سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی (EDP) - راهنمای نویسندگان