سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی (EDP) - اصول اخلاقی انتشار مقاله