تعداد مقالات: 139
1. بکارگیری روش اصلاح‌شده حذف‌فرضی در ایجاد اشتغال برای اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-20

10.22051/edp.2018.17433.1119

نیلوفر جهانفر؛ حسن طائی؛ علی اصغر بانویی


5. مطالعه تطبیقی چگونگی استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 9-39

10.22051/edp.2014.1894

محمد قلی یوسفی؛ حمید آماده؛ بهمن خادم


6. اثر توسعه گردشگری بر اقتصاد شهرستان نیشابور

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 9-30

10.22051/edp.2015.1965

فاطمه بزازان؛ فاطمه جعفری


8. بررسی کارایی سیاست‌های دولت در کاهش فقر در ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-32

10.22051/edp.2016.2459

فاطمه بزازان؛ عبدالرسول قاسمی؛ حسین راغفر؛ صدیقه حسنوند


9. فقر کودک با تأکید بر اشتغال و اوقات فراغت: مطالعه موردی شهر تهران-1390

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-36

10.22051/edp.2016.2463

حسین راغفر؛ فاطمه یوسفوند


10. تأثیر وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی کشورهای در حال توسعه

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-32

10.22051/edp.2017.7617.1016

مژگان معینی فرد؛ محسن مهرآرا


11. اثر تغییرات ساختار اقتصادی بر نابرابری درآمدی در ایران،1393-1360

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-42

10.22051/edp.2017.10526.1045

محمد حسن فطرس؛ مرضیه رسولی


12. بررسی قابلیت پیش‌بینی تولید کل و بخشی درالگوهای داده-ستانده؛ با تأکید بر بخش‌های بلوغ یافته

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-38

10.22051/edp.2017.13243.1067

زیبا اقتصادی منقوطای؛ علی اصغر بانوئی؛ پریسا مهاجری


14. تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر پس انداز ناخالص داخلی در ایران طی دوره (1395-1362)

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 9-33

10.22051/edp.2018.17529.1121

علی سلمانپور زنوز؛ سیدکاظم موسوی؛ سیامک شکوهی فرد


15. توسعه مالی، نابرابری درآمدی و فقر در ایران

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 9-28

10.22051/edp.2018.20989.1162

زهرا افشاری؛ سما آذری


18. بررسی عوامل تأثیرگذار بر نرخ واقعی مؤثر ارز در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 11-40

10.22051/edp.2015.65

حسین اسماعیلی رزی؛ کمیل طیبی


19. سنجش ردپای بوم‌شناختی زمین در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد جدول داده- ستانده

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 35-66

10.22051/edp.2014.59

علی اصغر بانویی؛ فرشاد مؤمنی؛ سیمین عزیزمحمدی


23. تجزیه چندگانه نابرابری درآمد در ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 69-96

10.22051/edp.2015.67

نادر مهرگان؛ عزت اله عباسیان؛ بهرام اردلان


25. مقایسه‏ ساختار اقتصادی ایران با منتخبی از کشورهای صنعتی عضو سازمان تجارت جهانی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 93-117

10.22051/edp.2014.61

نورالدین شریفی؛ محمد علی احسانی؛ مرتضی پهلوانی