بررسی اثرات نوسانات قیمت نفت بر ضریب جینی ایران با استفاده از روش VECM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

به دلیل وابستگی زیاد به درآمدهای نفتی، نوسانات قیمت نفت اثر زیادی بر اقتصاد ایران دارد، چون بخش عمده درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار دارد و هزینه های جاری و عمرانی دولت را شکل می دهد، بنابراین، شناخت نحوه و شدت اثرگذاری نوسانات ناشی از قیمت نفت بر ضریب جینی برای سیاستگذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ضریب جینی ایران با استفاده از روش VECM می پردازد. به این منظور آمار متغیرهای ضریب جینی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال 1383، درآمد مالیاتی، مخارج حقیقی دولت، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تغییرات مثبت و منفی قیمت نفت وارد مدل شده و از داده های اقتصاد ایران طی دوره 1357 تا 1392 استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نوسانات مثبت و منفی ناشی از تغییر قیمت نفت بر ضریب جینی اثر می گذارد و اثر نوسانات مثبت قیمت نفت بیش از نوسانات منفی قیمت نفت است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Oil Price Volatility on Gini Coefficient in Iran Using VECM Method

نویسندگان [English]

  • Vida Varahrami 1
  • Roqayyeh Gholizadeh 2
1 Assistant Professor of Economics, University of Shahid Beheshti
2 MA Student of Economics, University of Shahid Beheshti
چکیده [English]

Due to high dependence on oil revenues, fluctuations of oil prices have great effects on the Iranian economy, since the bulk of oil revenues belongs to the government, and forms the current and development expenditure. As a result, determining the severity of impact of oil price fluctuations on the Gini coefficient is very important. This study examines the asymmetric effects of oil price volatility on the Gini coefficient with Vector Error Correction Model (VECM) in Iran during 1978-2013. For this purpose, the Gini coefficient, GDP in 2004 prices, tax revenue, the real government expenditure, inflation rate, unemployment rate and positive and negative changes in oil prices are entered to model. The results reveal that both positive and negative fluctuations caused by changes in oil prices affect the Gini coefficient, and positive effect of fluctuations in oil prices is higher than the negative effect of fluctuations in oil prices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Price Shocks
  • Asymmetric Effects
  • Gini Coefficient
  • VECM
 
-        ابونوری اسمعیل، رجایی محمد هادی. (1391). ارزیابی اثر تکانه قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران، معرفی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، شماره 2، صص 22-1.
-        جرجرزاده، علی رضا و اقبالی، علی رضا. (1384). بررسی اثر درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در ایران. فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 17، صص 224-207.
-        حسن زاده، محمد؛ صادقی، حسین؛ یوسفی، علی؛ سحابی، بهرام و قنبری، علی. (1391). بررسی اثرات نوسان قیمت نفت بر رفاه خانوارها در دهک های مختلف درآمدی.فصلنامه پژوهش های اقتصادی، شماره 4، صص 77-55.
-        سامتی، مرتضی؛ خانزادی، آزاد و یزدانی، مهدی. (1388). اثرات درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد بر توزیع درآمد.فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 6، شماره 4، صص 72-51.
-        کمیجانی، اکبر؛ سبحانیان، سید محمد هادی و بیات، سعید. (1391). اثر نامتقارن رشد درآمدهای نفتی بر تورم در ایران با استفاده از روش VECM.فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی - ایرانی)، شماره 45، صص 226-201.
-        مرادی، محمد علی. (1389). تأثیر نفت بر نماگرهای اقتصادی کلان ایران با تأکید بر مکانیزم های انتقال و آثار. فصلنامه پژوهش های اقتصادی، شماره 2، صص 140-115.
-        مولایی، محمد و گلخندان، ابوالقاسم. (1393). اثرات بلندمدت و کوتاه مدت کسری بودجه بر رشد اقتصادی.فصلنامه راهبردی اقتصاد، شماره 5. صص 115-95.
-        مهرآرا، محسن و محمدیان، مجتبی. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی.پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 61، صص 116-83.
-        Brueckner, M., Norris, E. D., & Gradstein, M. (2015). National income and its distribution. Journal of Economic Growth, 20(2), 149-175.
-        Elmi, M., and Jahadi, M. (2011). Oil price shocks and economic growth: Evidence from OPEC and OCDE. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(6), 627-635.
-        Iwayemi, A., & Fowowe, B. (2011). Impact of oil price shocks on selected macroeconomic variables in Nigeria. Energy policy, 39(2), 603-612.
-        Kuznets, S. (1955). History of Economic Thought History of Economic Analysis, by Joseph A. Schumpeter. Edited from manuscript by Elizabeth Boody Schumpeter. New York: Oxford University Press, 1954. Pp. xxv, 1260. $17.50. The Journal of Economic History, 15(03), 323-325.
-        Mendoza, O., & Vera, D. (2010). The asymmetric effects of oil shocks on an oil-exporting economy. Cuadernos de economía, 47(135), 3-13.
-        Mork, K. A. (1989). Oil and the macroeconomy when prices go up and down: an extension of Hamilton's results. Journal of political Economy, 97(3), 740-744.