سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی (EDP) - فرایند پذیرش مقالات