برآورد آستانه تأثیر بیکاری بر شادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا

چکیده

بیکاری یکی از فاکتورهای مهم در کاهش شادی است و تحقیقات تجربی انجام شده، اثر منفی بیکاری بر شادی را به اثبات رسانده است. اما نکته ای که در پژوهش های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته، نقش سطح بیکاری بر میزان اثرگذاری آن بر شادی است. در این مقاله با استفاده از الگوی داده های پانل، ضمن بررسی اثر بیکاری، نقش نرخ بیکاری بر اثرگذاری آن بر شادی نیز مورد آزمون قرار گرفته است.
نتایج حاصل از تخمین، حاکی از اثرگذاری منفی متغیرهای بیکاری و تورم و اثر مثبت شاخص توسعه انسانی بر شادی و رفاه جوامع در سطح کلان می باشد. همچنین ضریب تغییر شیب بیکاری برای نرخ آستانه ای معادل 12 درصد منفی و معنادار می باشد. بنابراین اثرگذاری بیکاری بر شادی به میزان نرخ آن بستگی داشته و با افزایش سطح بیکاری و بالاتر رفتن آن از نرخ آستانه ای، اثر منفی بیکاری تشدید می گردد. از مقایسه ضرائب نرخ بیکاری و تورم نیز می توان نتیجه گرفت که بیکاری بیش از تورم بر شادی و رفاه اثر منفی دارد. از این رو، سیاستگذاران بهتر است در هدفگذاری های خود، وزن بالاتری به بیکاری بدهند و همچنین با افزایش سطح بیکاری، به کنترل آن بیش از پیش  توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Threshold Effect of Unemployment on Happiness

نویسندگان [English]

  • Morteza Khorsandi 1
  • Zahra Azizi 2
1 Academic member of Allameh Tabataba'i University
2 Assistant Professor, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University
چکیده [English]

Unemployment is an important factor in reducing happiness. The empirical researches has demonstrated negative effect of unemployment on happiness. The point that has received less attention in previous studies is the role played by level of unemployment on its effectiveness on happiness. Using a panel data for 146 countries, this paper examines the unemployment effect on happiness and measures the amount of such effectiveness. The results indicate the negative impacts of unemployment and inflation rates and positive effect of the human development index on happiness. In addition, the coefficient of change in the slope of unemployment in its threshold rate is 12% and significant. Thus, the amount of unemployment impact on happiness depends on unemployment rate, so that the negative effect of unemployment is exaggerated with increase in unemployment rate beyond threshold rate. The comparison between coefficients of unemployment and inflation rates show that unemployment rate has more negative effect on happiness than inflation rate. Therefore, policy-makers are recommended to pay more attention to unemployment rate and to control it. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Happiness
  • Unemployment
  • Welfare
منابع
-        افشاری، زهرا و دهمرده، لعیا. (1393). بررسی اثر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در کشورهای منتخب. مجله سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی، دوره 2، شماره 4: 59-31.
-        بختیاری، صادق و فتح آبادی، مهدی. (1389). رابطه بیکاری و تورم با شادی و رفاه: مطالعه تجربی برای منتخبی از کشورهای آسیایی. معاونت پژوهشهای اقتصادی، گزارش راهبردی ش. 139.
-        جعفری صمیمی، احمد و تقی نژاد عمران، وحید. (1384). رابطه بین تورم و رفاه، مطالعه ای تجربی در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، ش14: 87-60.
-        فتح آبادی، مهدی؛ محمود زاده، محمود و جعفری، سمیه. (1389). اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر خشنودی: مطالعه بین کشوری با رهیافت تحلیل حدهای نهایی.  فصلنامه مدلسازی اقتصادی، بهار: 53-33.
-        محمدیان منصور، صاحبه؛ گل‌خندان، داود؛ خوانساری، مجتبی و گل‌خندان، ابوالقاسم. (1394). تحلیل عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مؤثر بر شادی (یک تحلیل اقتصادسنجی با در نظر گرفتن محدودیت‌های مذهبی). فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دوره 7، شماره 25: 163-125.
-        نیلی، فرهاد؛ بابازاده خراسانی، بهزاد و شادکار، محمد سعید. (1394). بررسی وابستگی رفاه ذهنی مردم جوامع در حال توسعه به متغیرهای کلان اقتصادی. تحقیقات اقتصادی، بهار: 48-21.
-        Agan, Y., Sevinc, E., & Orhan, M. (2016). Impact of Main Macroeconomic Indicators on Happiness. European Journal of Economic and Political Studies, 2(2), 13-21.
-        Argyle, M., & Lu, L. (1990). The happiness of extraverts. Personality and individual differences, 11(10), 1011-1017.
-        Becchetti, L., Castriota, S., & Giuntella, G. O. (2010). The effects of age and job protection on the welfare costs of inflation and unemployment. European Journal of Political Economy, 26(1), 137-146.
-        Blanchflower, D. G. (2007). Is unemployment more costly than inflation? (No. w13505). National Bureau of Economic Research.
-        Blanchflower, D. G., Bell, D. N., Montagnoli, A., & Moro, M. (2014). The Happiness Trade‐Off between Unemployment and Inflation. Journal of Money, Credit and Banking, 46(S2), 117-141.
-        Campbell, A., Converse, P. E., & Rodgers, W. L. (1976). The quality of American life: Perceptions, evaluations, and satisfactions. Russell Sage Foundation.
-        Clark, A. E., & Oswald, A. J. (1994). Unhappiness and unemployment. The Economic Journal, 104(424), 648-659.
-        Clark, A., Knabe, A., & Rätzel, S. (2010). Boon or bane? Others' unemployment, well-being and job insecurity. Labour Economics, 17(1), 52-61.
-        Diener, E., Diener, M., & Diener, C. (1995). Factors predicting the subjective well-being of nations. Journal of personality and social psychology, 69(5), 851.
-        Di Tella, R., & MacCulloch, R. (2006). Some uses of happiness data in economics. The Journal of Economic Perspectives, 20(1), 25-46.
-        Di Tella, R., MacCulloch, R., & Layard, R. (2002). Income, happiness and inequality as measures of welfare. Manuscript, Harvard Business School.
-        Frey, B.S., & Stutzer, A. (2002). Happiness and Economics. Princeton University Press. New York.
-        Gandelman, N., & Hernández-Murillo, R. (2009). The impact of inflation and unemployment on subjective personal and country evaluations. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, May/June, 91(3): 107-26.
-        Lyubomirsky, S., Sheldon, K. M., & Schkade, D. (2005). Pursuing happiness: The architecture of sustainable change. Review of general psychology, 9(2), 111.
-        Okun, A. M. (1975). Inflation: Its mechanics and welfare costs. Brookings papers on economic activity, No. 2, 351-390.
-        Pennock, M., & Ura, K. (2011). Gross national happiness as a framework for health impact assessment. Environmental Impact Assessment Review, 31(1), 61-65.
-        Romer, D. (2011). Advanced macroeconomics. McGraw-Hill Education, 4 edition.
-        Ruprah, I. J., & Luengas, P. (2011). Monetary policy and happiness: Preferences over inflation and unemployment in Latin America. The Journal of Socio-Economics, 40(1), 59-66.
-        Shiller, R. J. (1997). Why do people dislike inflation? In Christina D. Romer and D. H. Romer, eds, Reducing inflation: Motivation and strategy, 13-65. Chicago:University of Chicago press.
-        Tian, G., & Yang, L. (2005). How are Income and Non-Income Factors Different in Promoting Happiness? An Answer to the Easterlin Paradox. Texas A&M University Departman of Economics and Rotman School. University of Torento.
-        Zidanšek, A. (2007). Sustainable development and happiness in nations. Energy, 32(6), 891-897.