دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. عقلانیت تکاملی وبنیان های نهادی توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1399

10.22051/edp.2020.20617.1230

محمد قلی یوسفی؛ امراله امینی


2. ارزیابی نوسانات شاخص قیمت بیت کوین با استفاده از مدل های گارچ تک متغیره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22051/edp.2021.35784.1277

بهروز شهنوازی؛ غلامرضا زمانیان؛ مجید هاتفی مجومرد


3. بررسی پیوندهای بخشی در اقتصاد استان چهارمحال و بختیاری در سال 1390

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22051/edp.2021.33212.1254

سحر زارع جونقانی؛ بهرام سحابی؛ مهدی کرمی


4. بررسی عکس العمل مالی دولت نسبت به شوک‌ قیمتی نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

10.22051/edp.2021.13740.1261

میرحسین موسوی


5. ترسیم پارامترهای نظریه‌ چشم انداز تجمعی در نمونه‌ای ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

10.22051/edp.2021.33523.1256

نرگس حاجی ملادوریش


مقاله مروری

6. تحلیل عوامل موثر بر اقتصاد دایره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

10.22051/edp.2021.34959.1265

فاطمه شهدکار؛ تقی ترابی؛ فریدون رهنمای رودپشتی


مقاله پژوهشی

7. آثار قیمتی وضع مالیات بر دی اکسید کربن بر شاخص هزینه زندگی– رویکرد تحلیل مسیر ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22051/edp.2021.36316.1280

شهلا کرباسی وایقان؛ فاطمه بزازان


8. تأثیر مقایسه‌ای بحران مالی جهانی و بحران کرونا بر بازار سرمایه‌ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.22051/edp.2021.37151.1290

سید حسام وقفی؛ لیلا درویشی؛ زینب نوربخش حسینی


9. نقد برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص شناسایی بخش های پیشرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

10.22051/edp.2021.36768.1286

فرهاد ترحمی


10. آزمون فرضیه منحنی زیست‌محیطی کوزنتس در اقتصاد ایران با تاکید بر نقش متغیرهای کلیدی: رویکرد ARDL تعمیم‌یافته با شکست ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1400

10.22051/edp.2021.37228.1292

حشمت اله عسگری؛ فاطمه هواس بیگی؛ علی مریدیان


11. بررسی جایگاه گردشگری استان خوزستان در مقایسه با سایر استان‌های ساحلی جنوب کشور با تاکید بر گردشگری دریایی با روش تاپسیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

10.22051/edp.2021.36560.1281

یعقوب اندایش؛ سید مرتضی افقه؛ قاسم عباس نژاد


12. بررسی و تحلیل رابطه‌ی بین توزیع مناسب فرصت‌ها و توسعه انسانی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.22051/edp.2021.32863.1252

آزاد خانزادی؛ میدیا فهیمی؛ علی فلاحتی


13. اثر بیمه بازرگانی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22051/edp.2022.37377.1294

هدی زبیری؛ مانی موتمنی؛ سیده سولماز اوصیا