲۴، صص56-3.
-        قاسمی، عبدالرسول؛ بانوئی، علی اصغر و آقائی، فاطمه. (1389). کاربرد تلفیقی الگوهای داده- ستانده و شبکه عصبی در پیش­بینی تولید کل و تقاضای نهایی. مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 47، شماره 4، صص.54-37.
 
-        Bon, R. (1986). Comparative stability analysis of demand-side and supply-side input-output models. International Journal of Forecasting, 2(2), 231-235.
-        Bon, R. (2001). Comparative stability analysis of demand-side and supply-side input-output models: toward an index of economic ‘maturity’. Input-Output Analysis: Frontiers and Extensions, NY, Palgrave.
-        Bon, R., & Bing, X. (1993). Comparative stability analysis of demand-side and supply-side input–output models in the UK. Applied Economics, 25(1), 75-79.
-        Bon, R., & Yashiro, T. (1996). Comparative stability analysis of demand-side and supply-side input-output models: the case of Japan, 1960-90. Applied Economics Letters, 3(5), 349-354.
-        De Mesnard, L. (2004). Negatives in symmetric input–output tables: the impossible quest for the Holy Grail. The Annals of Regional Science, 46(2), 427-454.
-        Dietzenbacher, E. (1989). On the Relationship between the Supply-Driven and the Demand-Driven Input—Output Model. Environment and Planning A, 21(11), 1533-1539.
-        Dietzenbacher, E., & Hoen, A. R. (1998). Deflation of input-output tables from the user, s point of view: a heuristic approach. Review of Income and Wealth, 44(1), 111-122.
-        Dietzenbacher, E., & Hoen, A. R. (1999). Double deflation and aggregation. Environment and Planning A, 31(9), 1695-1704.
-        Dietzenbacher, E., & Hoen, A. R. (2006). Coefficient stability and predictability in input‐output models: a comparative analysis for the Netherlands. Construction Management and Economics, 24(7), 671-680.
-        Miller, R. E. (1989). Stability of Supply Coefficients and Consistency of Supply-Driven and Demand-Driven Input—Output Models: A Comment. Environment and Planning, 21(8), 1113-1120.