سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی (EDP) - اخبار و اعلانات