سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی (EDP) - پایگاه‌هایی که نشریه در آن‌ها نمایه شده است