سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی (EDP) - پرسش‌های متداول