اثر تغییرات ساختار اقتصادی بر نابرابری درآمدی در ایران،1393-1360

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد‌ دانشگاه بوعلی ‌سینا،همدان

2 کارشناس ‌ارشد توسعه ‌اقتصادی و برنامه ‌ریزی دانشگاه بوعلی ‌سینا،همدان

چکیده

تغییر ساختار اقتصادی به تغییری طولانی‌مدت در ساختار اساسی اقتصادکه اغلب به رشد و توسعه اقتصادی و بهبود توزیع درآمد مرتبط است، اشاره دارد. در کشور‌های در حال‌توسعه، تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش فقر ضروری به‌نظر می­رسد. تحول ساختاری در طول گذار از اقتصاد کشاورزی روستایی کم درآمد به اقتصاد شهری صنعتی با درآمد سرانه بالاتر قابل ملاحظه است. در کشور‌های در حال‌توسعه، تغییرات ساختاری به منظور بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر مطلق ضروری به‌نظر می­رسد. در این پژوهش، رابطه بین تغییرات ساختاری و توزیع درآمد در ایران برای دوره سالهای 93-1360 بررسی می­شود. شاخص ترکیبی تغییر ساختاری با به‌کارگیری تکنیک‌های تحلیل چند متغیره مؤلفه‌های اصلی از میان متغیرهای ساختاری اولیه استخراج‌، و مدل این پژوهش بر اساس یک تابع کاب- داگلاس بنا ‌شده‌است. روش تخمین الگو، با بهره‌گیری از مباحث هممجعی و مدل خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) می باشد .نتایج پژوهش گویای این است که تغییرات ساختار اقتصادی بر توزیع درآمد اثر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Economic Effect of Structural Change on Income Inequality in Iran during 1981-2014

نویسندگان [English]

  • Mohamad Hasan Fotros 1
  • Marzieh Rasuli 2
1 Professor of Economics at Bu-Ali Sina University, Hamadan
2 Master's degree in Economic Development and Planning at Bu-Ali Sina University, Hamadan
چکیده [English]

Structural change is a long term economic change in the basic structure of an economy that is often related to economic growth and improvement in income distribution. Structural change in developing countries is supposed to raise living standards and to reduce poverty. Structural change might cause a considerable transition from low-income rural agricultural economy to an industrial urban economy with higher per capita income. So, in developing countries, structural change is expected to improve income distribution and alleviate absolute poverty. This research aims to study the relationship between structural change and income distribution in Iran for the period 1981-2014. Using principal components analysis, a composite index for structural change is constructed from primary structural variables. The model of this study is based on a Cobb-Douglas production function. This model is estimated by using co-integration approach and autoregressive distributed lags (ADRL) method. Results suggest that change in economic structure has significant positive effect on income distribution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Change
  • Income Inequality
  • Principal Components
  • Iran
  • ARDL
 
منابع
-        کوزنتس، سایمون. (1372). رشد نوین اقتصادی. ترجمه مرتضی قره‌باغیان. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
-        مشیری، سعید و التجائی، ابراهیم. (1387). اثر تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی کشورهای تازه صنعتی شده. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال 12، شماره 36، صص 113-85.
-         نیلی، مسعود و فرح‌بخش، علی. (1377). ارتباط رشد اقتصادی و درآمد. مجله برنامه‌وبودجه، شماره 34 و 35 صص 154-121.
-        Adelman, I., & Fuwa, N. (1992). Income Inequality and Development during the 1980s. Indian Economic Review, 27, 329-345.
-        Adeyinka, A., Salau, S., & Vollrath, D. (2013). Structural change in the economy of Nigeria. International Food Policy Research Institute, Working paper, (24).
-        Aiginger, K. (2001). Speed of change and growth of manufacturing. M. Peneder et al., Structural Change and Economic Growth, WIFO, Vienna.
-        Aizenman, J., Lee, M., & Park, D. (2012). The relationship between structural change and inequality: A conceptual overview with special reference to developing Asia. Asian Development Bank Institute.
-        Andersson, M. & Palacio Chaverra, A. (2016) Structural change and income inequality- Agricultural development and inter-sectoral dualism in the developing world, 1960-2010.
-        Bosworth, B., & Collins, S. M. (2008). Accounting for growth: comparing China and India. The Journal of Economic Perspectives, 22(1), 45-66.
-        Brandt, L., Hsieh, C. T., & Zhu, X. (2008). Growth and structural transformation in China. China’s Great Economic Transformation, 683-728.
-         Branson, W. H., Guerrero, I., & Gunter, B. G. (1998).Patterns Of Development, 1970 - 1994, World Bank Working Paper.
-        Chenery, H. & Srinivasan, T.N. (1988). Patterns of structural change. In Syrquin, M., Handbook of Development Economics, North Holland, Vol. 1, 206-248.
-        Chenery, H. B. (1979). Structural Change and Development. The World Bank, Oxford University Press.   
-        Chenery, H. B. & Syrquin, M. (1986). Typical Patterns of Transformation. New York: Oxford University Press.
-        Chenery, H.B & Syrquin, M., (1975). Patterns of Development (1970-1975). The World Bank, Oxford University Press.
-        Dahan, M., & Tsiddon, D. (1998). Demographic transition, income distribution, and economic growth. Journal of Economic Growth, 3(1), 29-52.
-        Datt, G., & Ravallion, M. (1998). Farm productivity and rural poverty in India. The Journal of Development Studies, 34(4), 62-85.
-        Duarte, M., & Restuccia, D. (2010). The role of the structural transformation in aggregate productivity. The Quarterly Journal of Economics, 125(1), 129-173.
-        FAO. (2014). The State of Food And Agriculture. New York: Food & Agriculture Organization of the Un.
-        Firpo, S., & Pieri, R. (2013). Structural change, productivity growth and trade policy in Brazil (No. 337).
-        Gollin, D., Jedwab, R., & Vollrath, D. (2016). Urbanization with and without Industrialization. Journal of Economic Growth, 21(1), 35-70.
-        Herrendorf, B., Rogerson, R., & Valentinyi, Á. (2013). Growth and structural transformation (No. w18996). National Bureau of Economic Research.
-        Hirschman, A. O. (1958). The strategy of economic development (Vol. 44). Boulder, CO: Westview Press.
-        Laitner, J. (2000). Structural change and economic growth. The Review of Economic Studies, 67(3), 545-561.
-        Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. The Manchester School, 22(2), 139-191.
-        McCaig, B., & Pavcnik, N. (2013). Moving out of agriculture: structural change in Vietnam (No. w19616). National Bureau of Economic Research.
-        McCaig, B., McMillan, M. S., Verduzco-Gallo, I., & Jefferis, K. (2015). Stuck in the Middle? Structural Change and Productivity Growth in Botswana (No. w21029). National Bureau of Economic Research.
-        Mcmillan, M., & Rodrik, D. (2011). Globalization, structural change, and economic growth. In M. Bachetta and M. Jansen, Eds., Making Globalization Socially Sustainable, International Labor Organization and World Trade Organization, Geneva.
-        Nelson, R. R., & Pack, H. (1999). The Asian miracle and modern growth theory. The Economic Journal, 109(457), 416-436.
-        Oseia, R. D., & Jedwabb, R.(2013) Is structural change in sub-Saharan Africa different? New Historical Evidence from Ghana in 1960‐2010.
-        Peneder, M. (2003). Industrial structure and aggregate growth. Structural Change and Economic Dynamics, 14(4), 427-448.
-        Ranis, G. (1988). Analytics of development: Dualism. Handbook of development economics, 1, 73-92.
-        Ravallion, M., & Chen, S. (2007). China's (uneven) progress against poverty. Journal of development economics, 82(1), 1-42.
-        Resnick, D., & Thurlow, J. (2014). The Political Economy of Zambia's Recovery: Structural Change without Transformation?. International Food Policy Research Institute.
-        Ricardo, D. (1817). Economic of Structural Change, eds H. Hagemann, M. Landesmann and R. Scazzieri, Vol. 1, Edward Elgar, 2003.
-        Rodrik, D. (2013). Structural change, fundamentals, and growth: an overview, Institute for Advanced Study.
-        Rosenstein-Rodan, P. N. (1943). Problems of industrialisation of eastern and south-eastern Europe. The economic journal, 53(210/211), 202-211.
-        Rostow, W. W. (1960). The stages of economic growth: A non-communist manifesto. Cambridge university press.
-        Rowthorn, B. (1995). Korea at the cross-roads. ESRC Centre for Business Research, University of Cambridge.
-        Sarntisart, I. (2000). Growth, Structural Change and Inequality the Experience of Thailand World Institute for Development Economics Research, (No. 207).
-        Smith, A. (1776). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations: Volume One. London: printed for W. Strahan; and T. Cadell, 1776.
-        Stiglitz, J. E. (1996). Some lessons from the East Asian miracle. The World Bank Research Observer, 11(2), 151-177.
-        Svennilson, I. (1954). The process of economic growth. Hagemann, H. Landesmann, M., Scazzieri, R., The Economics of Structural Change, 3
-        Syrquin, M. (1986). Growth and structural change in Latin America since 1960: a comparative analysis. Economic Development and Cultural Change, 34(3), 433-454.
-        Todaro, M. P. (1981). Economic development in the third world. London: Longman.
-        Todaro, M.P. (1997). Economic Development. Harlow: Addison Wesley Longman.