سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی (EDP) - اهداف و چشم انداز