سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی (EDP) - واژه نامه اختصاصی